dot
ค้นหาโปรแกรมทัวร์


  [Help]
dot
dot
Program tour
dot
Korea Japan tour ทัวร์เกาหลี ญี่ปุ่น
Taiwan tour ทัวร์ไต้หวัน
Hong Kong tour ทัวร์ฮ่องกง
Singapore tour ทัวร์สิงคโปร์
C L M V  tour ทัวร์CLMV
China tour ทัวร์จีน
European tour ทัวร์ยุโรป
India tour ทัวร์อินเดีย
America tour ทัวร์อเมริกา
Russia tour ทัวร์รัสเซีย
Middle East tour ทัวร์ตะวันออกกลาง
England tour ทัวร์อังกฤษ
Australia tour ทัวร์ออสเตรเลีย
Domestic tour ทัวร์ในประเทศ
Seminar&Training&CSR อบรมสัมมนา
CST5 เจาะลึกทะเลตรัง 5D2N (รถบัส)icon  

รหัส : CST5
ราคาปกติ :  6,999.00      
ราคาพิเศษ :  6,200.00
ไฟล์เอกสาร : cst5.pdf
รายละเอียดย่อ :
*เกาะมุก (ถ้ำมรกต)
*เกาะกระดาน
*เกาะเชือก
*เกาะหลาวเหลียง
*เกาะเภตรา
*เกาะตะเกียง
รายละเอียดทั้งหมด :

CST5 เจาะลึกทะเลตรัง 5D2N (รถบัส)

เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ/รถตู้

เดินทางวันที่ 11-15 เมษายน 2563

ราคาโปรโมชั่น! เพียง 6,200 บาท/ท่าน เท่านั้น!!!

 เกาะมุก (ถ้ำมรกต) - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - เกาะหลาวเหลียง - เกาะเภตรา - เกาะตะเกียง

วันแรก กรุงเทพฯ - ตรัง

18.00น.     พร้อมกัน ณ สวนลุมพินีวัน ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา เจ้าหน้าที่ Siamtogo คอยอำนวยความสะดวกสัมภาระแก่สมาชิก                            

19.00น.     เดินทางโดย รถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ .ตรัง

ค่ำ             บริการอาหารค่ำ ที่ ภัตตาคารนิวรสทิพย์ (1) จากนั้นเดินทางต่อ พักผ่อนตามอัธยาศัย (พักค้างคืนบนรถ)

วันที่สอง  ตรัง – เกาะมุก – ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน - เกาะเชือก

06.00 น.     อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จังหวัดตรัง

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (2) พร้อมให้ท่านทำธุระส่วนตัวแล้วเดินทางสู่ ท่าเรือปากเมง

09.30 น.     ลงเรือ ออกเดินทางชมความงามของวิว-ทิวทัศน์ธรรมชาติของ ทะเลตรัง ฝั่งอันดามัน ไปตามเส้นทางออกจากท่าเรือ เดินทางมุ่งสู่ เกาะมุก ชมความงามของ ถ้ำมรกต (Unseen in Thailand) อัญมณีเม็ดงามของท้องทะเล อันดามันร่วมกันค้นหาความเร้นลับที่น่าอัศจรรย์ภายในถ้ำมรกต ที่จะนำไปสู่ชายหาดเล็ก ๆ ที่ถูกรายล้อมไปด้วยมวลหมู่แมกไม้และ แนวหน้าผาชันคล้ายลักษณะปล่องภูเขาไฟที่ซุกซ่อนตัวรอการมาเยือนของท่าน

12.00 น.        มุ่งสู่ เกาะกระดาน พร้อมกับบริการอาหารกลางวัน บนเรือ แบบบุฟเฟ่ต์ (3)

13.00 น.        ถึง เกาะกระดาน (สถานที่จัดงานวิวาห์ใต้สมุทร) ชมความงามของบรรยากาศของชายหาดขาว น้ำใสและธรรมชาติอันบริสุทธิ์บนเกาะกระดานชมหมู่ปะการังตลอดจนสัมผัสฝูงปลา ที่มาคอยต้อนรับ นำท่านเดินทางสู่ เกาะเชือก สัมผัสความงามของโลกใต้ทะเลกับปะการังหลากสีสัน และสัตว์ทะเลนานาชนิด

15.30  น.       นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือปากเมง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00  น.       บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (4) เดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

พักที่ โรงแรม ตรังอันดามัน ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน

วันที่สาม  เกาะหลาวเหลียง – หมู่เกาะเภตรา - เกาะตะเกียง

07.00 น.        อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

08.30 น.        นำท่านสู่ ท่าเรือปากเมง นำคณะลงเรือ ออกเดินทางสู่ เกาะหลาวเหลียงเหนือและเกาะหลาวเหลียงใต้ เกาะคู่แฝดที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลตรัง  ซึ่งเป็นเกาะที่มีหาดทรายและปะการังสวยไม่แพ้ที่ใดในทะเลตรัง นำทุกท่านสัมผัสโลกใต้ทะเล ชมประการังหลากหลายสี พร้อมชมปลาทะเลมากมายหลายชนิด

11.00 น.        นำคณะเดินทางสู่ หมู่เกาะเภตรา เป็นหมู่เกาะที่มีเกาะแก่งอยู่มากมาย นำท่านดำน้ำชมปะการัง(จุดที่สอง)

12.30 น.        บริการอาหารกลางวัน บนเกาะเภตรา แบบบุฟเฟ่ต์ (6)

บ่าย               นำท่านเดินทางสู่ เกาะตะเกียง เกาะตะเกียงเป็นเกาะที่มีขนาดไม่ใหญ่โตนัก แต่จุดดำน้ำที่เกาะนี้อัดแน่นไปด้วยปะการังสีสวย เกาะนี้จึงเป็นอีก1เกาะที่นักท่องเที่ยวที่ชอบดำน้ำไม่ควรพลาด นำท่านลงดำน้ำ(จุดที่สาม)

16.00 น.        เดินทางถึง ท่าเรือปากเมง นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.        บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (7) เดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

พักที่ โรงแรม ตรังอันดามัน ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน

วันที่สี่  ล่องเรือชมถ้ำเลเขากอบ – สุราษฎร์ธานี - พระธาตุไชยา

07.00  น.        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)

08.00น.          อำลาที่พักแวะซื้อของฝากกลับบ้าน เช่น เค้กเมืองตรังร้านเค้กสายใจ จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ถ้ำเลเขากอบ ลงเรือล่องไปตามลำคลอง เข้าสู่ภายในถ้ำเพื่อ ชมความงาม ของหินงอก หินย้อย ที่ประดับบนผนังถ้ำมากมาย เช่น ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทร สนุกสนานกับการชมถ้ำลอดที่มีความยาวถึง 350 เมตร ( ถ้ำเล เขากอบ จำเป็นต้องนั่งเรือท้องแบน เป็นถ้ำที่อยู่ภายใต้ ภูเขา 3 ลูก เชื่อมต่อกัน แต่สามารถลอดผ่านถึงกันได้หมดทุกลูก ) ช่วงที่ตื่นเต้นที่สุด เรียกว่าลอดท้องมังกรจากนั้นนำท่านเดินทางกลับ

กลางวัน           บริการอาหารกลางวัน ณ ครัวนางพญา (9)

บ่าย                 เดินทางกลับ ระหว่างทาง นำท่านกราบสักการะพระธาตุคู่เมืองไชยา ณ วัดพระธาตุไชยา    

19.00   น.        บริการอาหารค่ำ ณ พลับพลาซีฟู๊ด จ.สุราษฎร์ธานี (10) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย (พักค้างคืนบนรถ)

วันที่ห้า  กรุงเทพฯ

06.30 น.           เดินทางถึง กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ Siamtogo ส่งคณะโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

สิ่งที่ควรเตรียม
กล้องถ่ายรูป / หมวก / ร่ม / แว่นกันแดด / รองเท้าสวมใส่สบาย / ยาประจำตัว ฯล

กำหนดเดินทางวันที่ 11-15 เมษายน 2563

ราคาท่านละ 6,200 บาท

(พักเดี่ยว 2,900 บาท/ท่าน)

(เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีไปฟรี)

อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์หรือ รถตู้ปรับอากาศ, เรือยนต์นำเที่ยวทะเล ทะเลตรัง
  • ค่าที่พักที่ 2 คืน ตรัง อันดามัน รีสอร์ท ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า  
  • ค่าอาหารตามรายการ 10 มื้อ และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
  • ค่ามัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่, ประกันชีวิต 1,000,000 / อุบัติเหตุ 500,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ  เช่น  ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ ,  
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
  • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

 

หากมีข้อสงสัย,
ต้องการเดินทางในช่วงอื่นๆ,
เพิ่มพักเดี่ยว หรือมีเด็กร่วมเดินทาง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ - นามสกุล :  *
Email :
Line ID :
เบอร์ติดต่อ :  *
ที่อยู่ :
รหัสโปรแกรม :  *
วันเดินทาง - ไป :  *
วันเดินทาง - กลับ :  *
จำนวนผู้เดินทาง(ผู้ใหญ่) :  *
จำนวนผู้เดินทาง(เด็ก) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :