dot
ค้นหาโปรแกรมทัวร์


  [Help]
dot
dot
Program tour
dot
Korea Japan tour ทัวร์เกาหลี ญี่ปุ่น
Taiwan tour ทัวร์ไต้หวัน
Hong Kong tour ทัวร์ฮ่องกง
Singapore tour ทัวร์สิงคโปร์
C L M V tour ทัวร์CLMV
China tour ทัวร์จีน
European tour ทัวร์ยุโรป
India tour ทัวร์อินเดีย
America tour ทัวร์อเมริกา
Russia tour ทัวร์รัสเซีย
Middle East tour ทัวร์ตะวันออกกลาง
England tour ทัวร์อังกฤษ
Australia tour ทัวร์ออสเตรเลีย
Domestic tour ทัวร์ในประเทศ
Seminar&Training&CSR อบรมสัมมนา
CST8 ดำน้ำสามจังหวัด 5D3N (รถบัส)icon  

รหัส : CST8
ราคาปกติ :  9,999.00      
ราคาพิเศษ :  7,999.00
ไฟล์เอกสาร : cst8.pdf
รายละเอียดย่อ :
*ท่องทะเลระนองหมู่เกาะกำ
*เกาะค้างคาว
*เกาะญี่ปุ่น
*เกาะกำ
*อ่าวเขาควาย
*น้ำตกหงาว
*ภูเขาหญ้า
รายละเอียดทั้งหมด :

CST8 ดำน้ำสามจังหวัด 5D3N (รถบัส)

โดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP

เดินทางวันที่ 11-15 เมษายน 2563 เท่านั้น!!

ราคาเพียง 7,999 บาท/ท่าน

ท่องทะเลระนองหมู่เกาะกำ – เกาะค้างคาว – เกาะญี่ปุ่น
เกาะกำ – อ่าวเขาควาย – น้ำตกหงาว - ภูเขาหญ้า  

วันแรก กรุงเทพฯ - ชุมพร

20.00 น.    พร้อมกัน ณ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา เจ้าหน้าที่ Siamtogo คอยอำนวยความสะดวกสัมภาระ
20.30 น.    โดย รถโค้ชปรับอากาศ ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.ระนอง
21.30 น.    บริการอาหาร เมนูข้าวต้ม นิวรสทิพย์ (1) พร้อมฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์ และทีมงาน ระหว่างทางให้ทุกท่านได้พักผ่อน

วันที่สอง  หมู่เกาะกำ – เกาะค้างคาว – เกาะญี่ปุ่น – เกาะกำ – อ่าวเขาควาย – น้ำตกหงาว - ภูเขาหญ้า

06.00 น.    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จ.ระนอง บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (2) พร้อมให้ท่านทำธุระส่วนตัว เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับลงดำน้ำ
08.00 น.    นำทุกท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแหลมสน-หาดบางเบน
09.00 น.    เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติแหลมสน-หาดบางเบน นำท่านลงเรือชมความงามของ เกาะค้างคาว เป็นเกาะที่หาดทรายขาวละเอียด มีแนวปะการังที่สวยงาม ตื่นตาตื่นใจกับดอกไม้ทะเลและฝูงปลาทะเล และชมปะการังน้ำตื้นแนวเดียวกับหมู่เกาะสุรินทร์ สิมิลัน จากนนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะญี่ปุ่น อิสระเล่นน้ำหน้าหาดที่มีความสวยงามของทรายละเอียดสีขาว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะกำ 
12.00 น.    บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์ (3)
บ่าย           ชม อ่าวเขาควาย ที่ชายหาด 2 ชายหาดมาบรรจบกัน นำท่านเดินทางขึ้น จุดชมวิวอ่าวเขาควาย อิสระเล่นน้ำ
15.00 น.    เดินทางกลับฝั่งเพื่อเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก ระหว่างทางผ่านชม น้ำตกหงาว น้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งในระนอง ชม ภูเขาหญ้า ภูเขาหัวโล้นสัญลักษณ์เมืองระนอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนรักษะวารินทร์ ให้ท่านได้แช่น้ำร้อนผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
18.00 น.    บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (4)
ที่พัก B.C.บดินทร์ รีสอร์ท จ.ระนอง หรือเทียบเท่า ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน

วันที่สาม  ชุมพร - เกาะลังกาจิว – เกาะทองหลาง - เกาะหลักแรด – เกาะละวะ - กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

07.00 น.    บริการอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม (5) จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่จังหวัดชุมพร
10.00 น.    เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร นำทุกท่านลงเรือเพื่อชมความงามของโลกใต้ทะเลที่ เกาะลังกาจิว ซึ่งเป็นจุดที่เราจะลงดำน้ำและเป็นจุดที่งดงามยิ่งนัก เกาะทองหลาง ด้านหน้าของเกาะภาพของหมู่ปลาหลากสีสันที่แหวกว่ายไปมาท่ามกลางหมู่ปะการังและดอกไม้ทะเลขนาดใหญ่ 
12.30 น.    บริการอาหารกลางวัน แบบปิคนิค (6)
บ่าย           จากนั้นนำท่านเดินทางชมปะการังที่ เกาะหลักแรด ชมความงานของปะการัง จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะละวะ ชมแนวปะการังแข็ง 
15.00 น.    ได้เวลาเดินทางกลับฝั่งแล้วนำท่าน สักการะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์   
17.30 น.     บริการอาหารค่ำ ณ ภารดรภาพ (ริมทะเล) (7) แล้วนำท่านเข้าที่พัก
ที่พัก โรงแรม บ้านกรูดกรีนวิว ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า ห้องละ 2-3 ท่าน

วันที่สี่  เกาะร้านเป็ด – เกาะร้านไก่ – เกาะทะลุ - อ่าวมัลดีฟ

07.00 น.     บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) หลังอาหารให้ท่านเตรียมพร้อมสำหรับการดำน้ำตลอดวัน 
08.00 น.     ออกจากที่พัก เดินทางสู่ ท่าเรือบางสะพาน 
09.00 น.     นำทุกท่านลงเรือ SPEED BOAT พร้อมรับอุปกรณ์ดำน้ำหน้ากากและเสื้อชูชีพ พร้อมรับฟังขั้นตอนการดำน้ำอย่างปลอดภัยจากทีมงานเจ้าหน้าที่ จากนั้นเดินทางสู่ เกาะร้านเป็ด (จุดดำน้ำจุดที่1) นำท่านสัมผัสโลกใต้ทะเลพร้อมชมความงามของดอกไม้ทะเลสีสันต่างๆและเหล่าปลาการ์ตูนสุดน่ารักที่จะออกมาต้อนรับทุกท่าน
11.00 น.    เดินทางสู่ เกาะร้านไก่ (จุดดำน้ำจุดที่ 2) นำท่านลงสัมผัสความงามใต้ทะเล ณ จุดนี้หากท่านมีโอกาสอันดี ท่านจะได้พบกับปลาฉลามวาฬยักษ์ใหญ่ใจดีที่คอยออกมาให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปอยู่เป็นประจำ
12.30 น.    พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย ณ เกาะยอแพห้อยขา บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ธนาคารปู แบบเซ็ทโต๊ะ (9)
บ่าย           นำทุกท่าน สัมผัสโลกใต้ทะเลอันแสนงดงาม ณ เกาะทะลุ อ่าวมัลดีฟ 
15.00 น.    เดินทางกลับสู่ฝั่ง เพลิดเพลินกับวิว2ข้าง
15.30 น.    เดินทางถึงท่าเรือเกาะทะลุ บริการห้องอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า พร้อมบริการของว่าง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขาธงชัย สักการะศาลกรมหลวงชุมพร ชมมหาเจดีย์ภักดีประกาศ และสักการะพระพุทธกิติสิชัย เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมชมวิวอ่าวบ้านกรูด สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปสู่ที่พัก  
17.30 น.    บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารบ้านเขียว (10) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
ที่พัก โรงแรม บ้านกรูดกรีนวิว ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า ห้องละ 2-3 ท่าน

วันที่ห้า  กรุงเทพมหานคร

07.00 น.    บริการอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของรีสอร์ท (11)
08.00 น.    อำลาที่พัก ออกเดินทางสู่ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบ เพื่อลงเรือชมความงามของทะเลประจวบ 
09.00 น.    นำท่านลงเรือเดินทางสู่ เกาะทะลุ เกาะที่มีรูโหว่ตรงทางเหนือของเกาะ เชิญท่านสัมผัสโลกใต้ทะเล 
12.00 น.    บริการอาหารกลางวันบนเรือ แบบบุฟเฟ่ต์ (12)
บ่าย           ดำน้ำชมปะการังที่ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ ชมดอกไม้ทะเลที่มีความสมบูรณ์ และปลา เช่น ปลาการ์ตูน, ฯลฯ
15.00 น.    ท่าเรือแล้วเดินทางสู่ ท่าเรือ อาบน้ำเปลี่ยนชุดเดินทาง จากนั้นนำทุกท่านขึ้นรถโค้ชเพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ อิสระผ่อนคลายอิริยาบถบนรถ
18.00 น.    บริการอาหารค่ำ ที่ ครัวเม็ดทราย (13) จากนั้นนำทุกท่านซื้อของฝากกลับบ้าน
23.00 น.    ถึงกรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ Siamtogo ส่งคณะโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

สิ่งที่ควรเตรียม
กล้องถ่ายรูป / หมวก / ร่ม / แว่นกันแดด / รองเท้าสวมใส่สบาย / ยาประจำตัว ฯลฯ

กำหนดเดินทาง 11-15 เมษายน 2563

ค่าบริการท่านละ 8,200 บาท

(พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 4,000 บาท)

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไปฟรี

(สงวนสิทธิการเดินทางหากจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน)

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ 
 • เรือยนต์นำเที่ยว ทะเลระนอง ทะเลชุมพร ทะเลประจวบ 
 • อาหารตามรายการที่ระบุ 13 มื้อ
 • เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 • ที่พัก โรงแรม B.C. บดินทร์ รีสอร์ท  จ.ระนอง ระดับ3ดาวหรือเทียบเท่าพักห้องละ  2-3 ท่าน  1 คืน    
 • ที่พัก โรงแรมบ้านกรูดกรีนวิว จ. ประจวบฯ ระดับ3ดาวหรือเทียบเท่าพักห้องละ  2-3 ท่าน  2 คืน    
 • วงเงินประกันชีวิต  1,000,000 บาท,วงเงินอุบัติเหตุ  500,000 บาท
 • มัคคุเทศก์, ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานทุกรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ , อุปกรณ์ดำน้ำ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ เช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด     
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ)
 • ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และอาหารที่สั่งเพิ่ม        
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 100 บาท/ท่าน รวม5วัน คิด 500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน 

 

หากมีข้อสงสัย,
ต้องการเดินทางในช่วงอื่นๆ,
เพิ่มพักเดี่ยว หรือมีเด็กร่วมเดินทาง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ - นามสกุล :  *
Email :
Line ID :
เบอร์ติดต่อ :  *
ที่อยู่ :
รหัสโปรแกรม :  *
วันเดินทาง - ไป :  *
วันเดินทาง - กลับ :  *
จำนวนผู้เดินทาง(ผู้ใหญ่) :  *
จำนวนผู้เดินทาง(เด็ก) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :