ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาโปรแกรมทัวร์


  [Help]
dot
dot
Program tour
dot
Korea Japan tour ทัวร์เกาหลี ญี่ปุ่น
Taiwan tour ทัวร์ไต้หวัน
Hong Kong tour ทัวร์ฮ่องกง
Singapore tour ทัวร์สิงคโปร์
C L M V tour ทัวร์CLMV
China tour ทัวร์จีน
European tour ทัวร์ยุโรป
India tour ทัวร์อินเดีย
America tour ทัวร์อเมริกา
Russia tour ทัวร์รัสเซีย
Middle East tour ทัวร์ตะวันออกกลาง
England tour ทัวร์อังกฤษ
Australia tour ทัวร์ออสเตรเลีย
Domestic tour ทัวร์ในประเทศ
Seminar&Training&CSR อบรมสัมมนา
N5 เบตง ลิ้มกอเหนี่ยว ทะเลหมอก 3D2N (WE)icon  

รหัส : N5
ราคาปกติ :  16,499.00      
ราคาพิเศษ :  15,000.00
ไฟล์เอกสาร : n5.pdf
รายละเอียดย่อ :
*ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
*วังยะหริ่ง
*อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์
*ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
*สะพานแตปูชู
*สวนหมื่นบุปผา
*บ่อน้ำพุร้อน
*อุโมงค์ปิยะมิตร
*ถนนคนเดินเบตง
*ติ่มซำ
*สตรีทอาร์ต
*พิพิธภัณฑ์เบตง
*สนามกีฬากลางหุบเขา
*วัดช้างให้
*ตลาดกิมหยง
รายละเอียดทั้งหมด :

N5 เบตง ลิ้มกอเหนี่ยว ทะเลหมอก 3D2N (WE)

โดยสายการบิน Thai Smile (WE)

เดินทางช่วงเดือนพ.ย.65

(ตามมาตรฐาน New Normal)

ราคา 15,000 บาท/ท่าน

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินหาดใหญ่ – ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - วังยะหริ่ง - เบตง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

05.00 น.           พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ B สายการบินไทยสไมล์ เจ้าหน้าที่ Siamtogo คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนการขึ้นเครื่อง

07.10 น.           เหินฟ้าสู่สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 259 พร้อมแจกหน้ากากและเจลล้างมือ

08.30 น.           เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำท่านขึ้นรถตู้ เดินทางไปยัง ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ ระหว่างทางบริการท่านด้วย อาหารเช้ากล่อง (1) พร้อมน้ำดื่มเย็น ๆ บริการบนรถ

ให้ท่านได้ขอพรเรื่องสุขภาพ การค้าขาย และหน้าที่การงาน ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นศาลเจ้าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของ จ.ปัตตานี ศาลเจ้านี้จึงมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นที่ศรัทธาของสาธุชนเสมอมาจากนั้นนำท่านชม บ้านขุนพิทักษ์รายา สร้างขึ้นมาประมาณปี พ.ศ. 2460 อายุกว่า 100 ปี บ้านขุนพิทักษ์รายาเป็นเรือนแถว 2 ชั้น 2 คูหา 2 ช่วงเสา รูปแบบของตึกแถวมีการประยุกต์ระหว่างสถาปัตยกรรมในท้องถิ่นและสถาปัตยกรรมจีน ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและเป็นภาพสะท้อนความเจริญรุ่งเรืองของย่านนี้ อีกทั้งยังมีการบันทึกกล่าวถึงตำแหน่งของบ้านขุนพิทักษ์รายาในสมัยรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสปัตตานี

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลอนดอน (2)

บ่าย                 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อไปยัง อำเภอเบตง ระหว่างทางนำท่านจอดแวะถ่ายรูปบริเวณ สะพานข้ามเขื่อนบางลาง บริเวณบ้านคอกช้าง อ.ธารโต สะพานแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อล่นระยะทางในการเดินทาง จากเดิมที่จะต้องไปตามไหล่เขา เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะพักถ่ายรูปและยืดเส้นยืดสายก่อนจะเดินทางต่อไปอำเภอเบตง ตั้งอยู่ใต้สุดฝั่งตะวันตกของประเทศไทย มีเขตแดนติดกับประเทศมาเลเซีย โอบล้อมด้วยแนวเทือกเขาสันการาคีรี ด้วยภูมิประเทศแบบนี้จึงทำให้เบตงมีอากาศที่ดี อากาศเย็น และมีหมอกปกคลุมตลอดทั้งปี ดังคำขวัญประจำอำเภอที่ว่า “เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” ระหว่างทางแวะ Check In ป้ายโอเค เบตง

17.00 น.           นำท่านเข้าที่พัก

ค่ำ                   นำท่านไปรับประทานอาหารค่ำ ครัวคุณชาย (3) หลังอาหารค่ำนำท่านชมแสงสีสวยงามของ อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ที่เจาะเพื่อลดระยะทางสัญจรในตัวเมือง เบตง

หลังจากนั้นนำท่านชม หอนาฬิกา ตู้ไปรษณีย์เบตง ได้เวลาสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก     โรงแรมแกรนด์แมนดาริน หรือ แกรนด์วิว แลนด์มาร์ค เบตง

วันที่สอง  ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - สะพานแตปูชู - สวนหมื่นบุปผา – บ่อน้ำพุร้อน - อุโมงค์ปิยะมิตร - สนามบินเบตง - ถนนคนเดินเบตง

04.00 น.           นำท่านเดินทางสู่ สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง @บ้านธารมะลิ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 30 ก.ม. จัดว่าเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกสุดฮิตของเบตง ที่สำคัญคือ มีทะเลหมอกให้ชมตลอดทั้งปี สกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวงสร้างขึ้นมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบทิศทางแบบ 360 องศา โดยพื้นระเบียงทางเดินนั้นเป็นพื้นกระจกใสบริเวณเซ็นเตอร์ และที่ส่วนปลายสุดมีทางเดินยาว 61 เมตร นับว่าเป็นสกายวอล์คที่ยาวที่สุดในอาเซียน และถือเป็นจุดชมทะเลหมอกในตอนเช้าที่สวยที่สุดในเบตงในขณะนี้

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า (4) บริเวณใกล้ ๆ จุดชมวิวเป็นร้านอาหารท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมรายได้ชุมชน เมนูโจ๊กไก่ ไข่ลวก โรตี เหนียวปิ้ง ชา กาแฟ ปาท่องโก๋ บริเวณไม่ไกลกับจุดชมวิวทะเลหมอก จะมีร้านค้าท้องถิ่นมาตั้งเป็นร้านอาหารเช้าเพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่มาชมทะเลหมอกตั้งแต่เช้ามืด เป็นสีสันในการท่องเที่ยวที่ต้องลิ้มลองอาหารเช้าแบบชาวเบตง

หลังจากนั้นเดินทางออกจากจุดชมวิว และนำท่านชม สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนที่ขึงด้วยลวดสลิง ปูด้วยไม้ระแนง ใช้ในการสัญจรข้ามแม่น้ำปัตตานีของชาวบ้านท้องถิ่นทั้งสองฝั่งแม่น้ำ มีความยาวกว่า 100 เมตร

ก่อนนำท่านไปยัง สวนหมื่นบุบผา สวนดอกไม้เมืองหนาวในหุบเขา โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม อากาศเย็นสบายตลอดปี

นำท่านไปยัง บ่อน้ำพุร้อน แช่เท้าเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า (รายการในช่วงเช้าหลังจากชมทะเลหมอกที่ SKYWALK@AIYERWENG (Tower scenic Sea of mist)แล้ว รายการอาจสามารถสลับกันได้เพื่อความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา)

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน บ่อปลานิล สายน้ำไหล (5) (โกหงิ่ว) เซ็ตเมนูอาหาร

บ่าย                 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ที่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยหรืออดีตกลุ่มโจรคอมมิวนิสต์มาลายา (จคม.) สร้างขึ้นเป็นฐานของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาเขต 2 เมื่อปี พ.ศ.2519 ใช้หลบการโจมตีทางอากาศ ปัจจุบันได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว และจัดให้มีนิทรรศการแสดงภาพและเรื่องราวประวัติศาสตร์ รวมถึงวิถีการดำเนินชีวิตในป่า เมื่อเดินออกมาภายนอกอุโมงค์ก็จะพบทั้งป่าไม้ และลำธารที่ค่อนข้างสะอาด และสดชื่น รวมถึงต้นไทรพันปีที่มีขนาดลำต้นสูงใหญ่มาก จนกลายเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินที่สำคัญ

หลังจากนั้น นำท่านชม สนามบินเบตง ที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สวยเก๋ไก๋ ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ “สนามบินเบตง” หรือ “ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง” ตั้งอยู่ที่ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยห่างจากตัวเมืองเบตงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ ลำดับที่ 29 สังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม และนับเป็น    ท่าอากาศยานแห่งที่ 39 ของประเทศไทย

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านต้าเหยิน (6) (Ta Yoen Restaurant) ร้านอาหารจีนเลื่องชื่อแห่ง อ.เบตง ตั้งอยู่บริเวณใกล้หอนาฬิกาเบตง ซึ่งถือเป็นร้านที่ต้องมาชิมต้องมาลอง ใครมาเบตงแล้วไม่แวะเข้าไปชิมอาหารที่ร้านนี้ ถือว่ามาไม่ถึงเบตง สไตล์อาหารของที่นี่เป็นร้านอาหารจีน หลังจากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักที่อิสระให้ท่านได้เดินเล่นถนนคนเดินไนท์บาซ่าเบตง

ที่พัก     โรงแรมแกรนด์แมนดาริน หรือ แกรนด์วิว แลนด์มาร์ค เบตง

วันที่สาม  ติ่มซำ - สตรีทอาร์ต - พิพิธภัณฑ์เบตง - สนามกีฬากลางหุบเขา – วัดช้างให้ - ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่ - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า         รับประทานอาหารเช้า เมนูติ่มซำยอดฮิต ณ ร้านเซ้งติ่มซำ (7) ซึ่งเป็นร้านเก่าแก่ดั้งเดิม อยู่ตรงข้ามกับร้านต้าเหยิน บริเวณวงเวียนนาฬิกา ร้านเก่าแก่ที่เปิดมากว่า 20 ปี ในแต่ละวันจะมีเมนูติ่มซำในแบบต่าง ๆ ให้ลูกค้าเลือกมากถึง 50-60 เมนู และนอกจากจะมีอาหารประเภทติ่มซำไว้บริการลูกค้าแล้ว ทางร้านยังมีอาหาร  อื่น ๆ ให้เลือกด้วย เช่น ไก่สับเบตง บะกุ๊ดเต๋ ขาหมูสามรส ช่วงเช้าคนจะค่อนข้างแน่น แต่ก็ถือเป็นสีสันในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวอาจจำเป็นต้องรอโต๊ะว่างในกรณีวันที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่น

จากนั้นชม สตรีทอาร์ต ที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของคนท้องถิ่นเบตง เมืองในหมอก สตรีทอาร์ตเบตง (Street Art Betong) เป็นผลงานการวาดภาพบนผนังกำแพง ใต้สะพาน และตัวอาคารต่าง ๆ รอบตัวเมืองเบตง ภาพส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต วัฒนธรรม และของขึ้นชื่อของชาวเบตง เช่น ตู้ไปรษณีย์ ไก่  เบตง แมวข้างฟุตบาท โดยผลงานทั้งหมดนี้เป็นผลงานของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร นำทีมโดยอาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณะบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มุ่งเน้นเพื่อสร้างความประทับใจให้กับชาวเบตงและนักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีศิลปินท้องถิ่นยังผลิตผลงานออกมาเพิ่มเติมกระจัดกระจายออกไปในหลายมุมของตัวเมือง ให้ท่านได้ถ่ายภาพเพื่อเก็บเป็นความประทับใจ

จากนั้นผ่านชมและแวะให้ท่านถ่ายรูป สนามกีฬากลางหุบเขา ที่เป็นศูนย์กลางคนท้องถิ่นที่มารวมตัวออกกำลังกาย ประมาณ 10-15 นาที (ถ่ายรูปจากด้านนอก)

จากนั้นเดินทางเข้าตัวเมือง ชม พิพิธภัณฑ์เบตง เรียนรู้ความเป็นมาของเมืองในหมอกแห่งนี้ เบตงเป็นภาษามลายู แปลว่าไม้ไผ่ เดิมเรียกว่าอำเภอระยม ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2441 เป็นดินแดนภายใต้การปกครองดูแลของชนชาติไทยในยุคขยายอิทธิพลและครอบครอง คณะผู้บริหารของเทศบาลอำเภอเบตงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเมืองเบตง จึงได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองเบตงขึ้นใน พ.ศ. 2548 เพื่อให้ท้องถิ่นได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของคนในพื้นที่มากขึ้น พิพิธภัณฑ์เบตงมี 3 ชั้น โดยส่วนของการจัดแสดงมี 2 ชั้น ซึ่งชั้นล่างเป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุข้าวของเครื่องใช้ในสมัยเก่า เช่น ถ้วยชาม เครื่องเคลือบ ตู้ เตียง ตะเกียงเก่า โดยนำมาจัดแสดงไว้ใน ตู้ไม้กระจกใส ตั้งอยู่หน้าบันไดทางขึ้น ส่วนชั้นที่ 2 มีการจัดแสดงรูปเก่า ๆ หนังสือพิมพ์ ประวัติความเป็นมา โดยแขวนไว้บนฝาผนังของห้อง และมีการติดบอร์ดแสดงแหล่งข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของอำเภอเบตง นอกจากนี้ ชั้นที่ 3 ยังเป็นหอคอยชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองเบตงทั้งเมือง

จากนั้น นำทุกท่านเดินทางต่อไปยัง วัดพุทธาธิวาสพระอารามหลวง วัดพุทธาธิวาสเดิมชื่อวัดเบตง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเบตง ภายในวัดพุทธาธิวาส มีบรรยากาศร่มรื่น ทัศนียภาพงดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่น ชมพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ เป็นพระธาตุเจดีย์แบบศรีวิชัยประยุกต์ สูง 39.90 เมตร

นำท่านเดินทางไปชิมของหวาน เฉาก๊วยยอดฮิตเมืองเบตง ที่ทำขายมากว่า 40 ปี มีความนุ่ม หอม อร่อย ที่ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติล้วน ๆ สำหรับคนใต้เฉาก๊วยเราจะเรียกกันจนติดปากว่า “วุ้นดำ” หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่อำเภอเมืองยะลา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงเพื่อทานอาหารกลางวัน

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ร้านลุงดำ (8)

บ่าย          จากนั้นนำท่านเดินทางไปขอพร หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ เกจิอาจารย์รุ่นแรกของเมืองไทย เรื่องราวประวัติของ "หลวงพ่อทวด วัดช้างให้" นั้นเป็นเรื่องราวตามตำนาน กล่าวเล่าสืบต่อกันมาเรื่องหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เป็นบุคคลที่มีตัวตนจริง ๆ เรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งได้รวบรวมจากหนังสืออ้างอิงหลายเล่มทั้งที่เป็นตำนานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ หนังสือ "ประวัติหลวงพ่อทวด วัดช้างไห้" และเอกสารต่าง ๆ พระเครื่องของหลวงพ่อทวด ถึงแม้ว่าท่านไม่ได้สร้างเองแต่ในความศักดิ์สิทธิ์นั้น คงไม่มีใครจะปฏิเสธได้ความนิยมในวัตถุมงคลหรือพระเครื่อง หลวงปู่ทวดวัดช้างให้นั้นถือว่าเป็นอมตะควบคู่ไปกับตำนานเล่าขานสืบต่อกันไป จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าหาดใหญ่ ช้อปปิ้ง ณ ตลาดกิมหยง สมควรแก่เวลา   นำท่านเดินทางไปยังสนามบินหาดใหญ่

18.00 น.      ถึงสนามบินหาดใหญ่

20.25 น.      เดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 268

22.20 น.      ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

18.20 น.      คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการไทยสไมล์ พร้อมน้ำหนัก 20 ก.ก.
 • ค่า รถตู้ปรับอากาศ วีไอพี บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พักที่ระบุในรายการห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารเลิศรส จำนวน 8 มื้อ 
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว 
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆอาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ
 • ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 300 บาทต่อทริป 
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • คนท้อง , คนผ่าตัดหลัง, คนเป็นโรคหัวใจ, ผู้สูงวัยตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ไม่แนะนำให้ใช้บริการกับเรือสปิดโบ๊ท

 

หากมีข้อสงสัย,
ต้องการเดินทางในช่วงอื่นๆ,
เพิ่มพักเดี่ยว หรือมีเด็กร่วมเดินทาง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ - นามสกุล :  *
Email :
Line ID :
เบอร์ติดต่อ :  *
ที่อยู่ :
รหัสโปรแกรม :  *
วันเดินทาง - ไป :  *
วันเดินทาง - กลับ :  *
จำนวนผู้เดินทาง(ผู้ใหญ่) :  *
จำนวนผู้เดินทาง(เด็ก) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :