ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาโปรแกรมทัวร์


  [Help]
dot
dot
Program tour
dot
Korea Japan tour ทัวร์เกาหลี ญี่ปุ่น
Taiwan tour ทัวร์ไต้หวัน
Hong Kong tour ทัวร์ฮ่องกง
Singapore tour ทัวร์สิงคโปร์
C L M V  tour ทัวร์CLMV
China tour ทัวร์จีน
European tour ทัวร์ยุโรป
India tour ทัวร์อินเดีย
America tour ทัวร์อเมริกา
Russia tour ทัวร์รัสเซีย
Middle East tour ทัวร์ตะวันออกกลาง
England tour ทัวร์อังกฤษ
Australia tour ทัวร์ออสเตรเลีย
Domestic tour ทัวร์ในประเทศ
Seminar&Training&CSR อบรมสัมมนา
CT02 Chanthaburi Team By Siamtogo 2D1Nicon  

รหัส : CT02
ราคาปกติ :  4,999.00      
ราคาพิเศษ :  4,000.00
ไฟล์เอกสาร : ct02.pdf
รายละเอียดย่อ :
*จันทบุรี
*โบสถ์พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
*ชุมชนริมน้ำจันทบูร
*Team Building By Talent Plus
*Dinner Party
*Karaoke
*จุดชมวิวเนินนางพญา
รายละเอียดทั้งหมด :

CT02 Chanthaburi Team By Siamtogo 2D1N

ราคา 4,000 บาท/ท่าน

(สำหรับจำนวน 60 ท่าน)

จันทบุรี - โบสถ์พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล – ชุมชนริมน้ำจันทบูร - Team Building By Talent Plus
Dinner Party - Karaoke – จุดชมวิวเนินนางพญา – แวะซื้อของฝาก

วันแรก  กรุงเทพฯ – จันทบุรี - โบสถ์พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล – ชุมชนริมน้ำจันทบูร - Team Building By Talent Plus – Dinner Party – Karaok

07.30 น.     พร้อมกัน ณ ...กรุงเทพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ Siamtogo คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
08.00 น.     ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.จันทบุรี รับประทานอาหารเช้า [ข้าวเหนียวหมูทอด/หมูฝอยสูตรเด็ด By NANA] และเครื่องดื่ม (มื้อที่ 1) โดยรถโค้ชปรับอากาศ บขส. (มีช่องเสียบ USB) เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกกับมัคคุเทศก์อารมณ์ดีตลอดการเดินทาง
10.30 น.    เดินทางถึง อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล (วัดโรมันคาทอลิก) ชมโบสถ์คาทอลิกที่สวยที่สุดในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อายุกว่าร้อยปี ภายในประดิษฐานรูปหล่อเงินบริสุทธิ์ของพระนางมารีอา ประดับพลอยแซฟไฟร์แท้กว่า 200,000 เม็ด หนึ่งเดียวในโลก
11.00 น.    เที่ยวชมวิถีชีวิต ชุมชนริมน้ำจันทบูร ชุมชนเก่าแก่กว่า 300 ปีของจันทบุรี ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2 ข้างทางจะมีบ้านเรือนเก่าๆ ที่เป็นศิลปะผสมผสานระหว่าง ฝรั่งเศส จีน ไทย สวยงาม คลาสสิค ลิ้มลองขนมโบราณอร่อยๆ ได้แก่ ขนมป้าไต๊, ไอศกรีมตราจรวด, โรตีกลม ฯลฯ
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงคุณหน่อย (มื้อที่ 2) อาหารขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรี ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงมีรสชาติที่มีความเฉพาะมากๆ และเป็นรสชาติที่อร่อยและหอมเครื่องเทศทานพร้อมกับแคบหมู ของหวานเป็นขนมถ้วยตะไล ขนมโบราณที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นล้วนๆ พร้อมน้ำใบเตยหอมเย็น สดชื่น
13.30 น.    Check-in และรับ Welcome Drink ที่ นวลจันทร์ รีสอร์ทแอนด์สปา (Nuanchan Resort and Spa)
13.40 น.    ลงทะเบียนเข้าห้องประชุม
14.00 น.    สนุกสนานกับ กิจกรรม Team Building by Talent Plus
16.00 น.    Coffee Break (มื้อที่ 3)
16.15 น.    นำท่านสู่กิจกรรม Team Building By Talent Plus (ต่อ)
17.00 น.    สิ้นสุดกิจกรรม
17.30 น.    พักผ่อนตามอัธยาศัยกับกิจกรรมภายในรีสอร์ท เช่น สระว่ายน้ำ
18.30 น.    รับประทานอาหารเย็น พร้อม DINNER PARTY Theme..... (มื้อที่ 4) Soft Drink+โซดา (มื้อที่ 5) พร้อมปาร์ตี้ (MC โดยทีมงาน Siamtogo) สนุกสนานกับ คาราโอเกะ โดย ของรางวัล (ถ้ามี) ลูกค้าดำเนินการเอง
21.00 น.    ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง  จันทบุรี – จุดชมวิวเนินนางพญา – แวะซื้อของฝาก – กรุงเทพฯ

07.00 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 6) 
09.30 น.     พักผ่อนตามอัธยาศัยกับกิจกรรมภายในรีสอร์ท เช่น สระว่ายน้ำ
11.30 น.     Check-out ออกจากที่พัก
12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ส้มตำเจ๊ลักษณ์ แหลมสิงห์ (มื้อที่ 7) [อาทิเช่น ส้มตำไทย, ไก่ทอด, ตำข้าวโพด, ต้มปูม้า, ตำเนื้อปูสุก, ลาบ, ต้มแซ่บ ราคาแล้วแต่จะสั่ง] 
13.30 น.     เดินทางถึง จุดชมวิวเนินนางพญา หาดคุ้งวิมาน สัมผัสกับมนต์เสน่ห์ความโรแมนติกแห่งห้องทะเล วิมานธรรมชาติที่มีความงามครบเครื่อง ทั้งขุนเขาเขียวขจีและท้องทะเลฟ้าใสของหาดคุ้ง วิมานและอ่าวคุ้งกระเบน ที่ให้ท่านสามารถชมทัศนียภาพแบบใกล้ชิดแบบ Panorama
14.00 น.      แวะซื้อของฝาก
18.30 น.      เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ Siamtogo ส่งคณะโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 


โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ บขส. (มีช่องเสียบ USB) 2 คัน กรุงเทพฯ ถึง จันทบุรี (ไป-กลับ)
2. ค่าห้องพัก Nuanchan Resort and Spa 1 คืน (พักคู่)  
3. ค่าอาหาร 7 มื้อ (อาหาร 6 มื้อ + Soft Drink 1 มื้อ)
4. ค่าธรรมเนียมเยี่ยมชมเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในโปรแกรม
5. ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพและเจ้าหน้าที่ Siamtogo บริการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง    
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 500,000 (บาดเจ็บแล้วเข้ารับการรักษา) - 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิตตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
7. ค่าวิทยากร Team Building พร้อมอุปกรณ์ 1 ครั้ง
8. ค่าคาราโอเกะ 1 ครั้ง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อื่นๆ เช่น ค่ามินิบาร์ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดอื่นใดที่ไม่ได้ระบุในรายการ
2. ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
4. ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
5. ค่าวงดนตรีสดพร้อมนักร้อง + โคโยตี้
6. ค่าเข้าชมโชว์ปลาโลมา ที่ โอเอซีส ซีเวิลด์
7. ค่าประกันภัยการคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ผู้เดินทางอายุ 76 ปี ขึ้นไป

หากมีข้อสงสัย,
ต้องการเดินทางในช่วงอื่นๆ,
เพิ่มพักเดี่ยว หรือมีเด็กร่วมเดินทาง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ - นามสกุล :  *
Email :
Line ID :
เบอร์ติดต่อ :  *
ที่อยู่ :
รหัสโปรแกรม :  *
วันเดินทาง - ไป :  *
วันเดินทาง - กลับ :  *
จำนวนผู้เดินทาง(ผู้ใหญ่) :  *
จำนวนผู้เดินทาง(เด็ก) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :