dot
ค้นหาโปรแกรมทัวร์


  [Help]
dot
dot
Program tour
dot
Korea Japan tour ทัวร์เกาหลี ญี่ปุ่น
Taiwan tour ทัวร์ไต้หวัน
Hong Kong tour ทัวร์ฮ่องกง
Singapore tour ทัวร์สิงคโปร์
C L M V tour ทัวร์CLMV
China tour ทัวร์จีน
European tour ทัวร์ยุโรป
India tour ทัวร์อินเดีย
America tour ทัวร์อเมริกา
Russia tour ทัวร์รัสเซีย
Middle East tour ทัวร์ตะวันออกกลาง
England tour ทัวร์อังกฤษ
Australia tour ทัวร์ออสเตรเลีย
Domestic tour ทัวร์ในประเทศ
Seminar&Training&CSR อบรมสัมมนา
EC03 เชค ออสเตรีย ฮังการี 7วัน4คืน (EK)  


รหัส : EC03
ไฟล์เอกสาร : ec03_2.pdf
รายละเอียดย่อ :
ปราสาทปราก-สะพานชาร์ลส์-นาฬิกาดาราศาสตร์
เชสกี้ - ครุมลอฟ - ซาลส์บูร์ก - ฮัลล์สตัทท์
เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ช้อปปิ้งจุใจ
Parndorf Outletบูดาเปสต์ ป้อมชาวประมง
รายละเอียดทั้งหมด :

EC03 เชค ออสเตรีย ฮังการี 7วัน4คืน (EK)

เริ่มต้นที่ 39,999 บาท/ท่าน

ปราสาทปราก สะพานชาร์ลส์ นาฬิกาดาราศาสตร์ เชสกี้

ครุมลอฟ - ซาลส์บูร์ก - ฮัลล์สตัทท์ - เวียนนา

พระราชวังเชินบรุนน์ ช้อปปิ้งจุใจ Parndorf Outlet

บูดาเปสต์ ป้อมชาวประมง

วันที่แรก  กรุงเทพฯ

(ไทย)

22.00น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ Siamtogo ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่สอง  ดูไบ - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - สะพานชาร์ล - ช็อปปิ้ง palladium

(ยูเออี - สาธารณรัฐเชค)

01.35 น.  ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่ EK385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

04.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

09.05 น. เดินทางสู่เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเชค โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์เที่ยวบินที่EK139 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

13.30น. เดินทางถึงสนามบินปราก ประเทศเชค หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้วนำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก ของ สาธารณรัฐเชค เมืองแห่งปราสาทร้อยยอดตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่ง แม่น้ำวัลตาวา ผ่านชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่แสนงดงามตลอดสองข้างทาง กรุงปรากเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค ประกอบด้วยสองอาณาจักรโบราณ คือ อาณาจักรโบฮีเมีย และอาณาจักรโมราเวีย ปัจจุบันกรุงปรากได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกนำท่านเดินทางสู่ปราสาทแห่งกรุงปราก ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชคสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 885 โดยเจ้าชายบริโวจ ปราสาทนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวาในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย

ปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดี นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าโบสถ์เซนต์ไวตัส วิหารประจำราชวงศ์ซึ่งสร้างอย่างงดงามในรูปแบบศิลปะกอธิค สร้างขึ้นในปีค.ศ.1344 จนเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1929 นำท่านชม สะพานชาร์ลส์ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสะพานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เดินเล่นบนสะพาน มีรูปปั้นนักบุญ 26 องค์จากนั้นนำท่านอิสระช๊อปปิ้ง ณ Palladium Mall

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ HotelDuo หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม  เชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - ซาลส์บูร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท  (เชค – ออสเตรีย)

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองมรดกโลก เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมียที่เมืองเชสกี้ครุมลอฟ(CeskyKrumlov) เที่ยวชมเมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง ได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก จุดโดดเด่นอีกอย่างของเมืองนี้ คือมีแม่น้ำวัลตาวาไหลผ่านและล้อมรอบเมืองในลักษณะงอโค้งเป็นคุ้งไปตามเนินเขา คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว S จนทำให้ภูมิทัศน์ของตัวเมืองเหมือนกับหยดน้ำที่กำลังจะร่วงหล่นจากขั้วนอกจากนี้บ้านเรือนทุกหลังใช้หลังคาสีส้มแดง ทำให้เมื่อมองจากมุมสูงจะเกิดภาพที่สวยงาม เป็นเอกลักษณ์มากหลังจากนั้นนำพาทุกท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามาบนปราสาทครุมลอฟ ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่เมืองซาลบูร์ก ออสเตรียซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ออสเตรีย เนินภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง นำท่านชมเมืองซาลส์บวร์ก ที่มีชื่อเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่า จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997ซาลบูร์กตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำซาลซัค (Salzach) และมีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์ เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่า วูล์ฟกัง อามาเดอุส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart) เป็นสถานที่ถ่ายทำของ The Sound of Music ภาพยนตร์เพลงที่ยิ่งใหญ่ฮอลิวู๊ด นำท่านชมสวนมิราเบล ภายในบริเวณวังมิราเบล ที่มีการจัดสวนในสไตล์บาร็อกที่โด่งดัง ให้ท่านเก็บบันทึกภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก นำท่านข้ามแม่น้ำซาลส์ซัคสู่ย่านเมืองเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า ต่อจากนั้นนำท่านชมบ้านเลขที่ 9ถนน Geteidegasse แล้วอิสระให้ท่านชมร้านค้าที่รายเรียงอยู่สองข้างทางถนนคนเดิน หรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลส์บวร์ก ที่ตั้งอยู่ตรงจัตุรัสกลางเมือง เดินเที่ยวชมเมืองเก่าแถวบ้านเกิดของโมสาร์ท ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นมรดกโลกยูเนสโก้ จดทะเบียนเมื่อปี ค.ศ.1996 ซึ่งก็เป็นปีเดียวที่ขึ้นทะเบียนให้ส่วนที่เป็นพระราชวังเชิร์นบรุนน์เมืองนี้ดูๆ อะไรก็โมสาร์ทไปหมด เพราะไม่ว่าช็อกโกแลตของที่ระลึกนับร้อยชนิดร้อยอย่างก็ ตรารูปโมสาร์ทไปหมดทั้งสิ้น

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Arena city hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่  ฮัลล์สตัทท์ - เวียนนา - ถนนคาร์นท์เนอร์ 
 
(ออสเตรีย)   

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดในSalzkammergutเขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนาเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญจากอดีตกาลมาสู่ปัจจุบัน เป็นเมืองประวัติศาสตร์ซึ่งราชวงศ์ฮับส์บวร์กเป็นราชวงศ์ที่มีบทบาทเด่นที่สุดในประเทศ “เวียนนา” เป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “เป็นเมืองที่มั่งคั่งด้วยศิลปะและการดนตรีระดับโลก”นำท่านแวะถ่ายรูปกับพระราชวังฮับส์บูร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์ก มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20, นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์จักรพรรดินีมาเรียเทเรซ่าด้านหน้าของอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามยิ่ง  หลังจากนั้นนำท่านสู่ถนนคาร์ทเนอร์(KartnerStrasse) ย่านช้อปปิ้งหลักของเวียนนา ซึ่งท่านสามารถใช้เวลาเดินชมสินค้านานาชนิดหรือชมความงามของโบสถ์เซนต์สตีเฟ่น ในศิลปะแบบโกธิค ใจกลางเมืองหรืออาจใช้เวลาว่างทดลองชิมเวียนนาคอฟฟี่ พร้อมเค้กที่มีชื่อเสียง

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Kavalier Hotelหรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า  พระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet – บูดาเปส  (ออสเตรีย - ฮังการี)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ ตั้งอยู่ในกรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 จนถึง พ.ศ. 2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็นสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยี่ยมจำนวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์แห่งแรกของโลกเมื่อ พ.ศ. 2295 ปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากในกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

**อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว**นำท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย นำท่านเดินทางสู่กรุงบูดาเปสต์ (Budapest)  เมืองหลวงของประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ”  ชมเมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พักณ Danubius Hotel Budapest หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก  โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - ดูไบ    
 
   (ฮังการี)

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียส  ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก  และยังเป็นกษัตริย์ผู้ทรงสร้างสิ่งก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งสร้างในสไตล์นีโอ-โกธิก  หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยู่หน้าป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ำดานูบได้อย่างดีป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน

16.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK112 (บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

23.20 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่เจ็ด  ดูไบ - กรุงเทพฯ  (ยูเออี-ไทย)   

03.40 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK376(บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

13.15 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยทีมงาน Siamtogo ส่งทุกท่านถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์
 • ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
 • ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริการท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
 • คนขับรถท้องถิ่น  (2 ยูโร / วัน  / คน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน)

หากมีข้อสงสัย,
ต้องการเดินทางในช่วงอื่นๆ,
เพิ่มพักเดี่ยว หรือมีเด็กร่วมเดินทาง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม


จำนวน