dot
ค้นหาโปรแกรมทัวร์


  [Help]
dot
dot
Program tour
dot
Korea Japan tour ทัวร์เกาหลี ญี่ปุ่น
Taiwan tour ทัวร์ไต้หวัน
Hong Kong tour ทัวร์ฮ่องกง
Singapore tour ทัวร์สิงคโปร์
C L M V  tour ทัวร์CLMV
China tour ทัวร์จีน
European tour ทัวร์ยุโรป
India tour ทัวร์อินเดีย
America tour ทัวร์อเมริกา
Russia tour ทัวร์รัสเซีย
Middle East tour ทัวร์ตะวันออกกลาง
England tour ทัวร์อังกฤษ
Australia tour ทัวร์ออสเตรเลีย
Domestic tour ทัวร์ในประเทศ
Seminar&Training&CSR อบรมสัมมนา
D75 เยือนเมืองเก่า ศรีอโยธยา ตามรอยบุพเพสันนิวาส  
รหัส : D75
ราคาพิเศษ :  2,900.00
ไฟล์เอกสาร : d75.pdf
รายละเอียดย่อ :
เยือนเมืองเก่า ศรีอโยธยา ตามรอยบุพเพสันนิวาส
อยุธยา-วัดพนัญเชิงวรวิหาร – ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำ – วัดไชยวัฒนาราม –Dinner
รายละเอียดทั้งหมด :

D75 เยือนเมืองเก่า ศรีอโยธยา ตามรอยบุพเพสันนิวาส (one day trip)

เริ่มต้นที่ 2,900 บาท/ท่าน

วันแรก  กรุงเทพฯ –อยุธยา-วัดพนัญเชิงวรวิหาร – ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำ – วัดไชยวัฒนาราม –Dinner – กรุงเทพ

08.00 น. รับคณะพร้อมกันที่…………กรุงเทพฯ โดยมีทีมงาน สยามทูโก ให้การต้อนรับและนำท่านเดินทางสู่ จ.พระนครศรีอยุธยา “ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ  เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา”

08.10 น. ออเจ้าแต่งกายสวยงามในชุดไทย

08.20 น.  ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP บริการอาหารเช้าแบบปิ๊กนิคและเครี่องดื่มบนรถ (มื้อที่ 1)

จากนั้นเชิญทุกท่านสนุกสนานกับกิจกรรมจากมัคคุเทศก์อารมณ์ดีระหว่างการเดินทาง

09.30 น.  เดินทางถึง วัดพนัญเชิงวรวิหาร นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของการไหว้พระขอพร ไฮไลต์ของวัดนี้คือการได้ไหว้สักการะ พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ หลวงพ่อซำปอ หรือ หลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย องค์พระมีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัด หน้าตักกว้าง 20 เมตรเศษ สูง 19 เมตร

10.45 น. พร้อมกัน ณ ท่าเทียบเรือทิศใต้ด้านหน้าวัดพนัญเชิงวรวิหาร

*ล่องเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำ ชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ตามรอยแม่หญิงการะเกดโดยมีมัคคุเทศก์บรรยายประวัติของวัดต่างๆริมแม่น้ำ*  ผ่านป้อมเพชร – วัดนางกุย – วัดขุนพรหม – วัดสนามชัย – วัดพุทไธศวรรย์ – วัดนักบุญยอเซฟ – วัดไชยวัฒนารามวัดกษัตราธิราช – เจดีย์ศรีสุริโยทัย – วัดธรรมาราม – วัดท่าการ้อง

11.50 น. ขึ้นเรือที่บริเวณ วัดท่าการ้อง สักการะหลวงพ่อยิ้ม เป็นพระอารามพื้นที่ตั้งของวัดเป็นที่ราบอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา

12.20 น.  รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ (มื้อที่ 2)  ที่…………………

14.00 น.   เดินทางถึง  วัดไชยวัฒนาราม เป็นฉากที่สำคัญในหลายๆ ตอนของเรื่องบุพเพสันนิวาส ตั้งแต่ฉากเริ่มเรื่องแรก ๆ ที่เกศสุรางค์และเรืองฤทธิ์ได้มาหาข้อมูลทางโบราณคดีที่วัดแห่งนี้ จนพบเจอกับวิญญาณของการะเกด หรือแม้แต่ฉากที่การะเกดกำลังจะตาย ก็ได้มองวัดนี้เป็นภาพสุดท้าย และยังมีอีกหลายตอนที่มีอ้างอิงถึงวัดแห่งนี้

วัดไชยวัฒนาราม เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านป้อม อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระมารดาและเพื่อรำลึกเหตุการณ์ที่พระองค์ได้ขึ้นครองราชย์ ปัจจุบันเป็นวัดร้าง

สิ่งก่อสร้างที่เหลืออยู่มีพระปรางค์ศรีรัตนมหาธาตุและเจดีย์เรียงราย

ตามพระระเบียงคดรอบพระปรางค์

17.30 น.  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 4)  ที่ ร้าน……………. เช่น กุ้งแม่น้ำเผาตัวโตๆ พร้อมน้ำจิ้มแซ่บๆ, มะม่วงน้ำปลาหวาน แสบแน่เจ้าค่ะแม่นาย

18.30 น. อำลา พระนครศรีอยุธยา มุ่งหน้ากลับกรุงเทพฯ

20.00 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยมีทีมงาน Siamtogo ส่งคณะโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจที่มิอาจลืมเลือน


โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตรานี้รวม

1.  รถโค้ชปรับอากาศ VIP จำนวน 1 คันจาก กรุงเทพฯ ถึง อยุธยา (ไป-กลับ)

2.  ค่าอาหาร 4 มื้อ, อาหารว่างและเครื่องดื่มทุกมื้อตามระบุในโปรแกรมการเดินทาง               

3.   ค่ามัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง

4.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ และค่าพาหนะท้องถิ่นของแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว

5.  ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 500,000 (บาดเจ็บแล้วเข้ารับการรักษา) - 1,000,000 บาท (ในกรณี เสียชีวิตตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

6.  ค่าเรือพร้อมมัคคุเทศก์บรรยายประวัติเมืองเก่าอโยธยา

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อื่นๆ เช่น ค่ามินิบาร์ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดอื่นใดที่ไม่ได้ระบุในรายการ

2.  ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ            

3.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีที่ต้องการ ใบกำกับภาษี

4. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์                                 

5.ประกันภัยการคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่อายุผู้เดินทางเกินอายุ 76 ปีขึ้นไป

6.ค่าคาราโอเกะ

หากมีข้อสงสัย,
ต้องการเดินทางในช่วงอื่นๆ,
เพิ่มพักเดี่ยว หรือมีเด็กร่วมเดินทาง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ - นามสกุล :  *
Email :
Line ID :
เบอร์ติดต่อ :  *
ที่อยู่ :
รหัสโปรแกรม :  *
วันเดินทาง - ไป :  *
วันเดินทาง - กลับ :  *
จำนวนผู้เดินทาง(ผู้ใหญ่) :  *
จำนวนผู้เดินทาง(เด็ก) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :