ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาโปรแกรมทัวร์


  [Help]
dot
dot
Program tour
dot
Korea Japan tour ทัวร์เกาหลี ญี่ปุ่น
Taiwan tour ทัวร์ไต้หวัน
Hong Kong tour ทัวร์ฮ่องกง
Singapore tour ทัวร์สิงคโปร์
C L M V tour ทัวร์CLMV
China tour ทัวร์จีน
European tour ทัวร์ยุโรป
India tour ทัวร์อินเดีย
America tour ทัวร์อเมริกา
Russia tour ทัวร์รัสเซีย
Middle East tour ทัวร์ตะวันออกกลาง
England tour ทัวร์อังกฤษ
Australia tour ทัวร์ออสเตรเลีย
Domestic tour ทัวร์ในประเทศ
Seminar&Training&CSR อบรมสัมมนา
CSR1 Kanchanaburi Seedball By Saimtogo  


รหัส : CSR1
ราคาปกติ :  4,200.00      
รายละเอียดย่อ :
กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี - วัดถ้ำเสือ - วัดถ้ำเขาน้อย - กิจกรรมทางน้ำ LAKE HEAVEN - Party - กิจกรรม CSR ยิง Seedball - สะพานข้ามแม่น้ำแคว - กรุงเทพฯ
รายละเอียดทั้งหมด :

CSR1 Kanchanaburi Seedball By Saimtogo

เริ่มต้นที่ 4,200 บาท/ท่าน

วันที่หนึ่ง  กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี - วัดถ้ำเสือ - วัดถ้ำเขาน้อย - กิจกรรมทางน้ำ LAKE HEAVEN - Party

07.30 น.  พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย..กรุงเทพฯ.. พบกับเจ้าหน้าที่ Siamtogo คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

08.00 น.  ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.กาญจนบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ (มื้อที่1) เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกกับมัคคุเทศก์อารมณ์ดีตลอดการเดินทาง

10.00 น.  นำท่านแวะชม วัดถ้ำเสือ ตั้งอยู่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เพื่อกราบนมัสการพระธาตุ และพระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรีตัวองค์ พระสวยงามประดับ ด้วยโมเสคสีทองทั้งองค์  เมื่อเดินทางมาถึงด้านบนก็พบกับความสดชื่นของลมที่พัดเย็น ด้านล่างเป็น ทุ่งนา เขียวขจี นอกจากนี้ยังมีพระเจดีย์เกศแก้วปราสาท องค์พระเจดีย์เป็นสีอิฐทั้งองค์ แบ่งเป็นชั้นต่าง ๆ หลายชั้น แต่ละชั้นจะ ประดิษฐาน พระพุทธรูปต่างๆ มากมาย ชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศ อินเดีย และยังมีวิหารต่าง ๆ ให้เข้าไปสักการะพระพุทธรูปและชื่นชมความงดงามของจิตรกรรมฝาผนังภายใน 

11.30 น.  วัดถ้ำเขาน้อย เป็นวัดเก่าแก่ในกาญจนบุรี ถือเป็นวัดในพุทธศาสนามหายาน ฝ่ายอนัมนิกาย (ญวน)

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)

13.00 น.  Check In และรับ Welcome Drink เข้าที่พักที่ เฮฟเว่น แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี

13.30 น.  เดินทางไปเล่นกิจกรรมทางน้ำที่ เลค เฮฟเว่น ทั้งกิจกรรมเบาๆ อย่างพายเรือคายัค, สไลด์เดอร์น้ำ, สปริงบอร์ดกลางน้ำ, Water Park, ม้าโยกน้ำ, จักรยานน้ำ

16.00 น.  อำลา LAKE HEAVEN กลับสู่ HEAVEN KWAI

17.00 น.  อิสระให้ท่านผักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย หรือสนุกกับกิจกรรมภายในรีสอร์ท

 • กิจกรรมเครื่องเล่น อาทิเช่น บริการอบซาวน์น่า, จักรยานครอบครัวหรรษา
 • กิจกรรมฐาน เช่น โดดหอ สะพานเชือก กำแพงเชือก
 • กิจกรรมเครื่องเป่าลม เช่น เครื่องเล่นทางน้า บอลน้า สไลด์เดอร์น้ำ

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น พร้อม DINNER PARTY (มื้อที่ 3) รับ Soft Drink +โซดา (มื้อที่ 4) 

 • พร้อมปาร์ตี้ (MC โดยทีมงาน Siamtogo)  และ สนุกสนานกับ คาราโอเกะ โดย ของรางวัล (ถ้ามี) ลูกค้าดำเนินการเอง      

22.00 น.  ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง  กาญจนบุรี - กิจกรรม CSR ยิง Seedball - สะพานข้ามแม่น้ำแคว - กรุงเทพฯ

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) เฮฟเว่น แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี

09.30 น. Check-out

10.00 น. เดินทางถึง เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระ นำท่านสู่กิจกรรม CSR

10.10 น. ปั้นลูก Seed Ball เพื่อตากให้แห้งและนำไปทำกิจกรรมยิง Seed Ball ปลูกป่าต่อไป 

10.30 น. อาหารว่างและเครื่องดื่ม(มื้อที่ 5)

10.45 น. ร่วมทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคม CSR กับกิจกรรม “ยิง Seed Ball ปลูกป่า” (ปั้นวัสดุให้เป็นลูกบอล แล้วเดินเข้าป่าเพื่อหาพื้นที่และใช้หนังสติ๊กยิงเข้าป่า เพื่อกระจายพันธุ์ต้นไม้เมื่อฝนตก และจะโตเป็นต้นไม้ และ เป็นอาหารของสัตว์ป่า) ที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระ กาญจนบุรี

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 6) ที่ …

13.30 น. นำท่านสู่ สะพานข้ามแม่น้ำแคว อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ   ของโลก เป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายมรณะที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์ทั้งเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร และกรรมกรเรือนหมื่น เพื่อก่อสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ไปสู่ประเทศพม่า ด้วยระยะทางยาว กว่า 415 กิโลเมตร ฝ่าป่าดงดิบที่รกชัฏ ทะลุผ่านภูเขาหิน เลียบเลาะริมหน้าผาสูงชัน ด้วยความยากลำบาก ซึ่งเส้นทางช่วงหนึ่งต้องสร้างข้ามแม่น้ำแควใหญ่ที่ ตำบลท่ามะขาม จึงเรียกว่า "สะพานข้ามแม่น้ำแคว" ปัจจุบันเส้นทางรถไฟสายนี้ไปสิ้นสุดที่สถานีน้ำตก อำเภอไทรโยค ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เปิดบริการเดินรถไฟบนเส้นทางสายนี้เป็นประจำทุกวัน 

14.30 น. อำลากาญจนบุรี

15.00 น. พาท่านแวะซื้อของฝาก  สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

18.00 น เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่  Siamtogo ส่งคณะโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 


โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ VIP  1 คันจาก กรุงเทพฯ ถึง กาญจนบุรี ไป-กลับ
 2. ค่าห้องพักห้อง เฮฟเว่น แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี  (Heaven Kwai Resort) 2 วัน 1 คืน   (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
 3. ค่าอาหาร 6 มื้อ (อาหาร 5 มื้อ + Soft Drink 1 มื้อ), อาหารว่างและเครื่องดื่มทุกมื้อตามระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
 4. ค่าธรรมเนียมเยี่ยมชมเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในโปรแกรมการเดินทาง +เครื่องเล่น และ  ฐานกิจกรรมตามที่ระบุ 
 5. ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพและเจ้าหน้าที่ Siamtogo บริการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง    
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 500,000 (บาดเจ็บแล้วเข้ารับการรักษา) - 1,000,000 บาท (ในกรณี เสียชีวิตตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 7. ค่าวิทยากร+ทีมงาน และ อุปกรณ์ CSR
 8. ค่าคาราโอเกะ 1 ครั้ง
 9. ค่ากิจกรรมทางน้ำที่ เลค เฮฟเว่น

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อื่นๆ เช่น ค่ามินิบาร์ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดอื่นใดที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 2. ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีที่ต้องการ ใบกำกับภาษี

หากมีข้อสงสัย,
ต้องการเดินทางในช่วงอื่นๆ,
เพิ่มพักเดี่ยว หรือมีเด็กร่วมเดินทาง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ - นามสกุล :  *
Email :
Line ID :
เบอร์ติดต่อ :  *
ที่อยู่ :
รหัสโปรแกรม :  *
วันเดินทาง - ไป :  *
วันเดินทาง - กลับ :  *
จำนวนผู้เดินทาง(ผู้ใหญ่) :  *
จำนวนผู้เดินทาง(เด็ก) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :