dot
ค้นหาโปรแกรมทัวร์


  [Help]
dot
dot
Program tour
dot
Korea Japan tour ทัวร์เกาหลี ญี่ปุ่น
Taiwan tour ทัวร์ไต้หวัน
Hong Kong tour ทัวร์ฮ่องกง
Singapore tour ทัวร์สิงคโปร์
C L M V tour ทัวร์CLMV
China tour ทัวร์จีน
European tour ทัวร์ยุโรป
India tour ทัวร์อินเดีย
America tour ทัวร์อเมริกา
Russia tour ทัวร์รัสเซีย
Middle East tour ทัวร์ตะวันออกกลาง
England tour ทัวร์อังกฤษ
Australia tour ทัวร์ออสเตรเลีย
Domestic tour ทัวร์ในประเทศ
Seminar&Training&CSR อบรมสัมมนา
D16 Royal Palace-Siam Niramit  

รหัส : D16
ราคาปกติ :  4,999.00      
ราคาพิเศษ :  4,000.00
ไฟล์เอกสาร : d16_royal_palace-siam_niramit_rp.pdf
รายละเอียดย่อ :
Royal Palace-Siam Niramit
รายละเอียดทั้งหมด :

D16 Royal Palace-Siam Niramit

Royal Palace-Siam Niramit

เริ่มต้นที่ 4,000 บาท/ท่าน

**ขั้นต่ำ 8 ท่านเดินทางทุกวัน**

วันแรก  กรุงเทพฯ- วัดพระแก้ว –พระบรมมหาราชวัง-พระที่นั่งวิมานเมฆ

08.00 น.     รับคณะที่จุดนัดพบ.......เจ้าหน้าที่ สยามทูโก ให้การต้อนรับออกเดินทางไปวัดพระแก้ว

09.00 น.     นำคณะเยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดพระแก้ว เป็นวัดที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2325 เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง เช่นเดียวกับ วัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งเป็นวัดในพระราชวังหลวงในสมัยอยุธยา

10.00 น.     นำคณะเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง (อังกฤษ: Grand Palace) หรือพระราชวังพระนคร เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบัน พระบรมมหาราชวังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับที่ 16 ของโลก โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมในปี พ.ศ. 2549 เป็นจำนวนถึง 8,995,000 คน

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ......... (มื้อที่1)

14.30 น.    นำคณะเยี่ยมชม พระที่นั่งวิมานเมฆ เป็นพระที่นั่งที่สร้างด้วยไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลัง มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่งดงาม ประณีตและ ได้รับอิทธิพลการก่อสร้างแบบตะวันตก และเป็นพระที่นั่งถาวรองค์แรกในพระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในพระราชวังดุสิต (ซึ่งในรัชสมัยของพระองค์เรียกว่า พระราชวังสวนดุสิต)

16.00 น.    แวะช็อปปิ้งไลฟ์สไตล์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์  (ASIATIQUE, The Riverfront)

17.00 น.    สยามนิรมิตร (Siamniramit)

18.00 น.    dinner ที่ สยามนิรมิตร (Siamniramit)

20.00 น.    ดูโชว์  ที่ สยามนิรมิตร (Siamniramit)

21.30 น.    โชว์จบ

22.00 น.    เดินทางกลับถึงโรงแรม  ทีมงาน Siamtogo ส่งคณะด้วยความสุขและความประทับใจที่มิอาจลืมเลือน


โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตรานี้รวม

 • รถตู้ใหม่ VIP   ปรับอากาศ  1 คัน    (เริ่มต้นที่กรุงเทพ)     
 • ค่าอาหาร (1มื้อ)                                   
 • ค่าเข้าชมวัดพระแก้ว, พระบรมมหาราชวัง และพระที่นั่งวิมานเมฆ
 • ค่ามัคคุเทศก์ (บรรยายภาษาอังกฤษ) คอยดูแลและบริการตลอดการเดินทาง  
 • บริการน้ำดื่มของว่างตลอดการเดินทาง
 • อาหารเย็น + ชมโชว์ที่สยามนิรมิต
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 500,000(บาดเจ็บแล้วเข้ารับการรักษา) - 1,000,000 บาท (ในกรณี เสียชีวิตตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อื่นๆ เช่น ค่ามินิบาร์ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดอื่นใดที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีที่ต้องการ ใบกากับภาษี

หากมีข้อสงสัย,
ต้องการเดินทางในช่วงอื่นๆ,
เพิ่มพักเดี่ยว หรือมีเด็กร่วมเดินทาง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ - นามสกุล :  *
Email :
Line ID :
เบอร์ติดต่อ :  *
ที่อยู่ :
รหัสโปรแกรม :  *
วันเดินทาง - ไป :  *
วันเดินทาง - กลับ :  *
จำนวนผู้เดินทาง(ผู้ใหญ่) :  *
จำนวนผู้เดินทาง(เด็ก) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :