dot
ค้นหาโปรแกรมทัวร์


  [Help]
dot
dot
Program tour
dot
Korea Japan tour ทัวร์เกาหลี ญี่ปุ่น
Taiwan tour ทัวร์ไต้หวัน
Hong Kong tour ทัวร์ฮ่องกง
Singapore tour ทัวร์สิงคโปร์
C L M V tour ทัวร์CLMV
China tour ทัวร์จีน
European tour ทัวร์ยุโรป
India tour ทัวร์อินเดีย
America tour ทัวร์อเมริกา
Russia tour ทัวร์รัสเซีย
Middle East tour ทัวร์ตะวันออกกลาง
England tour ทัวร์อังกฤษ
Australia tour ทัวร์ออสเตรเลีย
Domestic tour ทัวร์ในประเทศ
Seminar&Training&CSR อบรมสัมมนา
JP20 OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5วัน4คืน (TR)  


รหัส : JP20
ไฟล์เอกสาร : jp20.pdf
รายละเอียดย่อ :
ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ – คามิโคจิ –สะพานคัปปา –ซาคาเอะ - อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว วัดคินคะคุจิ – โอซาก้า –ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ
รายละเอียดทั้งหมด :

JP20 OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5วัน4คืน (TR)

ราคาเพียง 23,899 บาท/ท่าน

ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ – คามิโคจิ –สะพานคัปปา  –ซาคาเอะ - อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว  วัดคินคะคุจิ – โอซาก้า –ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ

วันแรก  กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

06.00 น.  พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินสกู๊ต (SCOOT) เจ้าหน้าที่ Siamtogo คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

สายการบิน SCOOT ใช้เครื่อง Boeing 787 Dreamliner จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.ต่อท่าน (หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม) (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหาร) สายการบินมีบริการจำหน่าย อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

09.35 น.  เหิรฟ้าสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TR866

16.45 น.  ถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางสู่ โอซาก้า (Osaka) เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญเป็นอันดับสองและขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญี่ปุ่น เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคคันไซ อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองและรอบๆเมืองมากมาย (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ***

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมิเอะ เพื่อเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย       

พักที่ Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สอง  ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ – คามิโคจิ –สะพานคัปปา - นาโกย่า –ซาคาเอะ                     

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) เดินทางสู่ ทาคายาม่า (Takayama) เมืองเก่าแก่อยู่ในหุบเขาล้อมรอบด้วยเทือกเขาเจแปนแอลป์  ถูกขนานนามไว้ว่าเป็น ลิตเติ้ลเกียวโต หรือ เกียวโตน้อย เป็นเมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์ บ้านเรือนสร้างขึ้นด้วยไม้แบบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นร้อยๆปี มี วัด ศาลเจ้า สะพาน ตลาดเช้าที่คึกคักเต็มไปด้วยผู้คน ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ นำท่านเดนเล่น ชมบรรยากาศเมืองเก่าทาคายาม่าที่ ซันมาชิซูจิ ย่านเมืองเก่าที่อนุรักษ์ความเป็นเอโดะเมื่อ 300 ปีก่อนได้เป็นอย่างดี ผ่านชม อาคารทาคายาม่าจินยะ (Takayama Jinya) อดีตทำหน้าที่เป็นสำนักงานรัฐบาลท้องถิ่นประจำภูมิภาคฮิดะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทั่งปี 1969 จนถึงปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนเข้าชมห้องเสี่อทาทามิที่ได้รับการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี ปัจจุบันใช้เป็นที่จัดแสดงข้าวของและเอกสารทางการของขุนนางศักดินา แผนที่ภูมิภาคฮิดะ และประวัติศาสตร์แผนเมือง เป็นต้น (ไม่รวมค่าเข้า จ่ายเพิ่มประมาณ 430 เยน/ท่าน)

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)  นำท่านสู่ ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้านชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง HILIGHT!!! หมู่บ้านแบบกัชโชสึคุริ เป็นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี คำว่า “กัชโช” มีความหมายว่า “พนมมือ” ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะ รูปแบบของบ้านที่มีหลังคามุงด้วยฟางข้าวที่ทำมุมชันถึง 60 องศา คล้ายสองมือที่ประนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร กว้าง 10 เมตร ทั้งหลังถูกสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปู ต่อมาในปี 1995 องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ชิราคาวาโกะเป็นมรดกโลก นำท่านสู่ คามิโคจิ (Kamikochi)  อุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่และมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น คามิโคจิมีความหมายว่าสถานที่ที่เทพเจ้าลงมาประทับ ในบริเวณนี้มีบึงน้ำอยู่ทั้งสองแห่งคือบึงไทโชและบึงเมียวจิน บึงไทโชซึ่งอยู่ระหว่างทางถือเป็นสถานที่ถ่ายภาพยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาดที่จะแวะถ่ายรูปบริเวณบึงสีเขียวมรกตที่มีเทือกเขาแอลป์เป็นฉากหลัง เดินทางสู่ สะพานคัปปา(Kappabashi) เป็นสะพานแขวนที่อยู่เหนือแม่น้ำอาซุสะ ใจกลางของคามิโคจิ ห่างออกจากสถานีรถบัสไปไม่ไกลนัก รอบๆสะพานเป็นที่ตั้งของโรงแรม ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก จากนั้นเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า (Nagoya) เป็นตัวเมืองของจังหวัดไอจิ (Aichi) มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์รวมการค้าและการคมนาคมที่สำคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น นำท่านสู่ ย่านซาคาเอะ เป็นย่านธุรกิจการค้า มีห้างสรรพสินค้ามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใต้ดิน (central park) ที่เต็มไปด้วยร้านต่างๆ เช่น ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น, ร้านของใช้กระจุกกระจิก, ร้านซาลอนความงาม เป็นต้น ที่นี่กินบริเวณตั้งแต่สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ

ค่ำ  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย       

พักที่  Hotel Centmain Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่สาม  อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – โอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)  นำท่านสู่ อาราชิยาม่า (Arashiyama) อยู่ทางตะวักตกของเกียวโต ตัวเมืองอาราชิยาม่านั้นจะคึกคักมากในช่วงวันหยุด มีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร และบริเวณโดยรอบก็สามารถเดินเที่ยวได้เรื่อยๆ นำท่านชม สวนป่าไผ่ (Bamboo Groves) เป็นเส้นทางเดินเล็กๆที่ตัดผ่านในกลางสวนป่าไผ่ สามารถเดินเล่นหรือขี่จักรยายผ่านก็ได้ ให้บรรยากาศที่แปลกและหาได้ยาก อิสระให้ท่านเดินชมความงามยามที่มีแสงอาทิตย์รอดผ่านตัวป่าไผ่ลงมายังพื้นด้านล่าง ประกอบกับมีลมพัดมาพร้อมกันก็จะเป็นเสียงกิ่งก้านของต้นไผ่กระทบกันไปมา ดูสวยงามและให้บรรยากาศโรแมนติกยิ่งนัก บริเวณใกล้ๆ จะเป็นร้านขายของพื้นเมืองที่ทำมาจากต้นไม้ เช่น ตะกร้าไม้ไผ่, ถ้วย, กล่องใส่ของ หรือเสื้อสานจากไผ่ จากนั้นชม สะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo Bridge) หรือนิยมเรียกว่า Moon Crossing Bridge เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของอาราชิยาม่า สะพานนี้มีความสวยงามอย่างมากเพราะด้านหลังนั้นเป็นภูเขาสูงใหญ่และด้านล่างเป็นแม่น้ำที่ทั้งสองฝั่งมีแนบต้นซากุระเรียงรายเรียบแม่น้ำไปเรื่อยๆ ทำให้เป็นจุดชมซากุระที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)  นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต (Kyoto) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นมายาวนานที่สุด คือตั้งแต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองสำคัญที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นด้วย เดินทางสู่ วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) เดิมสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นบ้านพักของท่านโชกุนอาชิกาก้า โยชิมิสุและท่านมีความตั้งใจยกบ้านพักแห่งนี้ให้เป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ท่านเสียชีวิต คนไทยนิยมเรียกกันว่า วัดทอง เนื่องจากที่วัดนี้จะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำ ทำให้เกิดเป็นเงาสะท้อนกับพื้นน้ำเบื้องหน้า จนเกิดเป็นภาพที่สวยงามเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโต เดินทางกลับสู่โอซาก้า นำท่านช้อปปิ้งกันต่อ ณ เอ็กซ์โปซิตี้ (Expo City) ที่เที่ยวแห่งใหม่ในโอซาก้า ศูนย์รวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เอ็กซ์โปซิตี้เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โป ที่จัดขึ้นเมื่อปี 1970 ตั้งอยู่ในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซาก้า มีเนื้อที่ทั้งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นที่แห่งนี้มีแหล่งความบันเทิงมากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งช้อปปิ้ง กินข้าว หรือแม้แต่ถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย

เอ็กซ์โปซิตี้ ได้แบ่งออกเป็น 5 โซนใหญ่ ๆ ด้วยกัน ดังนี้

 1. NIFREL พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการนำเสนองานศิลปะ และยังให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับสัตว์อย่างใกล้ชิด
 2. Osaka English Village ชุมชนสำหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ไม่ซ้ำใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองต่าง ๆ จากทั่วทั้งอเมริกา
 3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญี่ปุ่น ที่จะทำให้คุณหลงใหลและผจญภัยไปกับการ์ตูนตัวโปรด
 4. Orbi สถานที่แห่งการเรียนรู้ธรรมชาติ
 5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใต้คอนเซ็ปต์ Shaun the Sheep ซึ่งเป็นภาพยนตร์การ์ตูนอันโด่งดัง

ค่ำ  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

พักที่  Fujiya Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สี่    เมืองโอซาก้า – เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย  - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) เดินทางสู่ เมืองทตโทริ นำท่านสู่ เนินทรายทตโทริ หนึ่งในสามเนินทรายในประเทศญี่ปุ่น และเป็นเนินทรายที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วย เนินทรายของที่นี่สีจะออกเหลืองคล้ำ เพราะมีการผสมของเนื้อทรายกับเถ้าภูเขาไฟ แต่จุดเด่นของเนินทรายที่นี่คือทิวทัศน์ของทรายสูงใหญ่ที่ตัดกับสีของท้องฟ้าและสีของท้องทะเล อิสระให้ท่านทำกิจกรรมต่างๆ บนเนินทราย เช่น เครื่องร่อนพาราไกลเดอร์ หรือจะนั่งรถม้าเกวียนลาก หรือ ขี่อูฐ (ราคาไม่รวมในค่าทัวร์) จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย ภายในมีศิลปะและประติมากรรมที่ทำจากทราย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับผลงานศิลปะตามอัธยาศัย

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ (The Gosho Aoyama Museum) หรือ โคนัน ทาวน์ ภายในพิพิธภัณฑ์มี 2 ชั้น จัดแสดงผลงานของอาจารย์อาโอยาม่า ตั้งแต่สมัยประถม ไปจนถึงผลงานที่มีชื่อเสียงทั้งหลาย ทั้งต้นฉบับการตูน แผ่นอนิเมะ หุ่นจำลองตัวละครเรื่องโคนันยอดนักสืบ และห้องทำงานจำลอง ส่วนชั้นที่ 2 มีมุมให้ทดลองแก้ไขคดีปริศนาที่น่าสนใจ รวมไปถึงตู้เกมสเก็ตบอร์ดที่ให้เราสวมบทบาทโคนันคุง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อแฟนคลับคุโด้ ชินอิจิยอดนักสืบ หรือ ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน ของอาจารย์โกไซ อาโอยาม่า ผู้เขียนซีรี่ย์สการ์ตูนมังงะชื่อดังชุดนี้โดยเฉพาะ จากนั้นนำท่านสู่ ดิวตี้ฟรี อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผ้า น้ำหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย อิสระช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ Shinsaibashi บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องสำอางค์ ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นต้น เรียกว่ามีทุกอย่างที่ต้องการรวมกันอยู่บริเวณนี้

ค่ำ  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

พักที่  Fujiya Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ห้า  ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) (ด้านนอก) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินคอนกรีต, คูน้ำ และสวนนิชิโนมารุซึ่งอยู่ทางป้อมตะวักตก มีต้นซากุระกว่า 600 ต้น ในช่วงเดือนเมษายนจึงเป็นแหล่งชมซากุระที่โด่งดังเพราะฉากด้านหลังของสวนแห่งนี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซาก้าที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หุบเขามิโนะ (Minoh park) หรือ มิโนะโอะ (Mino-o) เป็นวนอุทยานและภูเขาชื่อดังประจำเมืองโอซาก้า สถานที่แห่งนี้ใช้เวลาเดินประมาณ 45 นาที ะหว่างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้า และวัดต่างๆ เช่น วัดเรียวอันจิ (Ryoanji Temple) เป็นวัดที่สร้างไว้สำหรับให้นักบวชบำเพ็ญเพียรของนิกายชุเง็นโด ที่ตั้งอยู่ระหว่างทางเดินจากสถานีรถไฟและน้ำตก จากนั้นนำท่านชม น้ำตกมิโนะ ที่ตั้งตระหง่านด้วยความกว้าง 5 เมตร และสูง 33 เมตรลงไปเป็นหุบเขาซึ่งทอดลัดเลาะไปตามแนวป่า มีพรรณไม้ราว 980 ชนิด แมลงกว่า 3,000 ชนิดอาศัยอยู่ อิสระให้ท่าน ชมความงามของต้นไม้ที่ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งและเสาน้ำแข็งในฤดูหนาว จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง ห้างอิออน AEON MALL อยู่ไม่ไกลจากสนามบินคันไซ จากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอ่าวโอซาก้า ภายในประกอบด้วย ร้านอาหาร 43 ร้านและร้านสินค้าแบรนเนมด์ต่างๆ อีกกว่า 86 ร้าน อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย

จากนั้น ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ

17.55 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สกู๊ต (SCOOT) เที่ยวบินที่ TR867

**สายการบินมีบริการ “จำหน่าย” อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหาร)**

22.30 น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ Siamtogo ส่งคณะโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

***ห้องพักที่ญี่ปุ่นมีขนาดเล็กและมีจำนวนห้องจำกัดในแต่ละโรงแรม สงวนสิทธิกรณีลูกค้า Request ประเภทห้องพัก สามารถ Request ได้ แต่อาจไม่ได้ตามที่ต้องการ (On Request)***

 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน

× ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว

× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

หากมีข้อสงสัย,
ต้องการเดินทางในช่วงอื่นๆ,
เพิ่มพักเดี่ยว หรือมีเด็กร่วมเดินทาง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติมหากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ - นามสกุล :  *
Email :
Line ID :
เบอร์ติดต่อ :  *
ที่อยู่ :
รหัสโปรแกรม :  *
วันเดินทาง - ไป :  *
วันเดินทาง - กลับ :  *
จำนวนผู้เดินทาง(ผู้ใหญ่) :  *
จำนวนผู้เดินทาง(เด็ก) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :