ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาโปรแกรมทัวร์


  [Help]
dot
dot
Program tour
dot
Korea Japan tour ทัวร์เกาหลี ญี่ปุ่น
Taiwan tour ทัวร์ไต้หวัน
Hong Kong tour ทัวร์ฮ่องกง
Singapore tour ทัวร์สิงคโปร์
C L M V  tour ทัวร์CLMV
China tour ทัวร์จีน
European tour ทัวร์ยุโรป
India tour ทัวร์อินเดีย
America tour ทัวร์อเมริกา
Russia tour ทัวร์รัสเซีย
Middle East tour ทัวร์ตะวันออกกลาง
England tour ทัวร์อังกฤษ
Australia tour ทัวร์ออสเตรเลีย
Domestic tour ทัวร์ในประเทศ
Seminar&Training&CSR อบรมสัมมนา
PH01 Laem Phak Bia CSR Sport 2D1Nicon  

รหัส : PH01
ราคาปกติ :  5,599.00      
ราคาพิเศษ :  4,800.00
ไฟล์เอกสาร : ph01.pdf
รายละเอียดย่อ :
*ชะอำ
*Team Building By Talent Plus
*Sport Day By Talent Plus
*Dinner Party Seafood
*Karaoke
*CSR แหลมผักเบี้ย
รายละเอียดทั้งหมด :

PH01 Laem Phak Bia CSR Sport 2D1N

ราคา 4,800 บาท/ท่าน

(สำหรับจำนวน 60 ท่าน)

ชะอำ - Team Building + Sport Day by Talent Plus
Dinner Party Seafood - Karaoke – CSR แหลมผักเบี้ย - แวะซื้อของฝาก

วันแรก  กรุงเทพฯ – ชะอำ - Team Building + Sport Day by Talent Plus - Dinner Party Seafood - Karaoke

07.30 น.     พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ Siamtogo คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
08.00 น.     เดินทางสู่ ชะอำ บริการอาหารเช้า [ข้าวเหนียวหมูทอด/หมูฝอยสูตรเด็ด By NANA] และเครื่องดื่ม (มื้อที่ 1) โดยรถโค้ชปรับอากาศ บขส. (มีที่เสียบ USB) เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกกับมัคคุเทศก์อารมณ์ดีตลอดการเดินทาง
10.40 น.    เดินทางถึง จ.เพชรบุรี
11.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านเปลญวน (มื้อที่ 2)
12.40 น.    Check-in และรับ Welcome Drink ที่ Long Beach Cha-am Hotel
13.00 น.    นำท่านเข้าสู่ กิจกรรม Team Building by Talent Plus
15.00 น.    Coffee Break (มื้อที่ 3)
15.20 น.    กิจกรรม Sport Day ริมชายหาด
16.30 น.    สรุปและปิดกิจกรรม
17.00 น.    พักผ่อนตามอัธยาศัยกับกิจกรรมภายในรีสอร์ท เช่น สระว่ายน้ำ, สไลเดอร์, โต๊ะปิงปอง
18.00 น.    รับประทานอาหารเย็น + ซีฟู้ด พร้อม DINNER PARTY กับ Theme.... (มื้อที่ 4) Soft Drink +โซดา (มื้อที่ 5) พร้อมปาร์ตี้ (MC โดยทีมงาน Siamtogo) สนุกสนานกับ คาราโอเกะ โดย ของรางวัล (ถ้ามี) ลูกค้าดำเนินการเอง
21.00 น.     ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง  ชะอำ – CSR แหลมผักเบี้ย - กรุงเทพฯ

07.00 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) 
08.30 น.    พักผ่อนตามอัธยาศัยกับกิจกรรมภายในรีสอร์ท เช่น สระว่ายน้ำ
09.30 น.    Check-out ออกจากที่พัก
11.00 น.    เยี่ยมชมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องจากพระราชดาริ แหล่งเรียนรู้เรื่องการบำบัดน้ำเสีย และกำจัดขยะด้วยวิธีธรรมชาติ รับฟังการบรรยายประวิติความเป็นมาของโครงการโดยวิทยากร ศึกษาเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย  เส้นทางศึกษาธรรมชาติ และระบบนิเวศน์ป่าชายเลน พร้อมจุดชมวิวธรรมชาติที่สวยงามที่ท่าน ชมปลายสุด  ของสะพานชมวิว ได้เห็นจุดเกิดสันทรายในอ่าวไทยแห่งแรกของประเทศไทยยาวไปจนถึงทะเลทางภาคใต้ยังเป็น แหล่งดูนก 1 ใน 10 
ที่สำคัญของประเทศไทย ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม จะมีนกกระทุงบินหนีหนาวมาให้ชื่นชมความสวยงามกันมากมาย
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโครงการ (มื้อที่ 7)      
13.30 น.    ทำ กิจกรรมดีๆ CSR ที่ แหลมผักเบี้ย 
13.40 น.    เริ่มกิจกรรม CSR อาทิ
                1.ปล่อยปลา (ปลานิลจิตรลดา 1 ถุงมี 100 ตัว ตัวละ 5 บาท) 
                2.เก็บขยะในป่าชายเลน
                3.ซ่อมสะพาน (ลูกค้าต้องเตรียมอุปกรณ์ไปเอง)
                (ลูกค้าสามารถเลือกทำกิจกรรมได้ตามอัธยาศัย แต่ต้องแจ้งทีมงาน Siamtogo ล่วงหน้า)
14.30 น.    แวะซื้อของฝาก อำลาจังหวัดเพชรบุรี
17.00 น.    เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ Siamtogo ส่งคณะโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม


โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ บขส. (มีที่เสียบ USB) 2 คัน จาก กรุงเทพฯ ถึง ชะอำ (ไป-กลับ)                  
2. ค่าห้องพัก Long Beach Cha-am Hotel 1 คืน (พักคู่)  
3. ค่าอาหาร 7 มื้อ (อาหาร 6 มื้อ + Soft Drink 1 มื้อ), อาหารว่างและเครื่องดื่มทุกมื้อตามระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
4. ค่าธรรมเนียมเยี่ยมชมเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในโปรแกรมการเดินทาง
5. ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพและเจ้าหน้าที่ Siamtogo บริการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง    
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 500,000 (บาดเจ็บแล้วเข้ารับการรักษา) - 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิตตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
7. ค่าวิทยากร Team Building + Sport Day พร้อมอุปกรณ์ 1 ครั้ง
8. ค่าคาราโอเกะ 1 ครั้ง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อื่นๆ เช่น ค่ามินิบาร์ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดอื่นใดที่ไม่ได้ระบุในรายการ
2. ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
4. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
5. ค่าวงดนตรีสด + นักร้อง
6. ค่าอุปกรณ์กิจกรรม CSR 1 ครั้ง
7. ประกันภัยการคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่อายุผู้เดินทางเกินอายุ 76 ปี ขึ้นไป

หากมีข้อสงสัย,
ต้องการเดินทางในช่วงอื่นๆ,
เพิ่มพักเดี่ยว หรือมีเด็กร่วมเดินทาง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ - นามสกุล :  *
Email :
Line ID :
เบอร์ติดต่อ :  *
ที่อยู่ :
รหัสโปรแกรม :  *
วันเดินทาง - ไป :  *
วันเดินทาง - กลับ :  *
จำนวนผู้เดินทาง(ผู้ใหญ่) :  *
จำนวนผู้เดินทาง(เด็ก) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :