ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาโปรแกรมทัวร์


  [Help]
dot
dot
Program tour
dot
Korea Japan tour ทัวร์เกาหลี ญี่ปุ่น
Taiwan tour ทัวร์ไต้หวัน
Hong Kong tour ทัวร์ฮ่องกง
Singapore tour ทัวร์สิงคโปร์
C L M V tour ทัวร์CLMV
China tour ทัวร์จีน
European tour ทัวร์ยุโรป
India tour ทัวร์อินเดีย
America tour ทัวร์อเมริกา
Russia tour ทัวร์รัสเซีย
Middle East tour ทัวร์ตะวันออกกลาง
England tour ทัวร์อังกฤษ
Australia tour ทัวร์ออสเตรเลีย
Domestic tour ทัวร์ในประเทศ
Seminar&Training&CSR อบรมสัมมนา
OD35 Success Team Building By Saimtogo  


รหัส : OD35
ราคาปกติ :  4,999.00      
ไฟล์เอกสาร : od35.pdf
รายละเอียดย่อ :
Success Team Building By Saimtogo
2D1N นวลจันทน์
รายละเอียดทั้งหมด :

OD35 Success Team Building By Saimtogo

      วันแรก  กรุงเทพฯ - จันทบุรี - อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล - Team Building – Party

07.30 น.  รับคณะพร้อมกัน ณ จุดนัด…กรุงเทพฯ… โดยมีทีมงานสยามทูโกให้การต้อนรับและนำท่านเดินทางสู่ เมืองจันทบุรี “น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ เจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี”

08.00 น.  ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP 2 ชั้น บริการอาหารเช้าและเครี่องดื่มบนรถ (มื้อที่ 1) จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับมัคคุเทศก์อารมณ์ดีตลอดการเดินทาง

11.00 น.  ออกเดินทางไปเที่ยวชม อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล (วัดโรมันคาทอลิก) ชมโบสถ์คาทอลิก ที่สวยที่สุดในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อายุร้อยกว่าปี ภายในประดิษฐานรูปหล่อเงินบริสุทธิ์ของพระนางมารีอา ประดับพลอยแซฟไฟร์แท้กว่า 200,000 เม็ด หนึ่งเดียวในโลก จากนั้นนาท่านชมวิถีชีวิตชาว ชุมชนริมน้าจันทบูร ชุมชนเก่าแก่กว่า 300 ปีของจันทบุรี ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2 ข้างทางจะมีบ้านเรือนเก่าๆ ที่เป็นศิลปะผสมผสานระหว่าง ฝรั่งเศส จีน ไทย สวยงาม คลาสสิค ลิ้มลองขนมโบราณอร่อยๆ ได้แก่ ขนมป้าไต๊ , ไอศกรีมตราจรวด, โรตีกลม ฯลฯ

11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน( มื้อที่ 2 )…

13.00 น.  เข้า Check-in ที่ นวลจันทร์รีสอร์ทแอนด์สปา (Nuanchan Resort and Spa) รีสอร์ทขนาดใหญ่ริมชายหาดบางกะไชย ที่มีห้องพักจำนวนมากไว้รองรับนักท่องเที่ยวหรือทริปสัมมนาโดยเฉพาะ สะดวกสบายด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมสรรพสวรรค์ของคนรักธรรมชาติและความเป็นส่วนตัวอย่างแท้จริง สัมผัสกับบรรยากาศของท้องทะเลอันอบอุ่นและความเงียบสงบสวรรค์ของคนรักธรรมชาติและความเป็นส่วนตัวอย่างแท้จริง สัมผัสกับบรรยากาศของท้องทะเลอันอบอุ่นและความเงียบสงบ

13.15 น.  ลงทะเบียนเข้าห้องประชุม

13.30 น.  สนุกสนานกับกิจกรรม Team Building + กิจกรรมสันทนาการ by Talent Plus

15.00 น.  Coffee Break (มื้อที่ 3)

15.20 น.  กิจกรรมสันทนาการ (ต่อ)

17.00 น.  สรุปและปิดกิจกรรม

17.20 น.  อิสระให้ท่านผักผ่อนในที่พักตามอัธยาศัย เช่น สระว่ายน้ำ

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น พร้อม DINNER PARTY (มื้อที่ 4) และ Soft Drink + โซดา (มื้อที่ 5) พร้อมปาร์ตี้ (MC โดยทีมงาน Siamtogo) และสนุกสนานกับคาราโอเกะ โดย ของรางวัล (ถ้ามี) ลูกค้าดำเนินการเอง

22.00 น.  ราตรีสวัสดิ์

      วันที่สอง  จันทบุรี - โอเอซีส ซีเวิลด์ - กรุงเทพฯ

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 6 ) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.00 น.  Check Out

10.30 น.  เดินทาง มุ่งหน้าสู่ โอเอซิส

11.00 น.  เดินทางถึง โอเอซีส ซีเวิลด์ ชมการแสดงโลมาพันธุ์ไทย พร้อมทั้งยังได้ถ่ายรูปคู่กับโลมาและกิจกรรมอื่นๆอีกมามาย เช่น ให้อาหารปลาหมอทะเลยักษ์ ป้อนนมปลาคราฟ สปาปลา

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ที่ ...

14.00 น.  แวะซื้อของฝาก เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแหล่งใหญ่   

14.30 น.  สมควรแก่เวลานำทุกท่าน อำลาจันทบุรี

18.00 น.  เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ทีมงาน Siamtogo ส่งคณะด้วยความสุขและความประทับใจที่มิอาจลืมเลือน
 


โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 1 คันจาก กรุงเทพ ถึง จันทบุรี ไป-กลับ 
 2. ค่าโรงแรมที่พักโรงแรมนวลจันทร์รีสอร์ทแอนด์สปา ( 4 ดาว ) พักห้องละ 3 ท่าน 1 คืน 
 3. ค่าอาหาร (7 มื้อ อาหาร 6 มื้อ + Soft drink 1 มื้อ), อาหารว่างและเครื่องดื่มทุกมื้อตามระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ 
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 500,000(บาดเจ็บแล้วเข้ารับการรักษา) - 1,000,000 บาท(ในกรณี เสียชีวิตตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 6. ค่ามัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง+ค่า MC งานเลี้ยง By Siamtogo 
 7. ค่าวิทยากร TEAM BUILDING By พร้อมอุปกรณ์ By Talent plus
 8. ค่าคาราโอเกะ 1 ครั้ง
 9. เสื้อยืด T-Shirt 1 สี พร้อมสกรีน 1 จุด ไซส์ S, M, L, XL

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อื่นๆ เช่น ค่ามินิบาร์ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดอื่นใดที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
 2. ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีที่ต้องการ ใบกากับภาษี

 หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ - นามสกุล :  *
Email :
Line ID :
เบอร์ติดต่อ :  *
ที่อยู่ :
รหัสโปรแกรม :  *
วันเดินทาง - ไป :  *
วันเดินทาง - กลับ :  *
จำนวนผู้เดินทาง(ผู้ใหญ่) :  *
จำนวนผู้เดินทาง(เด็ก) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :