ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาโปรแกรมทัวร์


  [Help]
dot
dot
Program tour
dot
Korea Japan tour ทัวร์เกาหลี ญี่ปุ่น
Taiwan tour ทัวร์ไต้หวัน
Hong Kong tour ทัวร์ฮ่องกง
Singapore tour ทัวร์สิงคโปร์
C L M V tour ทัวร์CLMV
China tour ทัวร์จีน
European tour ทัวร์ยุโรป
India tour ทัวร์อินเดีย
America tour ทัวร์อเมริกา
Russia tour ทัวร์รัสเซีย
Middle East tour ทัวร์ตะวันออกกลาง
England tour ทัวร์อังกฤษ
Australia tour ทัวร์ออสเตรเลีย
Domestic tour ทัวร์ในประเทศ
Seminar&Training&CSR อบรมสัมมนา
EC87 MONO Poland Czestochowa 8วัน5คืน (AY)  
รหัส : EC87
ไฟล์เอกสาร : ec87.pdf
รายละเอียดย่อ :
เฮลซิงกิ – คราคูฟ – เชสโตโชวา – คราคูฟ – เหมืองเกลือเวียลิซก้า – พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์
วรอตสวัฟ – พอสนัน – โทรุน – กดังสค์ – ปราสาทมาลบอร์ก – วอร์ซอ
รายละเอียดทั้งหมด :

EC87 MONO Poland Czestochowa 8วัน5คืน (AY)

เริ่มต้นที่ 49,999 บาท/ท่าน

เฮลซิงกิ – คราคูฟ – เชสโตโชวา – คราคูฟ – เหมืองเกลือเวียลิซก้า – พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์
วรอตสวัฟ – พอสนัน – โทรุน – กดังสค์ – ปราสาทมาลบอร์ก – วอร์ซอ

วันที่แรก  กรุงเทพฯ

 

20.30 น.    คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินน์แอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ Siamtogo คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
23.35 น.    ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 144
งคณะด้วยความสวัสดิภาพ  

วันที่สอง  เฮลซิงกิ – คราคูฟ – เชสโตโชวา – คราคูฟ

 

06.05 น.    เดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
08.40 น.    ออกเดินทางต่อสู่เมืองคราคูฟ ประเทศโปร์แลนด์ โดยเที่ยวบินที่ AY1161
09.40 น.    ถึงสนามบินจอห์น ปอล ที่ 2 เมืองคราคูฟ ประเทศโปร์แลนด์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 6 ชั่วโมงในวันที่ 28 ตุลาคม 2561) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่เมืองเชสโตโซว่า (Czestochowa) เป็นเมืองศูนย์กลางของผู้แสวงบุญที่สำคัญแห่งหนึ่งของยุโรป คริสต์ศาสนิกชนกว่า 4-5 ล้านคน เพื่อเข้าบูชาเพื่อขอพรจากแบล็คมาดอนน่า (Black Madonna) ณ อารามจัสนา   กอร่า (Jasna Góra Monastery) รูปพระแม่มาเรียสีดำ ศูนย์รวมจิตใจของชาวคาทอลิก กล่าวกันว่าสีที่ใช้วาดมานานกว่า 600 ปีทำให้รูปพระแม่เป็นสีดำ ที่รอยบากที่พระพักตร์ ซึ่งพวกต่อต้านศาสนาต้องการทำลาย อารามแห่งนี้รอดพ้นจากการถูกทำลาย ในสงครามต่างๆอย่างน่าอัศจรรย์ จนกลายเป็นปาฎิหารย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

บ่าย    นำท่านเดินทางกลับเมืองคราคูฟ โดยเมืองคราคูฟนั้นเป็น บ้านเกิดองค์ สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอลที่ 2 อดีตเมืองหลวงของโปแลนด์ในปีค.ศ. 1978 คราคูฟก็ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม มีอาคารบ้านเรือนที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมทุกยุคทุกสมันตั้งแต่ โรมาเนสก์ กอธิค เรอเนสซองส์ บาร็อก ร็อคโคโค จนถึงนีโอคลาสสิค และอาร์ตนูโว

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม  NOVOTEL KRAKOW CITY WEST หรือเทียบเท่า

วันที่สาม  คราคูฟ – เหมืองเกลือเวียลิซก้า - พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์  - วรอตสวัฟ  

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
    นำท่านสู่เหมืองเกลือเวียลีซก้า (Wieliczka Salt Mine) ตั้งอยู่ที่เมืองวิลิชก้า เหมืองเกลือที่เก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์แห่งนี้มีประวัติการทำเหมืองยาวนานกว่า 1,000 ปี ถือเป็นเหมืองใต้ดินที่มหัศจรรย์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  นำท่านลงลิฟท์สู่ใต้ดินของเหมืองเกลือ ที่มีขนาดใหญ่มาก แบ่งเป็น 9 ชั้น ลึกลงจากพื้นดินถึง 327 เมตร ยาวกว่า 300 กิโลเมตร ภายในเหมืองห้องซึ่งสร้างและแกะสลักจากเกลือทั้งหมด โดยสมัยก่อนเกลือมีค่าดุจทองคำ เพราะใช้ในการถนอมอาหาร ชมความงามของทะเลเกลือใต้พื้นดิน ซึ่งท่านไม่เคยได้เห็นที่ใดมาก่อน โดยเหมืองเกลือในเมืองวีลิซกา องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกในปี ค.ศ. 1988 อีกด้วย 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  อาหารพื้นเมือง

บ่าย    นำท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์(Auschwitz concentration camps) เป็นค่ายกักกันและค่ายมรณะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาค่ายกักกันของนาซี ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2  พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันแห่งนี้สะท้อนความน่าสยดสยองและความทารุณโหดร้ายของสงคราม ซึ่งเริ่มจากเยอรมันเข้ายึดโปแลนด์ได้ในปลายปี 1939 และหาค่ายกักกันเชลยศึกต่างๆ จนมาพบสถานที่ที่รัฐบาลโปแลนด์ต้องการก่อสร้างเป็นสถานที่คุมขังนักโทษทางการเมือง จึงได้ดัดแปลงตามความต้องการของนาซีและเริ่มต้นใช้ปีค.ศ.1940 เป็นต้นมา ท่านจะได้เห็นภาพถ่ายต่าง ๆ ของค่ายกักกัน รวมทั้งของจริงที่มีการเก็บรักษาภายในตึกต่างๆ ถึง 20 อาคาร และท่านจะได้เห็นของใช้ต่างๆของเชลยชาวยิวที่ถูกหลอกให้มาอยู่ ที่นี่ อาทิ กระเป๋าเดินทาง รองเท้า แปรงสีฟัน หวี และเส้นผมที่ว่ากันว่ามี น้ำหนักรวมกว่า 7 ตัน และชมห้องอาบน้ำ ห้องที่พวกนาซีใช้สำหรับกำจัดเชลยโดยใช้แก๊สพิษสังหารหมู่ กล่าวกันว่าสถานที่นี้มีคนตาย กว่า 1.5 ล้านคน โดนเกือบทั้งหมดเป็นชาวยิว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองวรอตสวัฟ (Wroclaw) เมืองมีความหลากหลายและการเปี่ยมล้นด้วยวัฒนธรรมของประวัติศาสตร์ในเมืองนี้ เป็นดังสะพานเชื่อม ที่เชื่อมระหว่างคนในแต่ละรุ่น แต่ละวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน เป็นแบบเมืองที่ทันสมัยของเมืองใหญ่ ที่มีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ชีวิตที่เต็มด้วยวัฒนธรรมและการศึกษา 

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL WROCLAW CENTRUM  หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่  วรอตสวัฟ  -  พอสนัน​  

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
    นำท่านชมความงามของเมืองที่เรียกได้ว่า Colorful city เมืองที่มีอาคารหลากสีสัน โดดเด่นสวยงาม เป็นเมืองเรียกได้ว่ามีชีวิตชีวาแห่งหนึ่งของโปแลนด์ และได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 8 เมืองที่มีสีสันมากที่สุดในโลก (8 Colorful cities in the world) ผ่านชมอาคารหลากสีสันในจัตุรัสเมืองเก่า, ศาลาว่าการ (City Hall) และโบสถ์ประจำเมือง ผ่านชมมหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ (University of Wroclaw) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงประจำเมือง ซึ่งบุคคลากรชั้นนำของโลก ที่ได้รับรางวัลโนเบลถึง 10 คนด้วยกันในช่วง 100 ปีที่ผ่านมาได้เคยศึกษาอยู่ที่นี่ ในยุคศตวรรษที่ 18 มหาวิทยาลัยแห่งนี้เคยถูกใช้เป็นสถานพยาบาล, โกดัง, และที่คุมขังเชลย ในช่วงสมัยยุคสงครามกับรัสเซีย

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

บ่าย    นำท่านเดินทางสู่เมืองพอสนัน (Poznan)  เมืองหลวงของจังหวัดเกรตเตอร์โปแลนด์ (Greater Poland)  โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวอร์ตา (Warta River) เป็นหนึ่งในที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศโปแลนด์ ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับห้าของโปแลนด์อีกด้วย นำท่านชม จัตุรัสใจกลางเมืองเก่า (Old Town Square)ดศูนย์รวมของเหล่าสถานที่สำคัญๆทางประวัติศาสตร์ของเมืองพอซนาน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาคารหลากสีสันจากศตวรรษที่ 16   ถือเป็นจตุรัสเมืองเก่าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย

ค่ำ    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม  NOVOTEL CENTRUM หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า  พอสนัน – โทรุน – กดังสค์ ​  

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
         นำท่านออกเดินทางไปสู่เมืองโตรุน( Torun) เมืองที่ยูเนสโกประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกเมื่อปี 1997ภายในตัวเมืองมีอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์อันสวยงามอยู่ดาษดื่นโด่งดัง ไม่น้อยไปกว่าเมืองคราคูฟหรือพอสนาน นำท่านชมย่านเมืองเก่า ซึ่งประกอบไปด้วยอาคารบ้านเรือนที่ก่อสร้างอย่างสวยงาม ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค   ชมศาลาว่าการ “Town Hall” อาคารสำคัญที่ก่อสร้างด้วยศิลาแดง ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารศาลากลางแบบโกธิค ที่ได้รับยกย่องว่าสวยที่สุดในยุโรป โดยอาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นราวๆปี 1274 และได้มีการขยับขยาย และสร้างใหม่อีกครั้งในช่วง ระหว่างปี 1391-1399 อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

บ่าย    นำท่านเดินทางสู่เมืองกดังส์ (Gdansk)เมืองศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว เป็นที่ตั้งของสหภาพแรงงานโซลิแดริตี้ นำท่านไปเยี่ยมชมเมืองเก่ายุคกลางอันงดงาม อาทิ ที่ทำการเทศบาล “Main Town Hall”และโบสถ์ใหญ่ศิลปะแบบโกธิคที่มีชื่อว่า "โบสถ์เซนต์ แมรี่" (Church of St.Mary)ซึ่งเป็นโบสถ์ที่ก่อสร้างด้วยอิฐที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1502 (พ.ศ. 2045) สามารถจุผู้ที่มาเยี่ยมชมได้ถึง 25000 คน

ค่ำ    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม MERCURE GDANSK STARE MIASTO หรือเทียบเท่า 

วันที่หก  กดังสค์ – ปราสาทมาลบอร์ก – วอร์ซอ    

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
        นำชมปราสาทมาลบอร์ก (Malborg Castle) ป้อมปราการยุคกลางที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปหรือจะเรียกปราสาทสไตล์โกธิคที่สร้างด้วยอิฐที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้ สร้างในศตวรรษที่ 13 แต่เดิมเป็นวิหารของนักรบศาสนาคริสต์ นิกายทอยโทนิค (Teutonic Order) โดยมีอาคารเพียง 2 ปีก คือปีกทิศเหนือกับทิศตะวันตก ตัววิหารได้ถูกต่อเติมให้เป็นปราสาทรวมพื้นที่ทั้งสิ้น 12 ,500 ไร่  ตัวปราสาทถูกแบ่งออกเป็น 3 พื้นที่ปราสาทบน ปราสาทกลาง และปราสาทล่าง ซึ่งทั้งสามปราสาทแยกกันโดยอิสระ โดยได้ขึ้นทะเบียนเป้นมรดกโลกเมื่อปี 1997

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

บ่าย    นำท่านเดินทางสู่กรุงวอร์ซอ (Warsaw) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศโปแลนด์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำวิสทูลา (Vistula River) ปัจจุบันกรุงวอร์ซอได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมหนัก เช่น เหล็กกล้า, รถยนต์, เครื่องจักรอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาที่สำคัญมากที่สุดของประเทศ นอกจากนี้แล้ว กรุงวอร์ซอยังเป็นที่รู้จักของนานาชาติจากสนธิสัญญาวอร์ซอ ซึ่งตั้งชื่อตาม กรุงวอร์ซอ นั่นเอง นำท่านเที่ยวย่านเมืองเก่าวอร์ซอ (Warsaw Old Town) ย่านประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์แห่งวอร์ซอว์ (Historic Centre of Warsaw) ซึ่งประกอบด้วยโบสถ์ พระราชวัง ตลาด ได้รับการประกาศให้บรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ.1980 ให้ท่านได้เที่ยวชมย่านตลาดเก่า (Old Town Market Place) โดยอาคารส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 ซึ่งประกอบไปด้วย ศาลาว่าการ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านค้าอื่นๆ ชมกลุ่มสิ่งก่อสร้างที่เป็นสถาปัตยกรรมจากยุคกลาง อาทิเช่น กำแพงเมืองเก่า (city walls) ซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน ผ่านชม ป้อมวอร์ซอ (Warsaw Barbican) ด่านปราการรูปครึ่งวงกลม หรือ ป้อมปราการแห่งประวัติศาสตร์ที่ครั้งหนึ่งเคยล้อมรอบกรุงวอร์ซอเอาไว้ ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1540 ป้อมปราการส่วนใหญ่ถูกทำลายไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และป้อมปราการถูกสร้างขึ้นมาใหม่หลังสงคราม ในช่วงระหว่างปีค.ศ. 1952-1954  

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม DOUBLETREE BY HILTON หรือเทียบเท่า  

วันที่เจ็ด  วอร์ซอ – เฮลซิงกิ    

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
    นำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงวอร์ซอ ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
12.55 น.    ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินน์แลนด์ ด้วยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY1144 เพื่อเปลี่ยนเครื่อง
15.35 น.    ถึงกรุงเฮลซิงกิ โดยสวัสดิภาพ รอเปลี่ยนเครื่องกลับกรุงเทพ
17.30 น.    ออกเดินทางสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบิน AY141

วันที่แปด   กรุงเทพฯ     

07.15 น.    ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร Siamtogo ส่งคณะด้วยความสวัสดิภาพ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์)
 • มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศโปแลนด์ (จำนวน 2,400 บาท ชำระพร้อมเงินมัดจำ)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ  (16 ยูโร)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวัน : 8 x 3 = 24 ยูโร)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

หากมีข้อสงสัย,
ต้องการเดินทางในช่วงอื่นๆ,
เพิ่มพักเดี่ยว หรือมีเด็กร่วมเดินทาง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติมหากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ - นามสกุล :  *
Email :
Line ID :
เบอร์ติดต่อ :  *
ที่อยู่ :
รหัสโปรแกรม :  *
วันเดินทาง - ไป :  *
วันเดินทาง - กลับ :  *
จำนวนผู้เดินทาง(ผู้ใหญ่) :  *
จำนวนผู้เดินทาง(เด็ก) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :