ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาโปรแกรมทัวร์


  [Help]
dot
dot
Program tour
dot
Korea Japan tour ทัวร์เกาหลี ญี่ปุ่น
Taiwan tour ทัวร์ไต้หวัน
Hong Kong tour ทัวร์ฮ่องกง
Singapore tour ทัวร์สิงคโปร์
C L M V  tour ทัวร์CLMV
China tour ทัวร์จีน
European tour ทัวร์ยุโรป
India tour ทัวร์อินเดีย
America tour ทัวร์อเมริกา
Russia tour ทัวร์รัสเซีย
Middle East tour ทัวร์ตะวันออกกลาง
England tour ทัวร์อังกฤษ
Australia tour ทัวร์ออสเตรเลีย
Domestic tour ทัวร์ในประเทศ
Seminar&Training&CSR อบรมสัมมนา
KN20 Kanchanaburi Team Building 2D1Nicon  

รหัส : KN20
ราคาปกติ :  4,999.00      
ราคาพิเศษ :  4,700.00
ไฟล์เอกสาร : kn20.pdf
รายละเอียดย่อ :
*กาญจนบุรี
*วัดถ้ำเสือ
*Team Building By Talent Plus
*Dinner Party
*Karaoke
*กิจกรรมทางน้ำ
*สะพานข้ามแม่น้ำแคว
*แวะซื้อของฝาก
รายละเอียดทั้งหมด :

KN20 Kanchanaburi Team Building 2D1N

ราคา 4,700 บาท/ท่าน

(ราคานี้สำหรับจำนวน 40 ท่าน)

กาญจนบุรี - วัดถ้ำเสือ – Team Building By Talent Plus - Dinner Party
Karaoke - กิจกรรมทางน้ำ - สะพานข้ามแม่น้ำแคว - แวะซื้อของฝาก

วันแรก  กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี – วัดถ้ำเสือ – Team Building By Talent Plus - Karaoke

07.00 น.     พร้อมกัน ณ …กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ Siamtogo คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
07.30 น.     ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.กาญจนบุรี บริการอาหารเช้า [ข้าวเหนียวหมูทอด/หมูฝอย สูตรเด็ด By NANA] และเครื่องดื่ม (มื้อที่ 1) โดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกกับมัคคุเทศก์อารมณ์ดีตลอดการเดินทาง
10.00 น.    นำท่านแวะชม วัดถ้ำเสือ ตั้งอยู่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เพื่อกราบนมัสการพระธาตุ และพระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรี ตัวองค์พระสวยงามประดับด้วยโมเสคสีทองทั้งองค์  เมื่อเดินทางมาถึงด้านบนก็พบกับความสดชื่นของลมที่พัดเย็น ด้านล่างเป็นทุ่งนาเขียวขจี นอกจากนี้ยังมีพระเจดีย์เกศแก้วปราสาท องค์พระเจดีย์เป็นสีอิฐทั้งองค์ แบ่งเป็นชั้นต่างๆ หลายชั้น แต่ละชั้นจะประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆ มากมาย ชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย และยังมีวิหาร ให้เข้าไปสักการะพระพุทธรูปและชื่นชมความงดงามของจิตรกรรมฝาผนังภายใน 
11.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านเรณู (มื้อที่ 2)
12.50 น.    Check In และรับ Welcome Drink เข้าที่พัก ภูไพรเลค รีสอร์ท (Phupailake Resort)
13.00 น.    ลงทะเบียนเข้าห้องประชุม
13.15 น.    นำท่านสู่กิจกรรม Team Building By Talent Plus 
15.45 น.    สรุปและปิดกิจกรรม
16.00 น.    Coffee Break (มื้อที่ 3)
16.15 น.    สนุกสนานกับกิจกรรมล่องแพเปียก
18.00 น.    รับประทานอาหารเย็น พร้อม DINNER PARTY กับ Theme ............. (มื้อที่ 4) รับ Soft Drink +โซดา (มื้อที่ 5) พร้อมปาร์ตี้ (MC โดยทีมงาน Siamtogo) สนุกสนานกับ คาราโอเกะ โดย ของรางวัล (ถ้ามี) ลูกค้าดำเนินการเอง
22.00 น.    ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง  กาญจนบุรี - กิจกรรมทางน้ำ - สะพานข้ามแม่น้ำแคว – แวะซื้อของฝาก – กรุงเทพฯ

07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 6) 
08.30 น.    ร่วมกิจกรรมเที่ยวถ้ำ-ไหว้พระ
10.00 น.    พักผ่อนหรือสนุกสนานกับกิจกรรมภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย เช่น เล่นน้ำ, เรือแคนู, เรือคายัค
11.00 น.    Check-Out ออกจากที่พัก
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านกานต์บุรี (มื้อที่ 7)
13.30 น.    นำท่านสู่ สะพานข้ามแม่น้ำแคว อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของโลก เป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายมรณะที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์ทั้งเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร และกรรมกรเรือนหมื่น เพื่อก่อสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ไปสู่ประเทศพม่า ระยะทางยาวกว่า 415 กิโลเมตร ฝ่าป่าดงดิบที่รกชัฏ ทะลุผ่านภูเขาหิน เลียบเลาะริมหน้าผาสูงชันด้วยความยากลำบาก ซึ่งเส้นทางช่วงหนึ่งต้องสร้างข้ามแม่น้ำแควใหญ่ที่ตำบลท่ามะขาม จึงเรียกว่า "สะพานข้ามแม่น้ำแคว" ปัจจุบันเส้นทางรถไฟสายนี้ไปสิ้นสุดที่สถานีน้ำตก อำเภอไทรโยค ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดบริการเดินรถไฟเป็นประจำทุกวัน
14.30 น.     อำลากาญจนบุรี
15.00 น.     แวะซื้อของฝาก...
18.30 น.     เดินทางถึง ...กรุงเทพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ Siamtogo ส่งคณะโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 


โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ บขส. (มีที่เสียบ USB) 1 คัน จาก กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี (ไป-กลับ)
2. ค่าห้องพัก ภูไพรเลค รีสอร์ท (Phupailake Resort) 1 คืน (พัก 2-4 ท่าน)  
3. ค่าอาหาร 7 มื้อ (อาหาร 6 มื้อ + Soft Drink 1 มื้อ), อาหารว่างและเครื่องดื่มทุกมื้อตามระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
4. ค่าธรรมเนียมเยี่ยมชมเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในโปรแกรมการเดินทาง + เครื่องเล่น และ  ฐานกิจกรรมตามที่ระบุ 
5. ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพและเจ้าหน้าที่ Siamtogo บริการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง    
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 500,000 (บาดเจ็บแล้วเข้ารับการรักษา) - 1,000,000 บาท (กรณีเสียชีวิตตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
7. ค่าวิทยากร+ทีมงาน และ อุปกรณ์ Team Building By Talent Plus
8. ค่าคาราโอเกะ 1 ครั้ง
9. ค่ากิจกรรมล่องแพเปียก + เที่ยวถ้ำไหว้พระ 1 ครั้ง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อื่นๆ เช่น ค่ามินิบาร์ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดอื่นใดที่ไม่ได้ระบุในรายการ
2. ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ     
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
4. ประกันภัยการคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่อายุผู้เดินทางเกินอายุ 76 ปี ขึ้นไป

หากมีข้อสงสัย,
ต้องการเดินทางในช่วงอื่นๆ,
เพิ่มพักเดี่ยว หรือมีเด็กร่วมเดินทาง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ - นามสกุล :  *
Email :
Line ID :
เบอร์ติดต่อ :  *
ที่อยู่ :
รหัสโปรแกรม :  *
วันเดินทาง - ไป :  *
วันเดินทาง - กลับ :  *
จำนวนผู้เดินทาง(ผู้ใหญ่) :  *
จำนวนผู้เดินทาง(เด็ก) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :