ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาโปรแกรมทัวร์


  [Help]
dot
dot
Program tour
dot
Korea Japan tour ทัวร์เกาหลี ญี่ปุ่น
Taiwan tour ทัวร์ไต้หวัน
Hong Kong tour ทัวร์ฮ่องกง
Singapore tour ทัวร์สิงคโปร์
C L M V tour ทัวร์CLMV
China tour ทัวร์จีน
European tour ทัวร์ยุโรป
India tour ทัวร์อินเดีย
America tour ทัวร์อเมริกา
Russia tour ทัวร์รัสเซีย
Middle East tour ทัวร์ตะวันออกกลาง
England tour ทัวร์อังกฤษ
Australia tour ทัวร์ออสเตรเลีย
Domestic tour ทัวร์ในประเทศ
Seminar&Training&CSR อบรมสัมมนา
EC19 SPECIAL ซาเกร็บ โครเอเชีย 8วัน5คืน (EK)  

รหัส : EC19
ไฟล์เอกสาร : ec19_2.pdf
รายละเอียดย่อ :
ซาเกร็บ– โบสถ์เซนต์มาร์ค – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น-ประตูหินตะวันออก – ช้อปปิ้งณ ตลาดกลางเมือง
อุทยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่ – ล่องเรือข้าม KOZJAK LAKE – สปลิท)– ดูบรอฟนิค– นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมือง
รายละเอียดทั้งหมด :

EC19 SPECIAL ซาเกร็บ โครเอเชีย 8วัน5คืน (EK)

เริ่มต้นที่ 52,000 บาท/ท่าน

(ไม่รวมค่ายื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศโครเอเชีย )

ซาเกร็บ– โบสถ์เซนต์มาร์ค – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น-ประตูหินตะวันออก – ช้อปปิ้งณ ตลาดกลางเมือง - อุทยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่ – ล่องเรือข้าม KOZJAK LAKE – สปลิท)– ดูบรอฟนิค– นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมือง

วันที่แรก  กรุงเทพฯ  (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)                                                           

 

23.00 น.  ขอเชิญท่านที่จุดนัดพบ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าเลขที่ 8 เคาน์เตอร์ T  สายการบินเอมิเรตส์ (EMIRATES)  สะสมไมล์ Skywards ได้  บริการดีเยี่ยมติด 4 ใน 10 ของThe World's Top 10 Airlines in 2017 ขอให้ท่านสังเกตป้าย  “ALLIANCE CONSORTIUM”  เจ้าหน้าที่ของ Siamtogo รอคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง.......     

วันที่สอง  ดูไบ ( แวะเปลี่ยนเครื่อง ) – ซาเกร็บ – ชมเมือง – โบสถ์เซนต์มาร์ค – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ประตูหินตะวันออก – ช้อปปิ้ง ณ ตลาดกลางเมือง

 

02.00 น.  เหินฟ้าสู่เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย   โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EMIRATES)    เที่ยวบินที่ EK 371  (ใช้เวลาบินโดยรวม 7 ชั่วโมง) 

06.00 น.  ถึงนครดูไบ     ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์     เพื่อแวะเปลี่ยน ให้ท่านได้ยืดเส้นยืดสาย และเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง  DUTY FREE  ที่หรูหราและอลังการ  มีสารพัดสิ่งให้ท่านได้เลือกซื้อ  หมายเหตุ : เนื่องจากสนามบินที่นครดูไบมีขนาดใหญ่  ดังนั้นเมื่อเครื่องลงจอดแล้ว.....รบกวนผู้เดินทางทุกท่านโปรดนั่งรอหัวหน้าทัวร์อยู่บนเครื่องก่อน  เพื่อที่หัวหน้าทัวร์จะได้นำท่านลงจากเครื่องพร้อมๆกัน  ไปขึ้นรถต่อไปยังอาคารสำหรับผู้โดยสารต่อเครื่อง   เพื่อเป็นการป้องกันการสับสนและพลัดหลงกัน 
08.30 น.  ออกเดินทางต่อสู่  เมืองซาเกร็บ  ประเทศโครเอเชีย   โดยสายการบินเอมิเรตส์    เที่ยวบินที่   EK129  ( ใช้เวลาบินโดยรวม  6 ชั่วโมง  20 นาที )
12.35 น.  เมื่อเครื่องบินสัมผัสขอบฟ้า  นำท่านเข้าสู่น่านฟ้าของประเทศโครเอเชีย  คณะเดินทางถึง สนามบิน PLESO INTERNATIONAL AIRPORT หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลการกร   รวมถึงตรวจเช็คกระเป๋าสัมภาระเป็นที่เรียบร้อย   นำคณะท่านขึ้นรถปรับอากาศเพื่อเดินทางเข้าสู่เมืองซาเกร็บ (Zagreb)  เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปี  มีแม่น้ำสายหลักชื่อ  ซาวา (Sava River)  ไหลผ่านด้านหนึ่งของเมือง  นอกจากนี้ประเทศโครเอเชียยังเป็นประเทศต้นกำเนิดของ “เนคไท” อาภรณ์อันงามสง่าและเป็นสากลของสุภาพบุรุษอีกด้วย.....
13.30 น.  นำท่านผ่านชมจัตรัส BAN JELACIC  ที่มีรูปปั้นของนายพลบาน  โจซิฟ เจลาซิค  (Ban Josip Jelacic)  ที่เป็นวีระบุรุษของประเทศ  โดยนำทหารชาวโครแอตต่อต้านฮังการีในสมัยต้นศตวรรษที่ 19   และนำท่านเดินชมย่านเมืองเก่าของกรุงซาเกร็บ   ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เมืองตอนบน (Upper Town) และ เมืองตอนล่าง ( Lower Town)  ที่เชื่อมต่อกันด้วยรถราง  FUNICULAR  ที่มีความยาวสั้นที่สุดในยุโรป   นำคณะนั่งรถราง……..การชมเมืองจะเริ่มจากเมืองเก่าที่เป็น  Upper Town ซึ่งมีแหล่งโบราณสถาน  และเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมาย  ซึ่งนักท่องเที่ยวจะสามารถเดินลัดเลาะตรอกซอกซอยเล็กๆ ไปเรื่อยๆ จนไปถึงบริเวณ Lower Town    ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นย่านธุรกิจที่มีความคึกคักมากกว่าบริเวณ  Upper Town ผ่านชม อาคารรัฐสภา (SABOR) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1918 ในโอกาสที่โครเอเชียแยกตัวออกจากอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียน (AUSTROHUNGARIAN EMPIRE)    โดยมีการประกาศแยกตัวอย่างเป็นทางการบริเวณระเบียงชั้นบนของอาคาร   หลังจากนั้นมีการตัดสินใจแยกตัวออกจากระบบสังคมนิยมยูโกสลาเวียขึ้น ณ ที่แห่งนี้ในปี ค.ศ. 1991 และประกาศตัวเป็นประเทศอิสระไม่ขึ้นกับประเทศใด   จากนั้นผ่านบันทึกภาพทำเนียบประธานาธิบดี (PRESIDENTIALPALACE หรือ BANSKI DVORI)    ซึ่งเป็นที่พำนักของประธานาธิบดีของโครเอเชีย  ต่อด้วยชม จัตุรัส โบสถ์เซนต์มาร์ค (St. Mark's Square) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ โบสถ์เซนต์มาร์ค (St. Mark's Church) เป็นหัวใจของส่วน Upper Town สร้างขึ้นราวคริสต์ศตวรรษที่ 13 กระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์โดดเด่นมองเห็นได้แต่ไกล  เป็นตราสัญลักษณ์ของราชอาณาจักรทรุนแห่งโครเอเชีย ดัลเมเชีย และ สลาโวเนีย (The Truine Kingdom of Croatia, Dalmatia and Slavonia) ตราหมากรุกขาวแดงเครื่องหมายโครเอเชีย, ลีโอพาร์ด 3 ตัวคือแคว้นดัลเมเทีย  และสโลเวเนียคือแถบฟ้าแดง  ส่วนด้านขวาหมายถึงซาเกร็บ รอบๆโบสถ์จะมีโคมไฟที่ใช้น้ำมันในการจุดไฟให้สว่างตลอดเวลา เป็นธรรมเนียมมาแต่ดั้งเดิม......จากนั้นนำท่านชม มหาวิหาร The Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary หรือมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น ที่ มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอ – กอธิก ในช่วงศตวรรษที่ 11  งดงามด้วยหอระฆังแฝด ปลายยอดแหลมสีทอง   ภายในประดิษฐานรูปปั้นนักบุญองค์สำคัญต่างๆ อย่างนักบุญปีเตอร์ แท่นบูชาโลงแก้ว บรรจุร่างจำลองของอาร์คบิชอปสตีเฟ่นผู้ต่อสู้กับลัทธิเผด็จการฟาสซิสต์ ถือว่าเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโครเอเชีย และยังเป็นศูนย์กลางของคริสต์จักรในประเทศโครเอเชีย ด้านหน้าของมหาวิหารมีบ่อน้ำพุที่เป็นแบบ นีโอ-กอธิก บนยอดเสาเป็นรูปปั้นสีทองของพระแม่มารี ส่วนที่ฐานของเสาเป็นรูปปั้นนางฟ้าสีทองทั้ง 4 ตั้งอยู่รายรอบตัวมหาวิหารต่อด้วยชม ประตูหินตะวันออก (Stone gates) หรือ  Kamenita Vrata  ประตูหินที่มีชื่อเสียงเครื่องหมายทางเข้าด้านทิศตะวันออกของเมือง ประตูสุดท้ายที่เหลืออยู่จากห้าประตู ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ตามตำนานเล่าว่าไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปี ค. ศ. 1731 เผาทำลายบ้านเรือนละแวกนี้จนราบคาบ ยกเว้นแต่ Stone Gate ซึ่ง ภายในมีรูปภาพ Jesus and Mary พร้อมมงกุฎ เป็นของที่ระลึกจากสมเด็จพระสังฆราชเมื่อคราวที่มาเยือนซาเกร็บ ที่ไม่ได้รับความเสียหายเลย ชาวบ้านเชื่อว่ารูปภาพนี้ศักดิ์สิทธิ์จึงพากันกราบไหว้บูชาหรือขอบคุณกับสิ่งปาฎิหาริย์ ที่เคบขอแล้วได้ดังที่ต้องการ ท่านจะสังเกตเห็นจากแผ่นหินที่ติดโดยรอบ จะสลักคำว่า “HVALA” ที่แปลว่า “ ขอบคุณ” ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่น  ผ่านชมโรงละครแห่งชาติโครเอเชีย (Croatian National Theatre)  สร้างขึ้นในปี 1895 โดยรูปแบบของอาคารนั้นสร้างขึ้นในสไตล์นีโอบาร็อค มีลักษณะเป็นรูปตัว U และรายรอบไปด้วยสวนสาธารณะจนได้รับสมญานามว่า “The Green Horse shoe” โรงละครแห่งชาติโครเอเชีย ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของ  "Marshal Tito Square" เป็นหนึ่งในจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเมืองหลวงแห่งนี้ ได้รับการยกย่องว่าเป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดของซาเกร็บด้วย  ต่อด้วยเดินชมตลาดกลางเมือง (Dolac Market)  ตลาดเก่ากลางแจ้งที่เก่าแก่ที่มีสีสันสดใส ขายพวกไม้ดอกไม้ประดับ   ผลไม้ราคาถูกและผ้าลูกไม้สีสันสวยงามแบบต่างๆ

18.00 น.  ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร   จากเชฟฝีมือดี ที่พร้อมให้บริการ
19.00 น.  พักค้างคืน ณ โรงแรม PANORAMA  หรือเทียบเท่า 4 ดาว (คืนที่ 1)

วันที่สาม  ซาเกร็บ – พลิทวิตเซ่ – อุทยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่ – ล่องเรือข้าม KOZJAK LAKE – สปลิท (Unesco)  

08.00 น.   อรุณสวัสดิ์....รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
09.00 น.   นำท่านเดินทางสู่  เมืองพลิทวิตเซ่ (PLITVICE) แห่งแคว้น ISTRIA & KVARNER  เพื่อจะนำท่านเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่ (Plitvice  Lake National Park) หนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่งดงามแห่งหนึ่งของยุโรป และยังได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1979     ทะเลสาบพลิทไวซ์ตั้งอยู่ในดินแดนทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรป ในส่วนของประเทศโครเอเชีย(Croatia) แม่น้ำโครานา(Korana) ทำให้เกิดทะเลสาบ 16 แห่งไหลผ่านหินปูนและหินชอล์กเชื่อมต่อกับ Cascades น้ำตกเล็กๆที่ไหลไล่ระดับลงมาเป็นชั้นๆเล็กๆ และ waterfalls น้ำตกขนาดใหญ่ที่สูงชัน Plitvice Falls (น้ำตกพลิทไวซ์)  ชวนมหัศจรรย์กับอุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทไวซ์หนึ่งในป่าไม้ที่มีอายุมากรุ่นสุดท้ายในยุโรป ภูมิประเทศเป็นที่มหัศจรรย์  บ่งบอกถึงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้มีความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมไปด้วยพืชและสัตว์ ทะเลสาบถูกแบ่งเป็น  2 กลุ่มใหญ่ คือ ชั้นบนและชั้นล่าง การเปลี่ยนของสภาพอากาศตามฤดูกาลระหว่างชายฝั่งและเขตภาคพื้นทวีป  นำท่านสู่ท่าเรือ ล่องเรือข้าม KOZJAK LAKE ที่เชื่อมระหว่างทะเลสาบล่างขึ้นสู่ชั้นบนของอุทยาน (LOWER & UPPER LAKE)     จากนั้นเพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามและอลังการของ LOWER LAKE   ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่และงดงามท่ามกลางหุบเขาหินปูนที่ตั้งตระหง่าน อีกทั้งยังเชื่อมต่อด้วยน้ำตกต่างๆมากมาย       นำท่านเดินชมทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไม้ที่เชื่อมแต่ละทะเลสาบเข้าด้วยกันทั้ง 16 แห่ง    และนอกจากนั้นบริเวณรายล้อมยังเต็มไปด้วยถ้ำน้อยใหญ่กว่า 20 ถ้ำ  และชม Big Waterfalls ซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งนี้  
12.00 น.   รับรองท่าน ณ ภัตตาคาร ในอุทยาน จากเชฟฝีมือดี ที่พร้อมให้บริการ
13.00 น.   ได้เวลาอันสมควร....นำท่านเดินทางต่อสู่เมือง สปลิท (Split) โดยใช้เส้นทางลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอาเดรียติคที่มีบ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีส้ม สลับตามแนวชายฝั่งเป็นระยะๆ เมืองสปลิท เมืองใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศโครเอเชียรองลงมาจากเมืองซาเกรบ ศูนย์กลางการพาณิชย์ การคมนาคม แหล่งอารยธรรมของแคว้นดัลเมเชีย และเป็นเมืองชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนที่ใหญ่ที่ สุดในโครเอเชีย อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดด้วย สปลิตนับอายุได้กว่า 1,700 ปี สวยงามดั่งสวรรค์บนดิน เมืองแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกๆของโลก และเป็นต้นกำเนิดของสุนัขพันธ์ดัลเมเชียน
18.00 น.   ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากเชฟฝีมือดี ที่พร้อมให้บริการ
19.00 น.   พักค้างคืน  ณ    โรงแรม DUGOPOLJE KATARINA หรือเทียบเท่า 4 ดาว (คืนที่ 2)

วันที่สี่   สปลิท  – พระราชวังไดโอคลีเชียน – วิหารจูปีเตอร์ - ยอดระฆังแห่งวิหาร – วิหารดอมนิอุส – อ่าวมาลีสตอน – ดูบรอฟนิค (Unesco)  

08.00 น.   อรุณสวัสดิ์.....รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
09.00 น.   นำท่านเดินชมรอบๆ  พระราชวังไดโอคลีเชียน (Diocletian Palace)  สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเชี่ยน เมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่  4  ที่ต้องการสร้างพระราชวังสาหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในปี  ค.ศ. 1979  ภายในประกอบด้วย วิหารจูปีเตอร์ (Catacombes)  สุสานใต้ดินที่มีชื่อเสียงและวิหารต่างๆ ห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินเชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ ลาน  Peristyle ซึ้งล้อมด้วยเสาหินแกรนิต  3  ด้าน  และเชื่อมด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรงดงาม  ยอดระฆังแห่งวิหาร (The Cathedral Belfry) แท่นบูชาของเซนต์โดมินัส และเซนต์สตาดิอุส ซึ่งอยู่ภายในวิหาร นอกจากนี้ยังมี มหาวิหารเทพเจ้าจูปิเตอร์, โบสถ์แห่งเทพวีนัส, วิหารดอมนิอุส (Cathedral of St.Domnius) ที่จัดเรียงรายรวมกันอย่างลงตัว  ชมจัตุรัสประชาชน ชมรูปปั้นของ GREGORY OF NIN ผู้นำศาสนาคนสำคัญของโครเอเชีย ในยุคศตวรรษที่10
10.30 น.   ได้เวลาอันสมควร....นำท่านเดินทางต่อสู่ อ่าวมาลีสตอน (Mali Ston)  ก่อนเดินทางถึงเมืองมาลี สตอน ท่านจะได้ข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศบอสเนีย   (แวะถ่ายรูป)  บริเวณเมืองที่มีชื่อว่า   เมืองนีอุม  (Neum)    ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของโครเอเชีย  มีเวลาแวะให้ท่านซื้อของฝากติดไม้ติดมือ   ต่อด้วยนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนอีกครั้งหนึ่งเพื่อกลับเข้าสู่ประเทศโครเอเชีย    จากนั้นนำท่านปรับเปลี่ยนอิริยาบถโดยการล่องเรือ 45 นาที เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงหอย   ชมขั้นตอนต่างๆ ของการเลี้ยง  และชิมหอยนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติก พร้อมด้วยเครื่องเคียง   จิบไวน์สดเติมเต็มรสชาติท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของอ่าวมาลี สตอน  ** หมายเหตุ - ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันที่เดินทาง **
12.30 น.   รับรองท่าน ณ ภัตตาคาร จากเชฟฝีมือดี ที่พร้อมให้บริการ
13.30 น.   คณะท่านเดินทางต่อสู่ เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik)  เมืองทางตอนใต้ของสาธารณรัฐโครเอเชีย ตลอดสองข้างทางตื่นตาตื่นใจกับอาคารบ้านเรือนที่มีหลังคาสีแสดแดงที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่ง เมืองแห่งนี้นับเป็นหนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติค” ด้วยความที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองโดยเฉพาะเรื่องของการวาง ผังเมืองที่สวยงาม ในอดีตนั้น "ดูบรอฟนิค" เคยเป็นเมืองมหาอำนาจทางทะเลตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เป็นต้นมา เป็นศูนย์กลางในการควบคุมการเดินเรือในทะเลเอเดรียติค และ เมดิเตอร์เรเนียน เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางธุรกิจเป็นอย่างมาก….. ด้วยเหตุนี้เอง "ดูบรอฟนิค" จึงเป็นเมืองที่ร่ำรวย มีเงินทองเหลือเฟือ ในการตกแต่งพระราชวัง โบสถ์ วิหาร จัตุรัส น้ำพุ และ บ้านเรือนต่างๆ อย่างงดงามตามยุคสมัย เป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมทั้งกอธิค เรเนซองค์ และ บาโรคเต็มไปทั้งเมืองตัว เมืองโบราณดูบรอฟนิค เคยเป็นเป้าหมายการถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรือนกว่าครึ่ง อนุสาวรีย์ต่างๆ ได้รับความเสียหาย และทรุดโทรม  และหลังจากในปี 1995   ได้มีการลงนามในสนธิสัญญา ERDUT   เพื่อสงบศึก และเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ UNESCO   และสหภาพยุโรป ได้ร่วมกันบูรณะ ซ่อมแซม เมืองส่วนที่เสียหายขึ้นมาใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ปัจจุบันเมืองนี้จึงกลับมาสวยงามอีกครั้ง และมีการส่งเสริมให้เป็นมรดกโลกอีกเมืองหนึ่ง
18.00 น.   ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากเชฟฝีมือดี ที่พร้อมให้บริการ
19.00 น.   พักค้างคืน ณ โรงแรม ADRIA หรือเทียบเท่า 4 ดาว  (คืนที่ 3)

วันที่ห้า  ดูบรอฟนิค – ชมเมืองเก่า – ประตูหลัก – นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมือง – ซาดาร์

 

08.00 น.   อรุณสวัสดิ์.....รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
09.00 น.   นำท่านเดินเที่ยว ชมบริเวณเมืองเก่า (Old Town) ซึ่งตั้งอยู่ในโอบล้อมกำแพงโบราณสูงตระหง่าน ตรงบริเวณพื้นที่ริมทะเลอาเดรียติก เป็นเขตชุมชนเริ่มแรกที่บรรพบุรุษชาวดูบรอฟนิกมาสร้างบ้านเมืองไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 7และสร้างกำแพงเมืองแข็งแรงขึ้นล้อมเมืองไว้ในศตวรรษที่ 13 เพื่อป้องกันภัยจากศัตรู เช่น พวกอาหรับ เวเนเชียนมาชีโดเนียนและเซิร์บ ภายในเขตเมืองเก่ามากมายด้วยสิ่งก่อสร้างโบราณ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ นำท่านเดินเที่ยวชมตัวเมืองโดยเริ่มต้นจากประตูหลัก (Pile Gate) นำไปสู่ Stradum พื้นทางเดินเป็นหินอันเป็นถนนสายหลักจาก น้ำพุโบราณทรงกลม (Onfrio Fountain) ไปจนสุดมุมถนนล้วนเรียงรายไปด้วยสถานที่สำคัญ เช่น Franciscan Monastery  วิหารในสถาปัตยกรรมโกธิก ภายในมีร้านขายยาที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรป ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1391 จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกบริเวณจัตุรัสกลางเมืองซึ่งเป็นสถานที่นัดพบและประกอบกิจกรรมของชาวเมืองในอดีต รวมถึงสถานที่ลงโทษผู้กระทำผิดด้วย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกกับ เสาหินอัศวิน(Orlando Column) หอนาฬิกา (Bell Tower) ที่ตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444 หน้าปัดทำด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปัด ซึ่งแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อน และรูปปั้นของนักบุญ St.Blaise ซึ่งมีโบสถ์ประจำเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลังและ โบสถ์ The Cathedral Treasury สถานที่เก็บอัฐิของนักบุญ St.Blaise ภาพเขียนและชิ้นงานศิลปะรวมถึงวัตถุล้ำค่าจำนวนมากและยังมีส่วนผลิตเหรียญกษาปณ์และทองของชั่งที่มีชื่อเสียงของดูบรอฟนิก รวมถึงผ่านชมพระราชวังสปอนซา (Sponza Palace) อีกด้วย      จากนั้นอิสระท่านในการเดินช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของฝากตามอัธยาศัย.... นำท่านเดินทางสู่สถานีเคเบิลคาร์   เพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้า สู่ยอดเขา SRD ที่มีความสูง 400 เมตร     เพื่อชมวิวทิวทัสน์ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองหลังคาสีส้มและความงดงามของทะเลอาเดรียติก  ยามสีน้ำเงินของทะเลตัดกับสีส้มแสดของกระเบื้องหลังคาเมืองเก่า ช่างสวยงามเกินคำบรรยายใดๆ  อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเมืองจุใจ......
12.00 น.   รับรองท่านด้วยอาหารมื้อพิเศษ (กุ้งล็อบสเตอร์ย่างเสริฟคู่กับเส้นสปาเก็ตตี้เหนียวนุ่ม) ณ ภัตตาคาร จากเชฟฝีมือดี ที่พร้อมให้บริการ
13.30 น.   ได้เวลาอันสมควร......นำท่านออกเดินทางต่อสู่  เมืองซาดาร์ (Zadar) เมืองที่มีประวัติศาสตร์มากว่า 3,000 ปีและเป็นเมืองท่าสำคัญของทะเลเอเดรียติค ที่มีบทบาทมาตั้งแต่สมัยโรมันจนถึงปัจจุบัน อดีตเมืองหลวงเก่าของ ภูมิภาคดัลเมเชีย (Dalmatia) ที่ปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอัน เก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโรมันอีกด้วย นอกจากนี้แล้วเมืองหลวงเก่าแห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวเรือที่มา ค้าขายในแถบนี้ เนื่องจากเคยเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าขายมาตั้งแต่สมัยอดีต....
18.00 น.   ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากเชฟฝีมือดี ที่พร้อมให้บริการ
19.00 น.   พักค้างคืน ณ โรงแรม KOLOVARE หรือเทียบเท่า 4 ดาว  (คืนที่ 4)

วันที่หก  ซาดาร์ – ชมเมือง – โบสถ์เซนต์ โดแนท – มหาวิหารเซนต์ อนาตาเซีย – ชมฟอรัมหรือย่านชุมชน-ช้อปปิ้งตลาดกลางเมือง – Sea Organ –  โอพาเทีย – รูปปั้นสัญลักษณ์นางแห่งนกนางนวล  

เช้า  อรุณสวัสดิ์.....รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม

09.00 น.   นำท่านเที่ยวชมตัวเมืองซาดาร์  ชมประตูเมืองเก่า สมัยเวนีซมามีอิทธิพลเหนือซาด้าร์  อันงดงามด้วยลวดลายและสัญญลักษณ์ต่างๆ ชมบริเวณด้านนอกของโบสถ์เซนต์ โดแนท (St.Donat)  ซึ่งเป็นโบสถ์สำคัญประจำ เมือง  และมหาวิหารเซนต์ อนาตาเซีย (St. Anastasia Church)  ที่งดงามด้วยศิลปผสมโรมาเนสก์และโกธิค    ชมฟอรัมหรือย่านชุมชน (Roman Forum) ของโรมันเมื่อสองพันปีก่อนที่นักโบราณคดีจะใช้ความอุตสาหะในการขุดค้นพบหลักฐานสำคัญต่างๆในการอยู่อาศัยของชาวโรมัน  ชมตลาดกลางเมือง ที่มีชีวิตชีวาสดใสด้วยผัก ผลไม้ ไม้ดอกและอื่นๆ อันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดิน.......นำท่านสู่ริมเมืองซาดาร์ โดยที่นี่จะมีความพิเศษตรงที่ มี Sea Organ (ออร์แกนน้ำทะเล) ที่แรกและที่เดียวของโลก    ซึ่งปกติออร์แกนทั่วไปใช้ลมเป็นตัวผลิตเสียง   แต่ Sea Organ ของที่นี่ใช้คลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งทำให้เกิดเสียงต่างๆ  สถาปัตยกรรมการก่อสร้างเครื่องดนตรีโดยอาศัยเกลียวคลื่นที่ซัดเข้ากระทบกับ บันไดหินอ่อนและท่อใต้ขั้นบันไดก่อให้เกิดเป็นท่วงทำนองเสียงดนตรี เป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิก Nikola Basic ซึ่งเปิดให้สาธารณะชนเข้าชมนับแต่วันที่ 15 เมษายน ปี ค.ศ. 2005 ที่ผ่านมา

11.30 น.   รับรองท่าน ณ ภัตตาคาร ในอุทยาน จากเชฟฝีมือดี ที่พร้อมให้บริการ
13.00 น.   นำคณะออกเดินทางสู่ภาคตะวันตกของประเทศโครเอเชีย  ซึ่งมีชื่อเรียกภูมิภาคนี้ว่าแคว้น  “อิสเตรีย (Istria)”     เยี่ยมชมเมืองโอพาเทีย (Opatija)   เป็นเมืองที่มีสมญานามว่า  “ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก” ชื่อเดิมของเมืองนี้ในภาษาอิตาลี   คือ   “Abbazia” ด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์ประกอบกับอยู่ริมทะเลอะเดรียติก      ที่มีวิลล่าหรูหราสไตล์ออสเตรีย     จึงทำให้โอพาเทียเป็นเมืองท่องเที่ยวและพักผ่อนที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย     นำท่านชมตัวเมือง แวะถ่ายรูปคู่กับนางแห่งนกนางนวล  (Maiden with the Seagull)    ซึ่งเป็นรูปปั้นแกะสลักโดย  ZVONKO CAR นักประติมากรที่มีชื่อเสียงรูปหญิงสาวงดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือยืนเด่นถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง อิสระให้ท่านได้ชื่นชมบรรยากาศ.......
19.30 น.   ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากเชฟฝีมือดี ที่พร้อมให้บริการ
ค่ำ   พักค้างคืน ณ โรงแรม GRAND HOTEL ADRIATIC หรือเทียบเท่า 4 ดาว  (คืนที่ 5)

วันที่เจ็ด  โอพาเทีย – ซาเกร็บ – สนามบิน PLESO INTERNATIONAL AIRPORT – ดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)    

08.00 น.   อรุณสวัสดิ์.....รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม

09.00 น.   ได้เวลาอันสมควร....นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองซาเกร็บ เพื่อขึ้นเครื่องเตรียมตัวกลับสู่ประเทศไทย
11.30 น.   พาคณะท่านเข้าเช็คอินขึ้นเครื่อง.....หากมีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าในร้านปลอดภาษีภายในสนามบิน
15.25  น.   ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EMIRATES)  เที่ยวบินที่ EK 130 ( ใช้เวลาบินโดยรวม 5 ชั่วโมง 25 นาที )
22.55 น.   ถึงนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์     เพื่อแวะเปลี่ยน ให้ท่านได้ยืดเส้นยืดสาย และเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง  DUTY FREE อีกครั้ง หมายเหตุ : เนื่องจากสนามบินที่นครดูไบมีขนาดใหญ่  ดังนั้นเมื่อเครื่องลงจอดแล้ว.....รบกวนผู้เดินทางทุกท่านโปรดนั่งรอหัวหน้าทัวร์อยู่บนเครื่องก่อน  เพื่อที่หัวหน้าทัวร์จะได้นำท่านลงจากเครื่องพร้อมๆกัน  ไปขึ้นรถต่อไปยังอาคารสำหรับผู้โดยสารต่อเครื่อง   เพื่อเป็นการป้องกันการสับสนและพลัดหลงกัน 

วันที่แปด  ดูไบ ( แวะเปลี่ยนเครื่อง ) – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

03.40 น.   เดินทางต่อสู่ประเทศไทย โดยโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EMIRATES)    เที่ยวบินที่ EK 376 สะดวกสบายกับความล้ำสมัยของเครื่องบินแอร์บัส A380  แอร์บัส A380  ซึ่งจะมอบประสบการณ์การเดินทางที่เหนือระดับให้กับท่าน   ด้วยความกว้างของที่นั่ง 18.5 นิ้ว มีระยะห่างระหว่างแถวที่นั่งกว้าง 32 นิ้ว พร้อมด้วยจอภาพเพื่อความบันเทิงขนาด 10.6 นิ้ว  และบริการเชื่อมต่อ Wi-Fi และอินเตอร์เน็ตเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารทุกท่านบนเครื่อง...... (ใช้เวลาบินโดยรวม 6 ชั่วโมง 05 นาที)
12.50 น   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ Siamtogo ส่งคณะ โดยสวัสดิภาพ........

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ตามรายการระบุ ตั๋วเดี่ยวราคาโปรโมชั่น  โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EMIRATES)
 • ค่า Tax + Fuel Charged + Insuranceของสนามบินทุกแห่ง (คิดจากอัตรา ณ วันที่  9 มี.ค. 2561 )  การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
 • ค่าโรงแรมที่พักตามมาตราฐานสากล  ตามรายการที่ระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ตามรายการระบุ ได้คัดสรรเมนูและให้ท่านได้ลิ้มรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าพาหนะ (รถโค้ชมาตราฐานยุโรป) ในการนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญการของบริษัทฯจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
 • อาหารเสริมระหว่างมื้ออาหาร เช่น น้ำพริกต่างๆ ซอสปรุงรส น้ำปลา น้ำจิ้ม มาม่า ลูกอม ขนมขบเคี้ยว ฯลฯ
 • น้ำดื่มแจกบนรถวันละ 1 ขวด / ต่อวัน / ต่อท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท แบบกลุ่ม   (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าธรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวประเทศโครเอเชีย (ไม่ต้องโชว์ตัว)  ราคา 5,500 บาท
 • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (เพิ่มความคุ้มครองจากเดิม) ของ บ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ แบบ BASIC PLAN  

 

      (เงื่อนไขคุ้มครองหรือต้องการเพิ่มความคุ้มครอง โปรดสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่)

ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา   ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด *** ทางสายการบินอนุญาติให้โหลดสัมภาระใต้    เครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ  และสามารถถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน  7 กิโลกรัม  *** ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก,และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก,ค่าอาหาร  และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ ค่าทิปไกด์และคนรถท้องถิ่น 30 EURO/ต่อทริป/ต่อ 1 ลูกค้า ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หากมีข้อสงสัย,
ต้องการเดินทางในช่วงอื่นๆ,
เพิ่มพักเดี่ยว หรือมีเด็กร่วมเดินทาง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติมหากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ - นามสกุล :  *
Email :
Line ID :
เบอร์ติดต่อ :  *
ที่อยู่ :
รหัสโปรแกรม :  *
วันเดินทาง - ไป :  *
วันเดินทาง - กลับ :  *
จำนวนผู้เดินทาง(ผู้ใหญ่) :  *
จำนวนผู้เดินทาง(เด็ก) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :