ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาโปรแกรมทัวร์


  [Help]
dot
dot
Program tour
dot
Korea Japan tour ทัวร์เกาหลี ญี่ปุ่น
Taiwan tour ทัวร์ไต้หวัน
Hong Kong tour ทัวร์ฮ่องกง
Singapore tour ทัวร์สิงคโปร์
C L M V  tour ทัวร์CLMV
China tour ทัวร์จีน
European tour ทัวร์ยุโรป
India tour ทัวร์อินเดีย
America tour ทัวร์อเมริกา
Russia tour ทัวร์รัสเซีย
Middle East tour ทัวร์ตะวันออกกลาง
England tour ทัวร์อังกฤษ
Australia tour ทัวร์ออสเตรเลีย
Domestic tour ทัวร์ในประเทศ
Seminar&Training&CSR อบรมสัมมนา
Payment

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระเงิน 50 เปอร์เซ็นต์งวดแรกในทันที

2. ส่งเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าและชำระเงินที่เหลือทั้งหมด ภายใน 25 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นจะถือว่ายกเลิกเดินทาง

3. ในกรณีที่มีการยกเลิกการเดินทางต้องยกเลิกภายใน 45 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น มิฉะนั้นบริษัทจะไม่คืนเงินมัดจำให้ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากบริษัทได้ทำการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับสายการบินเรียบร้อยแล้ว

4. ในกรณีที่มีการยกเลิกการเดินทาง แม้จะยกเลิกภายใน 45 วันก่อนการเดินทางบริษัทจะเก็บค่าบริการ 1,000 บาทต่อท่าน เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ

5. การชำระเงิน ให้ชำระผ่านทางบัญชีธนาคารเท่านั้นเมื่อชำระแล้วกรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินมาให้บริษัทเพื่อออกใบเสร็จรับเงินและลูกค้าโปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ทุกครั้งเพื่อยืนยัน

6. ในกรณีที่ผู้โดยสารอยู่ต่างจังหวัด หากมีการออกบัตรโดยสาร รถทัวร์, รถไฟ หรือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วทุกประเภท มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ทัวร์มีการยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

7. ในกรณีที่มีการยกเลิกการเดินทาง แม้จะยกเลิกภายใน 45 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บบางส่วนก่อนเพื่อการดำเนินงาน ที่บริษัทมีการจ่ายจริงทุกกรณี

โปรดอ่านเงื่อนไขการจองให้ถี่ถ้วน ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง

หมายเหตุ

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ

  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่าง ๆ

  3. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

  4. กรณีไม่สามารถเดินทางไปด้วยประการใดก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 25 วัน ก่อนวันเดินทาง

หมายเหตุ บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ซึ่งทางบริษัทฯจะคงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ


มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น