ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาโปรแกรมทัวร์


  [Help]
dot
dot
Program tour
dot
Korea Japan tour ทัวร์เกาหลี ญี่ปุ่น
Taiwan tour ทัวร์ไต้หวัน
Hong Kong tour ทัวร์ฮ่องกง
Singapore tour ทัวร์สิงคโปร์
C L M V tour ทัวร์CLMV
China tour ทัวร์จีน
European tour ทัวร์ยุโรป
India tour ทัวร์อินเดีย
America tour ทัวร์อเมริกา
Russia tour ทัวร์รัสเซีย
Middle East tour ทัวร์ตะวันออกกลาง
England tour ทัวร์อังกฤษ
Australia tour ทัวร์ออสเตรเลีย
Domestic tour ทัวร์ในประเทศ
Seminar&Training&CSR อบรมสัมมนา
CN16 จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เขาอวตาร 6D5N (VZ)icon  


รหัส : CN16
ราคาปกติ :  19,990.00      
ราคาพิเศษ :  18,990.00
ไฟล์เอกสาร : cn16.pdf
รายละเอียดย่อ :
*จางเจียเจี้ย
*พิชิตเขาสูงเสียดฟ้า แดนสวรรค์หุบเขาพันยอด
*เขาเทียนเหมินซาน ประตูสวรรค์
*เขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร)
*เมืองโบราณฟ่งหวง
*ระเบียงกระจกหน้าผาลอยฟ้า
*ล่องแม่น้ำถัวเจียง
*บันไดเลื่อนทะลุเขา ขึ้นลิฟท์แก้ว
*สะพานหนึ่งในใต้หล้า
*ถ้ำหวงหลงต้ง
*สะพานหงเฉียว
*ถนน 99 โค้ง
*สวนจอมพลเฮ่อหลง
รายละเอียดทั้งหมด :

CN16 จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เขาอวตาร 6D5N (VZ)

เริ่มต้นเพียง 18,990 บาท/ท่าน

เดินทางช่วงเดือนส.ค.-ต.ค.66

ระเบียงกระจกหน้าผาลอยฟ้า - เขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร) - ล่องแม่น้ำถัวเจียง - สะพานหงเฉียว บันไดเลื่อนทะลุเขา - ขึ้นลิฟท์แก้ว
- ประตูสวรรค์ - สะพานหนึ่งในใต้หล้า - ถ้ำหวงหลงตัง - ถนน 99 โค้ง - สวนจอมพลเอ่อหลง

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - จางเจียเจี้ย - เมืองโบราณฟ่งหวง     

08.30 น.            คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน ไทยเวียตเจ็ทแอร์ (Thai Vietjet Air) เจ้าหน้าที่ Siamtogo คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร *เนื่องจากเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาลำที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาที 

*หากต้องการเลือกที่นั่งมีค่าบริการเพิ่มเติม โปรดแจ้งจองล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่ต่ำกว่า 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

11.35 น.            ออกเดินทางบินลัดฟ้าสู่ เมืองจางเจียเจี้ย ประเทศจีน โดย สายการบิน ไทยเวียตเจ็ทแอร์ (Thai Vietjet Air) เที่ยวบินที่ VZ3694 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 25 นาที ไม่มีบริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง

16.00 น.            เดินทางถึง สนามบินต้าหยง เมืองจางเจียเจี้ย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมง โปรดปรับเวลาเพื่อสะดวกต่อการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองฟ่งหวงใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

ค่ำ                     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                        นำท่านชมแสงสียามราตรีของ เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับ ในยามค่ำคืนจะเต็มไปด้วยพับ บาร์ และร้านอาหารที่ตกแต่งด้วยแสงสีสวยงามตระการตา ทำให้เมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยสีสันและความมีชีวิตชีวาในยามค่ำคืน

ที่พัก     Fenghuang Guobin Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว, เมืองฟ่งหวง

วันที่สอง เมืองเฉิงตู – ทะเลสาบเตี๋ยซี – ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน – อุทยานหวงหลง

เช้า                    บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

                        นำท่าน นั่งเรือพายล่องแม่น้ำถัวเจียง ชมบ้านเรือนโบราณห้อยขาสองฝั่งแม่น้ำถัวเจียงอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณแห่งนี้ สัมผัสวิถีชีวิตที่ของชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนนี้มาช้านาน เช่นชาวบ้านที่อาบน้ำ ซักผ้า หรือล้างผักอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ บางครั้งท่านอาจได้เห็นชาวบ้านพายเรือไปร้องเพลงพื้นเมืองไป ช่างเป็นบรรยากาศที่สร้างมนต์เสน่ห์ดึงดูดผู้มาเยือนสำหรับชุมชนชลบทแห่งนี้ที่เดียว จากนั้นนำท่านสู่ เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองเก่าแก่อายุหลายร้อยปี  ชมเมืองที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ถัง เดิมมีชื่อว่า “หวงซือเฉียวกู่เฉิง” กำแพงโบราณ และบ้านเรือนโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองสร้างความโดดเด่นให้ที่นี่ บ้านเรือนโบราณในอดีตกาลบางส่วนถูกดัดแปลงเป็นร้านค้าและร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกในปัจจุบัน ชมจัตุรัสหงส์ ที่มีรูปนกหงส์จำลองที่ทำจากทองเหลือ อันเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองโบราณแห่งนี้ สะพานแห่งนี้เคยเป็นด่านเก็บภาษีเกลือในสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งยังคงรักษารูปทรงในอดีตไม่เปลี่ยนแปลง

กลางวัน            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองจางเจียเจี้ย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง นําท่านสู่ ถ้ำหวงหลงต้ง หรือ ถ้ำมังกรเหลือง นําท่านล่องเรือไปตามธารนํ้าใต้ดิน ชมถํ้าวังมังกร ชมวังแก้วผลึก วังซือหงอคง ชมประตูแห่งความสุข ชมประตูอายุยืน ฯลฯ ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับหินงอกหินย้อนที่มีรูปร่างแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เช่น หินดาบทอง หินหอกเงิน หินเครื่องดนตรีจีน ชมนํ้าตกเทวดาสวรรค์

ค่ำ                     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก     Wulingyuan Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม  อุทยานจางเจียเจี้ย - เขาเทียนจื่อซาน(เขาอวตาร) - ขึ้นลิฟท์แก้วไป่หลง - สะพานหนึ่งในใต้หล้า - สวนจอมพลเฮ่อหลง - ศูนย์ผลิตภัณฑ์เครื่องหยก - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

เช้า                    บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

                        นำท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจี้ย เปลี่ยนนั่งรถอุทยานนำท่านสู่ เขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร) โดย ลิฟท์แก้วไป่หลง เป็นลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่สร้างขึ้นเทียบหน้าผาสูงชัน มีความสูง 326 เมตร ขณะโดยสารในลิฟท์แก้ว ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาฮาลีลูย่า มีความสูงถึง 1,250 เมตร ชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจ ของจางเจียเจี้ยทั้งด้านทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานนั้นเต็มไปด้วยชะง่อนผาอัน

สูงชัน เหวลึก และป่าหิน หินยักษ์ในรูปลักษณะต่างๆ ยืนตระหง่านค้ำฟ้า

จากนั้นนำท่านชม เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว สะพานหนึ่งในใต้หล้า

(สะพานใต้ฟ้าอับดับ 1) ในจางเจียเจี้ยที่มีทัศนียภาพสวยงาม รายล้อมด้วย

หมู่ขุนเขkซึ่งภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดชื่อดังเรื่อง“อวตาร”ได้นำวิวบางส่วนของขุนเขามาเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามที่แสนประทับใจมิรู้ลืม

กลางวัน            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  จากนั้นนำท่านชม สวนจอมพลเฮ่อหลง ซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ผู้มาเยือนภูเขาอวตารต้องแวะมาถ่ายรูปบริเวณนี้ นอกจากจะมีรูปปั้นของจอมพลเฮ่อหลง ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบจอมพลรุ่นแรกของกองทัพปลดแอกจีน ที่รบชนะกองทัพญี่ปุ่นผู้รุกราน และกองทัพของเจียงไคเช็ค จนเกิดการปฏิรูปการปกครองในประเทศจีน ตั้งเป็นอนุสรณ์ภายในสวนแห่งนี้ ทางด้านทิศใต้ของสวนแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพที่กว้างไกลของทะเลขุนเขานับร้อยลูก

หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการนำท่านลงเขาโดยลิฟท์แก้ว หรือกระเช้าอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการรอคิวที่นานเกินควร

จากนั้นนำท่าน ศูนย์ผลิตภัณฑ์เครื่องหยก เครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายตามความเชื่อของคนชาวจีนซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับการใส่หยกเป็นเครื่องประดับจะช่วยเสริมให้มีอำนาจ ช่วยให้มีความเจริญก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังช่วยสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นได้ทั้งร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการช่วยเสริมพลังให้ร่างกายแข็งแรง นำท่านชม ศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกชม เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตด้วยผ้าไหมจีนอันสวยงาม

ค่ำ                     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก     Wulingyuan Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่  หุบเขาภาพเขียนสิบลี้ – ลำธารจินเปียนซี - ล่องเรือชมทะเลสาปเป่าเฟิงหู - ศูนย์นวดฝ่าเท้าและสมุนไพรจีน - ศูนย์ผลิตภัณฑ์จากยางพารา

เช้า                    บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

                        นำท่านเข้าสู่อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ยอีกครั้ง เพื่อเที่ยวชม จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่น ๆ ภายในอุทยาน ฯ เที่ยวชม หุบเขาภาพเขียน 10 ลี้ โดยจะนำท่านนั่งรถลางไฟฟ้า (รถไฟเล็ก) ที่วิ่งไปตามหุบเขาที่มีภูเขาหินรูปลักษณ์แปลกตามากมายยืนขนาบข้าง ทั้งสองฝั่งยาวหลายลี้ ดูเสมือนภาพเขียนที่วิจิตรงดงามยิ่ง จนเป็นที่มาของคำว่าภาพเขียนสิบลี้ ท่านจะได้พบเห็นยอดเขาหินที่ดูแปลกพิสดารที่มีรูปร่างลักษณะต่างๆ มากกว่า 200 ลูก เช่น ภูเขาห้านิ้ว, ชายชราหาสมุนไพร, นกยูงรำแพน,พยัคฆ์คำราม ให้ท่านได้จินตนาการตามคำร่ำลือ จากนั้นนำท่านเที่ยวชมความงามของ ลำธารจินเปียนซี (ลำธารแส้ทองคำ) ลำธารที่ไหลคตเคี้ยวผ่านเหวลึกและแนวหุบเขา ท่านที่ชื่นชอบเดินชมทิวทัศน์จากมุมต่ำมองไปยังมุมสูง ขณะเดินเอื่อยเฉื่อยอยู่ริมลำธาร ยอดเขาหินประหลาดสูงเสียดฟ้า ช่างเป็นภาพที่แปลกตาและหาชมยาก ที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่พลาดไม่ได้

กลางวัน            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศจากการเที่ยวชมทัศนียภาพแบบภูเขา มาเป็นล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเป่าเฟิงหู ทะเลสาบที่สวยงามด้วยนน้ำที่เป็นสีเขียวเข้มราวเนื้อหยก โอบล้อมด้วยภูเขาหินรูปทรงประหลาดแปลกตาต่าง ๆ มากมาย เป็นทะเลสาบบนที่สูง ที่หาชมได้ยาก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี ค.ศ. 1992 จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์นวดฝ่าเท้าและสมุนไพรจีน  ชมการสาธิตการนวดเท้า และแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนโบราณ ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์ผลิตภัณฑ์จากยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพต่างๆที่ผลิตจากยางพารา

ค่ำ                     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก     Wulingyuan Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า  เขาเทียนเหมินซาน – ระเบียงกระจกหน้าผาลอยฟ้า – บันไดเลื่อนทะลุเขา - ประตูสวรรค์ - ถนน 99 โค้ง - พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเซิง - ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น -  OPTIONเสริม!โชว์จิ้งจอกขาว

เช้า                    บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

                        จากนั้นนำท่านพิชิต ยอดเขาเทียนเหมินซาน ขึ้นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก (กระเช้ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร)  อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,518 เมตร ขณะที่นั่งกระเช้าขึ้นเขาสามารถชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขาที่มีความอลังการแห่งนี้ สามารถมองเห็นประตูสวรรค์ซึ่งเป็นโพรงหินขนาดใหญ่บนยอดเขา มองเห็นความคดเคี้ยวของ เส้นทาง 99 โค้ง และภูเขาสูงใหญ่มากมายที่ตั้งตระหง่านเสียดฟ้า เมื่อถึงยอดเขาเทียนเหมินซาน นำคณะเดินตามเส้นทางชมวิวเลียบภูเขาและหน้าผา ชมทัศนียภาพจากมุมสูงบนยอดเขา  อีกทั้งได้สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่การเดินบนพื้นกระจกใสของ ระเบียงกระจกใสเลียบหน้าผาลอยฟ้า สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ต้องการเผชิญกับความหวาดเสียว สามารถนั่งรอบริเวณทางออกอีกด้านของ ระเบียงกระจกใสเลียบหน้าผาได้ จากนั้นนำท่านสู่ โพรงประตูสวรรค์ โดย บันไดเลื่อนที่สร้างขึ้นโดยการเจาะทะลุภูเขา มีความสูงถึง 7 ขั้น เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ล่าสุดของ เขาเทียนเหมินซึ่งหาดูได้ยากตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วโลก

บริเวณนี้ ท่านจะได้ถ่ายภาพ ประตูสวรรค์ อย่างใกล้ชิด จากนั้นท่านสามารถทดสอบกำลังขาของท่านโดยการเดินลงบันได 999 ขั้น เพื่อลงมายังลานจอดรถและที่อยู่ด้านล่างของประตูสวรรค์ ในปี 1990

มีนักบินชาวรัสเซียขับเครื่องบิน 3 ลำบินลอดผ่านช่องโพรงหินประตูสวรรค์

แห่งนี้พร้อมกัน ภาพประวัติศาสตร์นี้ถูกบันทึกและเผยแพร่ไปทั่วโลก ภูเขาเทียนเหมินซานจึงเป็นที่รู้จักของนักผจญภัยทั่วโลกที่อยากเดินทางมา

สัมผัสด้วยตัวเอง จากนั้นนำท่านนั่งรถบัสของอุทยานที่ขับโดยคนขับ

ผู้ชำนาญเส้นทางเป็นขึ้น ลงเขาเป็นพิเศษนำคณะลงเขาผ่าน เส้นทาง 99 โค้ง

หลังลงจากเขาเทียนเหมินซาน นำท่านสู่ภัตตาคาร 

*หมายเหตุ : ในฤดูท่องเทียวที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่อแถวขึ้นกระเช้าเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทฯ อาจทำการสลับโปรแกรมให้คณะนั่งรถอุทยานขึ้นไปยังบริเวณถ้ำประตูสวรรค์ จากนั้นนำคณะขึ้นยอดเขาผ่านบันไดเลื่อนทะลุภูเขา เมื่อเสร็จจากการเที่ยวชมบนยอดเขาแล้วจึงนำคณะลงจากยอดเขาโดยกระเช้าลอยฟ้า ซึ่งเป็นการสลับการใช้ยานพาหนะในการขึ้น/ลงเขา เพื่อหลีกเลี่ยงการรอคิวที่นานเกินไปในช่วงเทศกาล

** บันไดเลื่อนทะลุภูเขาและถนน 99 โค้งจะปิดให้บริการในช่วงเดือนธันวาคม - เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปีทาง ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เนื่องจากเป็นช่วงที่มีหิมะปกคลุมในจุด และเส้นทางซึ่งทำให้ไม่สามารถใช้สัญจรได้ ในส่วนที่เป็นกระเช้าขึ้น/ลงเขายังคงเปิดให้บริการตามปกติในฤดูหนาว**

กลางวัน            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  นำท่านเดินทางกลับสู่เมือง จางเจียเจี้ย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเซิง สถานที่จัดแสดงผลงานทางศิลปะท้องถิ่นยอดเยี่ยม ที่สร้างชื่อเสียงให้เมืองจางเจียเจี้ย โดยศิลปินหนุ่มนาม หลี่ จวิน เซิง ผู้ซึ่งเกิดและเติบโตในเมืองนี้ ท่านได้สร้างผลงานทางศิลป์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพเขียนทัศนียภาพในอุทยานจางเจียเจี้ย โดยใช้วัสดุทางธรรมชาติ เช่น หินสี กรวด ทราย กิ่งไม้ ใบไม้ ต้นหญ้า นำมาร้อยเรียงเป็นภาพสีที่มีมิติสมจริง นำท่านชม ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้นแห่งเมืองจางเจียเจี้ย แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดของเมืองจางเจียเจี้ยที่เป็นเสมือนแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน ถูกสร้างขึ้นโดยนำเอาจุดเด่นของเมืองจางเจียเจี้ยมารวมกัน โดยมีอาคารสูงที่สร้างจำลองถ้ำประตูสวรรค์ บ้านยกพื้นโบราณที่เป็นบ้านพื้นเมืองของชาวถู่เจีย นอกจากนี้ที่นี้ยังถูกออกแบบให้กลายเป็นแหล่งรวมของ รีสอร์ท โฮมสเตย์ ร้านอาหาร แผงสตรีทฟู้ด ผับบาร์ ร้านขายของที่ระลึก ที่ตกแต่งด้วยแสงสีสุดอลังการ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจางเจียเจี้ย

ค่ำ                     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก                 Mellow Crystal Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว, เมืองจางเจียเจี้ย

                        OPTION TOUR : การแสดงชุด จิ้งจอกขาว The love story of a wooden man and a fairy fox  เป็นการแสดงกลางแจ้งที่จะจัดแสดงได้เฉพาะบางฤดูกาลและในวันที่ไม่มีฝนเท่านั้น ทางบริษัทฯ จึงไม่สามารถบรรจุการแสดงชุดนี้อยู่ในโปรแกรมทัวร์เนื่องจากความไม่แน่นอนของตารางการแสดง สำหรับลูกทัวร์ที่ต้องการชมการแสดงชุดดังกล่าวสามารถแจ้งความประสงค์กับไกดท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์เพื่อทำการสำรองที่นั่งในกรณีที่มีการแสดงในช่วงวันเดินทาง โดยอัตราค่าเข้าชมสำหรับที่นั่งทั่วไปอยู่ที่ 400 หยวนต่อท่าน

ลูกทัวร์ที่ต้องการชมการแสดงสามารถทำการจองและชำระค่าเข้าชมผ่านไกด์ท้องถิ่นในวันเวลาเดินทางได้ เนื่องด้วยการแสดงชุดนี้เป็นโปรแกรมเสริมที่ลูกทัวร์ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างหาก การจะเข้าชมหรือไม่เข้าชมขึ้นอยู่กับความสมัครใจของลูกทัวร์ ทางบริษัทฯไม่มีนโยบายบังคับให้ลูกทัวร์เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าชมการแสดงแต่อย่างใด

วันที่หก  เลือกซื้อโปรแกรมทัวร์เสริมสะพานกระจก - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - สนามบิน - จางเจียเจี้ย - สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯประเทศไทย

เช้า                    บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยในโรงแรมที่พัก หรือท่านสามารถเลือกซื้อโปรแกรมเสริมซึ่งเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวที่ไม่ได้รวมอยู่ในรายการท่องเที่ยว ได้แก่โปรแกรมเที่ยวสะพานกระจกที่ถูกสร้างคร่อมหุบเขาที่สูงที่สุดในโลก สะพานกระจกจางเจียเจี้ย ในเขตอุทยานแกรนด์แคนย้อน ท้าทายท่านด้วยการเดินผ่าน สะพานพื้นกระจกใสที่มีความสูงจากพื้น 980 ฟุต โดยมีความยาวของสะพาน 400 เมตร  สะพานที่น่าหวาดเสียวแห่งนี้ออกแบบ โดย  Haim  Dotan วิศวกรชาวอิสราเอล โดยต้องการสร้างสะพานกระจกเพื่อเชื่อมยอดเขาสองยอดเข้าไว้ด้วยกัน สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้คราวละ 800 คนพร้อมกัน สะพานนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับผู้มาเยือนจางเจียเจี้ย 

                        อัตราค่าบริการสำหรับโปรแกรมเสริมสะพานกระจก ท่านละ 2,000 บาท ระยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยวชมสะพาน ประมาณ 4 ชั่วโมง รวมเวลาเดินทางไป กลับ (ค่าบริการรวม ค่าบัตรเข้าชมสะพาน ค่ารถรับ ส่ง และค่านำเที่ยวของไกด์ท้องถิ่น)

กลางวัน            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  จากนั้นนำท่านซื้อของฝากก่อนกลับ ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกแก่คนทางบ้านหรือญาติมิตรสหายตามอัธยาศัย

                        สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินต้าหยง เมืองจางเจียเจี้ย เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย

17.00 น.            ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน ไทยเวียตเจ็ทแอร์ (Thai Vietjet Air) เที่ยวบินที่ VZ3695 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที ไม่มีบริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง

19.30 น.            เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ


โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการนี้รวม Join Tour

 • ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่องท่านละ 20 กิโลกรัม
 • ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พักตามรายการที่ระบุ พักห้องละ 2 ท่าน หรือ พักห้องละ 3 ท่าน ในกรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มค่าพักห้องเดี่ยว *หากห้องพักแบบเตียงคู่มีไม่เพียงพอ ทางบริษัทจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเตียงเดี่ยว
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการเท่านั้น)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนเป็นแบบหมู่คณะ หรือ Group Visa on arrival 1,200 บาท ต่อท่าน

** วีซ่าแบบหมู่คณะ ต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆได้  กรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี ลูกค้าที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถหักคืนค่าวีซ่าได้ และทางบริษัทไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจีนแล้ว ทุกกรณี**

 • ค่าทำหนังสือเดินทางประเทศไทย และเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงในกรณีที่สายการบินมีประกาศเก็บเพิ่มเติม
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการตรวจ Covid -19 ตามกฏระเบียบการเข้าประเทศต้นทางและปลายทาง
 • ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน
 • ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุเช่นค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารพิเศษสั่งเพิ่มเติม เช่น อาหารเจ, มังสวิรัติ, อาหารฮาลาล หรือ อาหารพิเศษทางโภชนาการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 1,600 บาทต่อท่าน

 

หากมีข้อสงสัย,
ต้องการเดินทางในช่วงอื่นๆ,
เพิ่มพักเดี่ยว หรือมีเด็กร่วมเดินทาง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ - นามสกุล :  *
Email :
Line ID :
เบอร์ติดต่อ :  *
ที่อยู่ :
รหัสโปรแกรม :  *
วันเดินทาง - ไป :  *
วันเดินทาง - กลับ :  *
จำนวนผู้เดินทาง(ผู้ใหญ่) :  *
จำนวนผู้เดินทาง(เด็ก) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :