ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาโปรแกรมทัวร์


  [Help]
dot
dot
Program tour
dot
Korea Japan tour ทัวร์เกาหลี ญี่ปุ่น
Taiwan tour ทัวร์ไต้หวัน
Hong Kong tour ทัวร์ฮ่องกง
Singapore tour ทัวร์สิงคโปร์
C L M V tour ทัวร์CLMV
China tour ทัวร์จีน
European tour ทัวร์ยุโรป
India tour ทัวร์อินเดีย
America tour ทัวร์อเมริกา
Russia tour ทัวร์รัสเซีย
Middle East tour ทัวร์ตะวันออกกลาง
England tour ทัวร์อังกฤษ
Australia tour ทัวร์ออสเตรเลีย
Domestic tour ทัวร์ในประเทศ
Seminar&Training&CSR อบรมสัมมนา
MV09 Maldives Centara Ras Fushi Resort & Spaicon  

รหัส : MV09
รายละเอียดย่อ :
กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์) - ซาฟารี ไอซ์แลนด์ รีสอร์ท - อิสระทำกิจกรรม - กรุงเทพฯ
รายละเอียดทั้งหมด :

MV06 Factastic Maldives in Safari 3D2N (FD)

พิเศษเพียง 34,999 บาท/ท่าน

กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์) - ซาฟารี ไอซ์แลนด์ รีสอร์ท
อิสระทำกิจกรรม - กรุงเทพฯ

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์)

06.30 น.    ผู้โดยสารทำการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. ก่อนการเดินทาง)
09.30 น.    เดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบิน FD177
11.40 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิม นาเซอร์ เมืองหลวงของมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ หลังทำการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรแล้ว ให้ท่านติดต่อที่ เคาน์เตอร์ ซาฟารี ไอซ์แลนด์ รีสอร์ท และเจ้าหน้าที่นำท่านเดินทางเข้าสู่รีสอร์ท ด้วย Seaplane โดยใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 20 - 30 นาที อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์
ค่ำ             บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 
    ท่านสามารถสั่งเครื่องดื่มต่างๆได้ไม่อั้น ฟรี!!! (ยกเว้นเครื่องดื่มพิเศษนอกเมนู) 
    สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ

วันที่ 2  มัลดีฟส์

เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดำน้ำตื้น , เรือใบ, วอลเล่ย์บอลชายหาด, สระว่ายน้ำ  หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอร์ทเช่น ดำน้ำลึก กิจกรรมตกปลา กิจกรรมอื่นๆมากมาย 
กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 
    อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์
ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 
    ท่านสามารถสั่งเครื่องดื่มต่างๆได้ไม่อั้น ฟรี!!! (ยกเว้นเครื่องดื่มพิเศษนอกเมนู) 
    สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 4   กรุงเทพฯ

เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
    ทางโรงแรมจะทำการแจ้งเวลานัดหมายการเดินทางไปสนามบินให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้า 
........          ออกเดินทางไปยังสนามบินมาเล่เพื่อเดินทางกลับ
12.30 น.     ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบิน FD178
19.00 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ Siamtogo ส่งคณะโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าที่พักตามประเภทห้องที่ท่านเลือก จำนวน 2 คืน
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ-มัลดีฟส์
 • ค่าเครื่องบินน้ำ บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่
 • ค่าอาหารเช้า ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารเย็น ที่ห้องอาหารหลัก (บุฟเฟ่ต์)
 • ค่าเครื่องดื่มและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามรายการกำหนด
 • บริการเครื่องดื่มต้อนรับและผ้าเย็นเมือเดินทางถึงรีสอร์ท
 • ฟรี บริการ Wi-Fi ที่ห้องอาหารและบาร์
 • ฟรี ทริปดำน้ำ1ครั้งต่อการเข้าพัก1ครั้ง/ท่านและอุปกรณ์ดำน้ำขึ้นกับสภาพอากาศและเรือที่พาไป
 • Service Charge 10%, Maldives GST Tax 12%, Green Tax 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท

 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่ามินิบาร์ ค่าทิปพนักงาน ค่ากิจกรรมดำน้ำลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ

หากมีข้อสงสัย,
ต้องการเดินทางในช่วงอื่นๆ,
เพิ่มพักเดี่ยว หรือมีเด็กร่วมเดินทาง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติมหากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ - นามสกุล :  *
Email :
Line ID :
เบอร์ติดต่อ :  *
ที่อยู่ :
รหัสโปรแกรม :  *
วันเดินทาง - ไป :  *
วันเดินทาง - กลับ :  *
จำนวนผู้เดินทาง(ผู้ใหญ่) :  *
จำนวนผู้เดินทาง(เด็ก) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :