ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาโปรแกรมทัวร์


  [Help]
dot
dot
Program tour
dot
Korea Japan tour ทัวร์เกาหลี ญี่ปุ่น
Taiwan tour ทัวร์ไต้หวัน
Hong Kong tour ทัวร์ฮ่องกง
Singapore tour ทัวร์สิงคโปร์
C L M V tour ทัวร์CLMV
China tour ทัวร์จีน
European tour ทัวร์ยุโรป
India tour ทัวร์อินเดีย
America tour ทัวร์อเมริกา
Russia tour ทัวร์รัสเซีย
Middle East tour ทัวร์ตะวันออกกลาง
England tour ทัวร์อังกฤษ
Australia tour ทัวร์ออสเตรเลีย
Domestic tour ทัวร์ในประเทศ
Seminar&Training&CSR อบรมสัมมนา
EC62 ฝรั่งเศส อิตาลี ทิตลิสลูเซิร์น 9วัน6คืน (EK)icon  

รหัส : EC62
ไฟล์เอกสาร : ec62.pdf
รายละเอียดย่อ :
ปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัย – พีระมิดแก้ว – ร้านค้าปลอดภาษี – ล่องเรือบาโตมูซ – ดิฌง – ลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเพล – รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน – แองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – มิลาน

รายละเอียดทั้งหมด :

EC62 ฝรั่งเศส อิตาลี ทิตลิสลูเซิร์น 9วัน6คืน (EK)

เริ่มต้นที่ 51,999 บาท/ท่าน

ปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัย – พีระมิดแก้ว – ร้านค้าปลอดภาษี – ล่องเรือบาโตมูซ – ดิฌง – ลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเพล – รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน – แองเกิลเบิร์ก –  ยอดเขาทิตลิส – มิลาน

วันแรก  กรุงเทพฯ – ดูไบ (ไทย)

17.30 น.   คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่ Siamtogo อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

20.35 น.    ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่สอง  ดูไบ - ปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัย – พีระมิดแก้ว – ร้านค้าปลอดภาษี - ล่องเรือบาโตมูซ (ยูเออี-ฝรั่งเศส) 

00.50 น.   เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

03.20 น.   เดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK71 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

08.00 น.   เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระแล้วนำท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส(Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ วัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นำถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1889  นำท่านถ่ายรูปประตูชัย ชมทิวทัศน์ของร้านค้าบูติคชั้นนำระดับโลกที่ตั้งเรียงรายอยู่บนถนนชองเชลิเช ต้นแบบถนนราชดำเนิน

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า พีระมิดแก้วของพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมากอิสระท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (DutyFreeShop) อาทิ เช่น เครื่องสำอาง น้ำหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า นำท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

ที่พัก ณ Mercure Paris Velizy หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม  La Vallee Village Outlet – เมืองดิฌง (ฝรั่งเศส) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ La Vallee Village Outlet แหล่งช้อปปิ้งที่รวมร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้ง ที่ครบครันด้วยสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย

กลางวัน   อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองดิฌง ผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามที่เต็มไปด้วยขุนเขาทะเลสาบและดอกไม้ป่าที่สวยงาม ที่จะทำให้ท่านตื่นตาตื่นใจตลอดการเดินทางจนทำให้ท่านหลับตาไม่ลง เป็นแห่งเมืองชุมทางรถไฟ และศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส และเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องไวน์เป็นอย่างมาก

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

ที่พัก ณ Novotel Dijon หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่  ดิฌง – ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเพล – รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน      (ฝรั่งเศส-สวิส) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะ นอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ก็ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชมและแวะถ่ายรูปกับสะพานไม้ชาเปลหรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ำรอยซ์ เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารนี้เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ำ จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันสะพานไม้นี้ถูกไฟไหม้เสียหายไปมาก ต้องบูรณะสร้างขึ้นใหม่เกือบหมด นำท่านชมรูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่หัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรีย์รูปสิงโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวังในครั้งปฏิวัติใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

ที่พัก ณ Ibis Styles Luzern City หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า  แองเกิลเบิร์ก– ยอดเขาทิตลิส – มิลาน (สวิส-อิตาลี) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองแองเกิลเบิร์ก เพื่อนั่งกระเช้าหมุนแห่งแรกของโลก สู่ยอดเขาทิตลิส(TITLIS) แหล่งเล่นสกีของสวิตเซอร์แลนด์ภาคกลาง ที่หิมะคลุมตลอดทั้งปี สูงถึง 10,000 ฟิต หรือ 3,020 เมตร นั่งกระเช้ายักษ์ที่หมุนได้รอบทิศเครื่องแรกของโลกที่ชื่อว่า REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบนยอดเขาทิทลิสซึ่งเป็นอาคารใหญ่มีทั้งหมด 4 ชั้น และบริเวณชั้น 4 ซึ่ง เป็นชั้นบนสุดจะเป็นชั้นที่ท่านสามารถเดินย่ำหิมะออกไปยังลานกว้างซึ่งเป็นจุดชมวิวบนยอดเขาท่านสามารถเที่ยวชมส่วนอื่นๆของเยอดเขาได้ไม่ว่าจะเป็นถ้ำน้ำแข็ง ร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหาร

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงมิลาน (MILAN) เมืองสำคัญทางภาคเหนือของอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี ชื่อเมืองมิลานมาจากภาษาเซลต์คำว่า MID-LAN ซึ่งหมายถึงอยู่กลางที่ราบ มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะนำท่านถ่ายรูปบริเวณ ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo)ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือที่เรียกว่าดูโอโม่ (DUOMO) ชื่อนี้ไว้ใช้เรียกมหาวิหารประจำเมือง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1386 แล้วเสร็จ 400 กว่าปีหลังจากนั้น ด้านนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีชื่อเรียกว่า "มหาวิหารเม่น" มีรูปสลักหินอ่อนจากยุคต่างๆ ประดับอยู่กว่าสามพันรูปบนยอดของมหาวิหารมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่า และบริเวณนั้นยังเป็นศูนย์กลางแหล่งชุมนุมของผู้คนมาทุกยุคสมัย

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

ที่พัก ณ Klima Hotel Milano Fiere หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก มิลาน – ปิซ่า – หอเอนแห่งเมืองปิซ่า – พราโต้ (อิตาลี) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) เมืองแห่งศิลปะที่สำคัญของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวันตกของ Florence ด้านตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แม้ว่าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ บริเวณจัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า หรือ จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยเริ่มจากหอพิธีเจิมน้ำมนต์ (Baptistry of St. John) ที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี ชมมหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่งดงามและหอเอนแห่งเมืองปิซ่าอันเลื่องชื่อ นำท่านถ่ายภาพคู่กับ หอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1173 ใช้เวลาสร้างประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงไปเมื่อสร้างไปได้ถึงชั้น 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึ้นมา และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อเติมขึ้นอีกจนแล้วเสร็จ โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมดถึง 177 ปี

จากนั้นให้ท่านอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกราคาถูก ที่มีร้านค้าเรียงรายอยู่มากมาย จากนั้นนำท่านสู่เมืองพราโต้ เมืองสำคัญอีกเมือง หนึ่งในแคว้นทัสคานีตั้งอยู่บนระดับความสูง 768 เมตรจากระดับน้ำทะเลและเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ใน แคว้นทัสคานี และใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากกรุงโรมและฟลอเร้นซ์

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

ที่พัก ณ Charme Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด LECCIO THE MALL OUTLET – กรุงโรม (อิตาลี) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นท่านเดินทางสู่ LECCIO THE MALL OUTLET ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมชั้นนำต่างๆอย่างมากมายของอิตาลีในราคาย่อมเยา

กลางวัน   อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกต่างเดินทางไปกรุงโรมเพื่อชื่นชมกับศิลปะ สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี ตั้งอยู่บนเนินเขาทั้ง 7 ริมฝั่งแม่น้ำไทเบอร์ตอนกลางของประเทศ โรมเคยเป็นเมืองที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตกและในอดีตได้เป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

ที่พัก ณ Warmt Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่แปด วาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – น้ำพุเทรวี่ – โคลอสเซี่ยม – สนามบิน – ดูไบ (อิตาลี-ยูเออี)

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีกำแพงล้อมรอบเมืองเอาไว้ได้ทั้งหมด ยกเว้นด้านหน้าทางเข้า และเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก โดยมีพระสันตะปาปา มีอำนาจปกครองสูงสุด นำท่านชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านหน้าของ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ในอดีตนั้นเป็นสนามประลองการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของชาวโรมัน

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

นำท่านชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ น้ำพุเทรวี่ (Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมที่โด่งดัง แล้วเชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นและของที่ระลึกในบริเวณย่าน บันไดสเปน (The Spanish Step) ซึ่งเป็นแหล่งแฟชั่นชั้นนำสุดหรูและยังเป็นแหล่งนัดพบของชาวอิตาเลี่ยน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

20.40 น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK096 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่เก้า ดูไบ-กรุงเทพฯ  

05.30 น.   เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

09.30 น.   ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK372 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

18.40 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของ Siamtogo ส่งคณะโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

……………………………………………………………………………………………………....................................

.โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 • ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่
 • สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)

 • ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง(ไม่รวมค่าทิป)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 • ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
 • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น  (2 ยูโรx 7วัน = 14ยูโร)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น(2 ยูโรx 1วัน = 2ยูโร)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 9 วัน = 900บาท

หากมีข้อสงสัย,
ต้องการเดินทางในช่วงอื่นๆ,
เพิ่มพักเดี่ยว หรือมีเด็กร่วมเดินทาง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

โทร.090-6659972ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติมหากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ - นามสกุล :  *
Email :
Line ID :
เบอร์ติดต่อ :  *
ที่อยู่ :
รหัสโปรแกรม :  *
วันเดินทาง - ไป :  *
วันเดินทาง - กลับ :  *
จำนวนผู้เดินทาง(ผู้ใหญ่) :  *
จำนวนผู้เดินทาง(เด็ก) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :