ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาโปรแกรมทัวร์


  [Help]
dot
dot
Program tour
dot
Korea Japan tour ทัวร์เกาหลี ญี่ปุ่น
Taiwan tour ทัวร์ไต้หวัน
Hong Kong tour ทัวร์ฮ่องกง
Singapore tour ทัวร์สิงคโปร์
C L M V  tour ทัวร์CLMV
China tour ทัวร์จีน
European tour ทัวร์ยุโรป
India tour ทัวร์อินเดีย
America tour ทัวร์อเมริกา
Russia tour ทัวร์รัสเซีย
Middle East tour ทัวร์ตะวันออกกลาง
England tour ทัวร์อังกฤษ
Australia tour ทัวร์ออสเตรเลีย
Domestic tour ทัวร์ในประเทศ
Seminar&Training&CSR อบรมสัมมนา
Seminar & Training

เพื่อพัฒนาองค์กร อย่างยั่งยืน

การทำงาน คือการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะใหญ่ ถ้าองค์กรอยากให้หมู่คณะมีความสุข ต้องปรับให้สมาชิกในองค์กรมีความเอื้อเฟื้อต่อกัน พนักงานทุกคนมีหน้าที่ทำตัวเองให้ดี และ ถูกต้อง ยึดหลักการฝึกฝนอบรมตนเองก่อน เพื่อกำจัดสิ่งที่ไม่ดีในตัวเราให้หมดก่อน ไม่ให้ออกไปติดต่อกับผู้อื่น นำความรู้ ความสามารถที่เราฝึกดีแล้ว มาแบ่งปัน ถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงาน และพร้อมจะซึมซับความดีงามที่ผู้อื่นมี นำมาฝึกฝนตนเองเพื่อเพิ่มพูนนิสัยดีๆให้กับตัวเองต่อไป

แล้วอะไรจะเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานอยากทำเช่นนี้

การสัมมนาหล่อหลอมจิตใจเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน และเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้บริหารได้สื่อสารกันด้วยบรรยากาศสร้างสรรค์ และ อบอุ่น
Siamtogo เห็นคุณค่าแห่งโอกาสในการที่ทุกคนมามีเวลาแบ่งปันสิ่งดีๆร่วมกัน จึงคิดค้นการสัมมนาให้มีคุณค่า มีประโยชน์ ก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กรและพนักงาน อย่างแท้จริง
เพราะองค์กรจะเติบโตได้ พนักงานควรทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ปฏิบัติอย่างสมศักดิ์ศรี ยินดีในระเบียบวินัย ใส่ใจซึ่งกันและกัน สมัครสมานสามัคคี มุ่งที่เป้าหมายเป็นหลัก ภักดีในองค์กร


 

ทำไมต้องมี ทีม
งานบางอย่างไม่อาจสำเร็จเพียงคนเดียว
งานบางอย่างต้องการระดมกำลังและความคิด
งานบางอย่างต้องการความรวดเร็ว
งานบางอย่างเกิดจากหลายฝ่ายรับผิดชอบ

การทำงานเป็นทีม
รวดเร็ว มีพลัง สร้างสรรค์
เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

ทำอย่างไรจึงจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยหัวใจทีมเวิร์คได้

โปรแกรม Team Building ของ Siamtogo
พาสู่เส้นทางแห่งสันติ หล่อหลอมให้เป็นหนึ่ง พัฒนาจิตใจ เป้าหมายเดียวกัน

 

 

CSR Activities By Siamtogo

ถึงเวลา...สร้างสรรค์สิ่งดีงาม คืนสู่สังคม
Siamtogo มีโปรแกรมที่น่าสนใจ พร้อมรับใช้ทุกองค์กร

            

          


 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด