ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาโปรแกรมทัวร์


  [Help]
dot
dot
Program tour
dot
Korea Japan tour ทัวร์เกาหลี ญี่ปุ่น
Taiwan tour ทัวร์ไต้หวัน
Hong Kong tour ทัวร์ฮ่องกง
Singapore tour ทัวร์สิงคโปร์
C L M V  tour ทัวร์CLMV
China tour ทัวร์จีน
European tour ทัวร์ยุโรป
India tour ทัวร์อินเดีย
America tour ทัวร์อเมริกา
Russia tour ทัวร์รัสเซีย
Middle East tour ทัวร์ตะวันออกกลาง
England tour ทัวร์อังกฤษ
Australia tour ทัวร์ออสเตรเลีย
Domestic tour ทัวร์ในประเทศ
Seminar&Training&CSR อบรมสัมมนา
HK31 ฮ่องกง นองปิง ดีสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน (RJ)  
รหัส : HK31
ไฟล์เอกสาร : hk31.pdf
รายละเอียดย่อ :
วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน
จิมซ่าจุ่ย -A Symphony of Lights-สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
รายละเอียดทั้งหมด :

HK31 ฮ่องกง นองปิง ดีสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน (RJ)

วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน - จิมซ่าจุ่ย -A Symphony of Lights-สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์

วันแรก    กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market

12.30 น.  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 Row Q เคาท์เตอร์สายการบินรอยัลจอร์แดน Royal Jordan Airways (RJ) โดยมีเจ้าหน้าที่ Siamtogo อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

15.25 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน RJ 182   **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

18.45 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้ท่านออก “ Exit  B”เดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่งแห่ง Mongkok Ladies Market (อิสระอาหารเย็น)

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Penta Hotel or Regal Riverside หรือเทียบเท่า

วันที่สอง  วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้ง  นาธาน จิมซ่าจุ่ย  -A Symphony of Lights                              

เช้า บริการอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน นั่นเอง นมัสการเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคลนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและพบกับผู้คนมากมายที่นำธูปและของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจนำท่านสู่ วัดชิหลิน เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมและพระโพธิสัตว์ ที่แห่งนี้ได้ สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ภายในมีสระบัวอันงดงาม จากนั้น เยี่ยมชมโรงงาน“จิวเวอร์รี่”ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมยอดและแวะชมโรงงานหยก

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! อาหารทะเล Lei Yue Mun

บ่าย นำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเป็นจุดชมวิวที่คุณจะต้องทึ่งกับความสวยงาม นำท่านสู่ สถานีพีคแทรม  เพื่อโดยสารรถรางด้วยระยะทาง 1.4 กม.สูงประมาณ 400 เมตรจากระดับน้ำทะเล ระหว่างเส้นทางท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพของเกาะฮ่องกงและฝั่งเกาลูนซึ่งเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าและอาคารต่างๆที่สร้างตามหลักฮวงจุ้ย นำท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทน์เสี้ยวแห่งนี้สวยที่สุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี

จากนั้น นำท่านสู่ ถนนนาธาน ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ยมักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ยมีร้านขายของทั้ง เครื่องหนัง,เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า,กล้องถ่ายรูป ฯลฯและสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อOCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกันได้ (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย) นำท่านชม โชว์แสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ A Symphony of Lights  งานแสดงแสงสีเสียงถาวรที่ใหญ่ที่สุดในโลก บันทึกโดยกินเนสส์บุ๊คซึ่งใช้ตึกถึง 44 ตึกรอบอ่าววิคตอเรีย แสง สี เสียง ใช้งบประมาณสูงถึง 44 ล้านดอลล่าร์ฮ่องกง รูปแบบการแสดง คือ ตึกต่างๆ ในฝั่งเกาะฮ่องกง จะเล่นไฟ มีแสงเลเซอร์วิ่งไปมา  พร้อมกับดนตรีประกอบการแสดง จุดในการชมการแสดงมีอยู่ 2 จุด คือ หน้าหอนาฬิกา และบริเวณ Avenue of Star

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Penta Hotel or Regal Riverside หรือเทียบเท่า

วันที่สาม   สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์-กรุงเทพฯ                                          

เช้า บริการอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านนั่งกระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิงในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์เหนือระดับน้ำทะเล 371 เมตร อิสระให้ท่านนมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่  ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ (โดยรถไฟใต้ดินของดิสนีย์)อาณาจักรแห่งจินตนาการนี้ประกอบด้วยพื้นที่4 ส่วน ได้แก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์แลนด์ , แฟนตาซีแลนด์ และทูมอร์โรว์แลนด์ ซึ่งแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตัว ท่องอเมริกาฉบับย่อส่วนอย่างมีชีวิตชีวาที่ถนนเมนสตรีท พร้อมด้วยทาวน์สแควร์ ร้านค้าน่ารัก ๆ และหอสังเกตการณ์วิคตอเรีย หรือจะแวะเข้าไปชมโลกของเด็กน้อยที่น่ารัก ชมตุ๊กตานานาชาติร้องเพลงและร่ายรำโดยจำลองการแต่งกายชุดประจำชาติจากทั่วทุกมุมโลกใน สมอลเวิลด์ ผจญภัยกับการล่องเรือท่องป่าที่เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ตลอดเส้นทางและโชว์แรงระเบิดที่ตื่นเต้น เข้าสู่อาณาจักรแห่งแฟนตาซีที่ซึ่งคุณจะได้พบกับปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกี้เมาส์ พร้อมด้วยเอฟเฟคต์เคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษย์ต่างดาวและข้ามเวลาไปยัง ทูมอร์โรว์แลนด์ ดินแดนแห่งอนาคตและสิ่งที่พลาดไม่ได้คือรถไฟเหาะ SpaceMountain แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกับมิคกี้ ตื่นตาตื่นใจกับหนึ่งในซุปเปอร์ฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกมาอยู่ท่ามกลางพวกเราและฮ่องกงจะไม่เหมือนเดิม Iron Man Experience - เครื่องเล่น ธีมมาร์เวล เครื่องแรกสุดที่ สวนสนุก ดิสนีย์ เปิดแล้วตอนนี้ที่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์! เปิดฉากความบันเทิงด้วยโชว์รูปแบบใหม่แกะกล่องขบวนพาเหรด “Flights of FantasyParade”ตระการตากับความงดงามของปราสาทที่ส่งประกายระยิบระยับในยามเย็นด้วยผงวิเศษพิกซี่ดัสท์ของทิงเกอร์เบลล์ นอกจากนี้ยังเปิดตัวความสนุกอื่นๆ อีกมากมากมายพร้อมต้อนรับแขกคนพิเศษเช่นคุณเพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์(อิสระอาหารเย็น) ได้เวลาสมควร        นำท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok

21.25 น.  เหิรฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินรอยัลจอร์แดน เที่ยวบินที่ RJ 183

23.25 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ Siamtogo ส่งคณะโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว

ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ                                              

- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ             

- ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ

ค่าบัตรเข้าชมสวนสนุกดิสนีย์แลนด์

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

-  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 40 ดอลล่าห์ฮ่องกง/วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

หากมีข้อสงสัย,
ต้องการเดินทางในช่วงอื่นๆ,
เพิ่มพักเดี่ยว หรือมีเด็กร่วมเดินทาง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติมหากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ - นามสกุล :  *
Email :
Line ID :
เบอร์ติดต่อ :  *
ที่อยู่ :
รหัสโปรแกรม :  *
วันเดินทาง - ไป :  *
วันเดินทาง - กลับ :  *
จำนวนผู้เดินทาง(ผู้ใหญ่) :  *
จำนวนผู้เดินทาง(เด็ก) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :