dot
ค้นหาโปรแกรมทัวร์


  [Help]
dot
dot
Program tour
dot
Korea Japan tour ทัวร์เกาหลี ญี่ปุ่น
Taiwan tour ทัวร์ไต้หวัน
Hong Kong tour ทัวร์ฮ่องกง
Singapore tour ทัวร์สิงคโปร์
C L M V tour ทัวร์CLMV
China tour ทัวร์จีน
European tour ทัวร์ยุโรป
India tour ทัวร์อินเดีย
America tour ทัวร์อเมริกา
Russia tour ทัวร์รัสเซีย
Middle East tour ทัวร์ตะวันออกกลาง
England tour ทัวร์อังกฤษ
Australia tour ทัวร์ออสเตรเลีย
Domestic tour ทัวร์ในประเทศ
Seminar&Training&CSR อบรมสัมมนา
D10 กิจกรรม CSR ปลูกป่าที่บางปู  

รหัส : D10
ราคาปกติ :  2,999.00      
ราคาพิเศษ :  2,299.00
ไฟล์เอกสาร : od10.pdf
รายละเอียดย่อ :
กรุงเทพฯ - สมุทรปราการ - ปลูกป่าชายเลน - ดูนก - บางปู
รายละเอียดทั้งหมด :

กิจกรรม CSR ปลูกป่าที่บางปู

เริ่มต้นที่ 2,299 บาท/ท่าน

      วันแรก กรุงเทพฯ - สมุทรปราการ - ปลูกป่าชายเลน - ดูนก - บางปู

07.30 น.  รับคณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ........... โดยมีทีมงานสยามทูโกให้การต้อนรับและ นำท่านเดินทางสู่ จ.สมุทรสงคราม “เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม”

07.50 น.  ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP 2 ชั้น รับประทานอาหารเช้าแบบปิกนิกและเครื่องดื่มบนรถ (มื้อที่ 1) จากนั้นเชิญทุกท่านสนุกสนานกับกิจกรรมจากมัคคุเทศก์อารมณ์ดีระหว่างการเดินทาง

09.00 น.  เดินทางถึง ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จากพื้นที่ 639 ไร่ ของพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งใกล้ปากแม่น้ำเจ้าพระยาอันอุดมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพันธุ์ไม้เด่น อาทิเช่น แสมทะเล แสมขาว เป็นต้น ยังประกอบไปด้วยระบบนิเวศหาดโคลนที่มีสัตว์หน้าดินกว่า 70 ชนิด รวมถึงนกชนิดต่าง ๆ กว่า 200 ชนิด และในช่วงฤดูหนาวยังเป็นที่หยุดพักหาอาหารของนกชายเลนอพยพที่โดดเด่น คือ นกนางนวลธรรมดา ซึ่งได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของบางปู

09.30 น.  เข้าห้องประชุม ฟังบรรยาย มีวิทยากรให้ความรู้ในภาพรวมของพื้นที่ชุ่มน้ำบางปู การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาพื้นที่ อาทิ การปลูกป่าชายเลน การเพาะชำกล้าไม้ การรักษาความสะอาดพื้นที่ธรรมชาติ และการปรับพื้นที่อยู่อาศัยของนก เป็นต้น

10.30 น.  Coffee Break 10.40 น. ชมสาธิตวิธีปลูกป่า

10.50 น.  แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม (50 ท่าน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม)

11.00 น.  สัมผัสกับวิถีชีวิตพร้อมกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ (ลงพื้นที่) โดยมีเจ้าหน้าที่และทีมงานดูแลอย่างใกล้ชิด

 • นำท่านปลูกป่าชายเลน (พร้อมต้นกล้าคนละ 1 ต้น )

11.40 น.  เสร็จสิ้นกิจกรรม ปลูกป่า ล้างตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่3) ที่ ภัตตาคาร สุขใจ

13.30 น.  เพลิดเพลินกับการดูฝูงนกย้ายถิ่น

14.30 น.  อำลา บางปู

16.30 น.  ถึง ตลาดน้ำอัมพวา เป็นตลาดริมคลอง ตั้งอยู่ใกล้วัดอัมพวันเจติยาราม (จอดรถที่วัดอัมพวันเจติยารามได้) ทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ ในช่วงเวลาเย็นตั้งแต่ช่วงเวลา 15.00 - 21.00 น. ในคลองอัมพวาจะมีพ่อค้าแม่ค้าพายเรือขายอาหาร และเครื่องดื่ม เช่น หอยทอด ก๋วยเตี๋ยว กาแฟ โอเลี้ยง ขนมหวานต่างๆ (อาหารเย็นตามอัธยาศัย)

17.00 น.  อำลาชะอำ แวะซื้อของฝาก

19.00 น.  เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยมีทีมงาน Siamtogo ส่งคณะโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 


โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. รถโค๊ชปรับอากาศ VIP 1 คันจากกรุงเทพ- สมุทรสงครามไป-กลับ   
 2. ค่าอาหาร (1มื้อ), อาหารว่างและเครื่องดื่มทุกมื้อตามระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
 3. ค่าธรรมเนียมเยี่ยมชมเข้าสถานที่ต่างๆ
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 500,000(บาดเจ็บแล้วเข้ารับการรักษา) - 1,000,000 บาท
  (ในกรณี เสียชีวิตตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 5. ค่ามัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง    


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อื่นๆ เช่น ค่ามินิบาร์ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดอื่นใดที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 2. ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ3.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีที่ต้องการ ใบกำกับภาษี

หากมีข้อสงสัย,
ต้องการเดินทางในช่วงอื่นๆ,
เพิ่มพักเดี่ยว หรือมีเด็กร่วมเดินทาง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ - นามสกุล :  *
Email :
Line ID :
เบอร์ติดต่อ :  *
ที่อยู่ :
รหัสโปรแกรม :  *
วันเดินทาง - ไป :  *
วันเดินทาง - กลับ :  *
จำนวนผู้เดินทาง(ผู้ใหญ่) :  *
จำนวนผู้เดินทาง(เด็ก) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :