ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาโปรแกรมทัวร์


  [Help]
dot
dot
Program tour
dot
Korea Japan tour ทัวร์เกาหลี ญี่ปุ่น
Taiwan tour ทัวร์ไต้หวัน
Hong Kong tour ทัวร์ฮ่องกง
Singapore tour ทัวร์สิงคโปร์
C L M V tour ทัวร์CLMV
China tour ทัวร์จีน
European tour ทัวร์ยุโรป
India tour ทัวร์อินเดีย
America tour ทัวร์อเมริกา
Russia tour ทัวร์รัสเซีย
Middle East tour ทัวร์ตะวันออกกลาง
England tour ทัวร์อังกฤษ
Australia tour ทัวร์ออสเตรเลีย
Domestic tour ทัวร์ในประเทศ
Seminar&Training&CSR อบรมสัมมนา
CN13 จิ่วจ้ายโกว อุทยานธารสวรรค์ หวงหลง 6D5N (SL)icon  

รหัส : CN13
ราคาปกติ :  20,990.00      
ราคาพิเศษ :  19,990.00
ไฟล์เอกสาร : cn13.pdf
รายละเอียดย่อ :
*จิ่วจ้ายโกว
*อุทยานธารสวรรค์
*อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำอุทยาน)
*อุทยานหวงหลง
*ทะเลสาบเตี๋ยชี
*เมืองโบราณซงพาน
*วัดต้าถือ
*ถนนไท่กู่หลี่
*จัตุรัสหย่างเทียนวู
*ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
*วังแพะเขียว
รายละเอียดทั้งหมด :

CN13 จิ่วจ้ายโกว อุทยานธารสวรรค์ หวงหลง 6D5N (SL)

เริ่มต้นเพียง 19,990 บาท/ท่าน

เดินทางช่วงเดือนส.ค.-ก.ย.66

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำอุทยาน) - อุทยานหวงหลง - ทะเลสาบเตี๋ยซี - เมืองโบราณซงพาน- วัดต้าถือ - ถนนไท่กู่หลี่ - จัตุรัสหย่างเทียนวู - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - วังแพะเขียว

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่     

15.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน ไลอ้อน แอร์ LION AIR เจ้าหน้าที่ Siamtogo ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร

หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที

17.45 น.          บินลัดฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน ไลอ้อน แอร์ LION AIR เที่ยวบินที่ SL 932 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที  ไม่รวมบริการอาหารและเครื่องดื่ม บนเครื่อง

21.45 น.          เดินทางถึงสนามบิน สนามบินนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) นครเฉิงตู เป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน มีประชากรมากที่สุดของภาคตะวันตกราว 15 ล้านคน ด้วยที่ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินใจ มีความสำคัญในทุกด้าน ปัจจุบันเป็นนครระดับจังหวัด เป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ คมนาคม และวัฒนธรรมของมณฑลฯ คำว่าเฉิงตูมีความหมายว่า ค่อยๆ กลายเป็นเมือง ย้อนไปเมื่อราว 2,000 ปีก่อน ในยุคสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้มีการจัดการระบบชลประทานขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เกิดเป็นประจำทุกปี เมื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ชาวนาชาวไร่เพาะปลูกได้ดี ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น จึงเริ่มมีผู้อพยพเดินทางมาตั้งรกรากมากขึ้นเรื่อยๆ จึงได้ชื่อว่าเฉิงตู อันเป็นที่มาของชื่อเมือง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านไปยังโรงแรม

ที่พัก              HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

วันที่สอง เมืองเฉิงตู – ทะเลสาบเตี๋ยซี – ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน – อุทยานหวงหลง

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางจากเมืองเฉิงตูไปยัง เมืองจิ่วจ้ายโกว ระหว่างเดินทางชมทัศนียภาพของสองข้างทางที่มีทั้งวิถีชีวิตของชาวชนบทที่พำนักอยู่ตามหมู่บ้านและทิวทัศน์อันงดงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีตลอดสองข้างทาง ผ่านชมทะเลสาบเต๋อซี เต๋อซีเป็นทะเลสาบบนที่ราบสูงรายล้อมไปด้วยภูเขาที่มีน้ำสีเขียวมรกต ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1935 ซึ่งคราวนั้นเป็นการเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่ได้กลืนหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านจมอยู่ใต้ทะเลสาบ อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบท เก็บภาพความประทับใจกับจามจุรีสีขาวงามตัดกับฟ้าสีครามและน้ำสีเขียวมรกต

เที่ยง              บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย     หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโบราณซงพาน เมืองซงพานเคยเป็นเมืองการค้าแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าตามแนวชายแดนและป้อมปราการทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ มีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี ถือว่าเป็นเขตแดนรอยต่อและตลาดชายแดนระหว่างชาวฮั่นและชาวธิเบตในอดีต ซึ่งชาวฮั่นจะนำสินค้าจำพวกใบชา ข้าวสารและผ้าทอ ไปแลกกับสินค้าจำพวกม้า วัว หนังและขนสัตว์ที่มาจากธิเบต ผ่านชมซุ้มประตูและแนวกำแพงเมืองที่สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก    JIUZHAI RESORT HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

วันที่สาม  เที่ยวอุทยานแห่งชาติ จิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำอุทยาน)

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางไปยัง อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รวมรถอุทยาน อุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 40 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 2,500 เมตร อุทยานแห่งนี้ได้รับการขนานนามในเรื่องความสวยงามเปรียบดั่งสวรรค์บนดิน อุทยานธารสวรรค์มีพื้นที่ป่าเขียวขจีอยู่สลับกับทุ่งหญ้า ทะเลสาบ แม่น้ำ และน้ำตก และเมื่อปี ค.ศ.1992 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว ตั้งอยู่ที่อำเภอหนานปิง ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉิงตู ประมาณ 500 กิโลเมตร เดินชมความงามอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิต ประดุจดั่งแดนสวรรค์ ท่านจะพบทะเลสาบและแอ่งน้ำใหญ่น้อยมากกว่า 114 แอ่ง รวมแม่น้ำ 5 สาย หาดทราย หาดหินปูน 5 จุด มีสีสันหลากหลายดุจเนรมิตตามฤดูกาล จนได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งเทพนิยาย” ชม ทะเลสาบยาว ที่มีความยาวถึง 7.8 ก.ม ทะเล ทะเลสาบ5สี และอีกสองสามแห่ง สระแห่งนี้ในยามแสงแดดส่องกระทบกับน้ำจะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติคือ น้ำจะสะท้อนเป็น 5 เฉดสี เป็น เขียว ขาว เทา ม่วง น้ำเงิน ชม ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบกระจก น้ำในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะท้อนภาพของภูเขาและป่าดงดิบท้องฟ้าเป็นสีคราม สัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี โดยไม่ถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์ ชมความงามของ ทะเลสาบแรด ทะเลสาบมังกรหลับทะเลสาบซูเจิง น้ำตกซูเจิง ทุกสถานที่ล้วนเป็นความงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ได้ดั่งภาพวาดในจินตนาการของเหล่ากวีทั้งหลาย ชมสีสันของน้ำที่สะท้อนภาพของภูเขาท้องฟ้าสีคราม ป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์

เที่ยง              บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารระหว่างทาง 

บ่าย               หลังอาหารนำท่านสู่ ทะเลสาบยาว ซึ่งใหญ่ที่สุดในอุทยานจิ่วจ้ายโกว โดยมีความยาวกว่า 7 กิโลเมตร  ตั้งอยู่ท่ามกลาง

ขุนเขาในบรรยากาศที่เงียบสงบแต่งดงาม นำท่านชม ทะเลสาบห้าสี เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ำแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ตกกระทบพื้นน้ำ สีของน้ำในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็นสีรุ้งดูงดงาม แล้วพร้อมชม น้ำตกธารไข่มุก ซึ่งเป็นน้ำตกที่ไหลผ่านถ้ำลำธารใหญ่น้อยที่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาล โดยมีสายน้ำทอดยาวลดหลั่นกันมาเป็นระยะทางถึง 310 เมตร โดยไม่ขาดช่วงสายธารส่องประกายระยิบระยับราวกับความงามของเส้นไข่มุก

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก              JIUZHAI RESORT HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

วันที่สี่  จิ่วจ้ายโกว – อุทยานหวงหลง – เมืองโบราณซงพาน – เมืองตูเจียงเอี้ยน

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางไปยังเขต อุทยานแห่งชาติหวงหลง หฺวงหลง หมายถึง แหล่งมรดกโลกที่งดงามด้วยภูมิประเทศภูเขาสูงยอดปกคลุมด้วยหิมะ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากความสวยงามทางด้านภูมิทัศน์แล้ว ความหลากหลายทางระบบนิเวศ ทั้งทางกายภาพ เช่น น้ำตก และน้ำพุร้อน หรือชีวภาพ แพนด้า และลิงจมูกเชิด ยังสามารถพบเห็นได้ ชมความงามของธรรมชาติที่สรรค์สร้างเป็นลำธารไหลลงมาจากภูเขาหิมะนับพันปี จนหินปูนเกิดตกตะกอนเป็นแอ่งเป็นชั้น ทั้งเล็กและใหญ่กว่า 4,000 ชั้น สูงตั้งแต่ 1.5 – 4.5 เมตร น้ำสีรุ้งในอ่างเป็นที่เล่นน้ำของนางฟ้าชั้นสวรรค์ ลำธารเรียงรายลดหลั่นเป็นระยะกว่า 3,000 เมตร เป็นรูปร่างต่างๆ แสนมหัศจรรย์และงดงามจนได้ชื่อว่าหวงหลงหรืออุทยานแห่งชาติมังกรเหลือง

เที่ยง              บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ออกเดินทางไปยัง เมืองโบราณซงพาน (Songpan Ancient Town) เมืองแห่งนี้อยู่ติดชายแดนจีน – ทิเบต สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง ราวปี ค.ศ.1933 กำแพงเมืองโบราณเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความยาว 6.2 กิโลเมตร ทำจากอิฐและหินที่มีความสูง 12.5 เมตร หนา 12 เมตร ประเมินว่าการก่อสร้างนี้ใช้แรงงานสร้างมากกว่าหนึ่งแสนคน มีรูปปั้นของเจ้าเหวินเฉินกับกษัตริย์ซงเซนกัมโป ของชาวธิเบต เมืองโบราณที่มีกำแพงรายล้อมรอบด้าน ภายในมีสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึก

สมควรแก่เวลาออกเดินทางต่อไปยัง เมืองตูเจียงเยี่ยน มีสถานะเป็นเมืองเอกของมณฑลซื่อชวน (เสฉวน) เมืองแห่งนี้มี เขื่อนเก่าแก่ที่ทำหน้าที่ควบคุมอุทกภัยและการชลประทานมานานกว่า 2,000 ปี ขอแนะนำเรื่องราวความสำคัญของเมืองแห่งนี้พอสังเขป 'ตูเจียงเยี่ยน' คือ ระบบชลประทานที่เก่าแก่ที่สุดของโลก ซึ่งยังคงได้รับการดูแลและเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ถือเป็นระบบชลประทานเพียงแห่งเดียวที่ไม่ใช่เขื่อนที่ยังหลงเหลืออยู่จากสมัยจีนโบราณ

เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ผลิตภัณฑ์ชาจีน ชาเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจีนและวัฒนธรรมการดื่มชาของชาวจีนมีมาอย่างช้านาน เรียกได้ว่าควบคู่กับการก่อกำเนิดเนิดชาติจีนก็ว่าได้ ในแต่ละปีมณฑลเสฉวนผลิตชาได้มากถึง 219,000 ตัน มากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีการเก็บใบชา และบรรยายที่มาของชาที่คัดสรรคุณภาพ ชิมชาที่มีชื่อเสียงที่หรือจำซื้อหาเพื่อเป็นของฝากญาติผู้ใหญ่ของท่านได้

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก              HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า  เมืองตูเจียงเอี้ยน – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟ) – เมืองเฉิงตู – วังแพะเขียว – ถนนจินหลี่

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังจากนั้นนำท่านชม ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ตั้งอยู่ที่เมืองเฉิงตู หมีแพนด้าถือว่าเป็นสัตว์สงวนหายากของประเทศจีน ทาง  ประเทศจีนให้ความสำคัญกับหมีแพนด้าที่เป็นสัตว์หายาก และใกล้สูญพันธุ์แล้วตามธรรมชาติ จึงได้ก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์และศึกษาหมีแพนด้า หมีแพนด้าใช้เวลาส่วนใหญ่กับการกินและการนอน จัดเป็นสัตว์กินจุโดยสามารถกินต้นไผ่ได้วันละ 50 กก. หมีแพนด้านับเป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีน อันจะพบได้แต่เฉพาะในเขตป่าเขาทางภาคตะวันตกของมณฑลเสฉวน ถิ่นกำเนิดของหมีแพนด้า ปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้ามีแพนด้ารวมประมาณ 83 ตัว ภายในศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าที่เฉิงตู นอกจากจะเป็นที่วิจัยและทำการศึกษาเพื่ออนุรักษ์หมีแพนด้าแล้ว ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้เพาะพันธุ์หมีแพนด้าอีกด้วย ซึ่งทางศูนย์จะมีทัวร์เพื่อการศึกษาหมีแพนด้าให้นักท่องเที่ยวเฉิงตู ได้เข้าเยี่ยมชมความน่ารักได้อย่างใกล้ชิด

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเข้าเยี่ยมชม โรงงานผลิตภัณฑ์หมอนยางพารา ชมกรรมวิธีการผลิตและฟังบรรยายเกี่ยวกับสินค้า เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพต่างๆ ที่ผลิตจากยางพารา จากนั้นเดินทางไปยัง ถนนโบราณจินหลี (Jinli Ancient Street) จินหลี่เป็นย่านการค้าที่อนุรักษ์แบบโบราณผสมผสาน ตรอกที่อยู่ข้างศาลเจ้าสามก๊กอู่โหวฉือ ถนนสายนี้มีความเป็นมามากกว่า 2000 ปี ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ทำให้รู้สึกถึงบรรยากาศเบ้านเรือนในหนังจีนโบราณร้านค้าตกแต่งโคมไฟสวยงาม คึกคักไปด้วยผู้คนมีสินค้าพื้นเมืองและขนมต่างๆ รวมทั้งของฝากของขายเป็นจำนวนมาก ผ่านชมสะพานอันชุน เป็นสะพานข้ามแม่น้ำจินเจียง ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและได้ชื่อว่าเป็นสะพานที่มีหลังคาปกคลุมที่เก่าแก่ที่สุดในเขตเมืองของเฉิงตู นอกจากนี้บริเวณสองฝั่งของแม่น้ำยังเต็มไปด้วยร้านอาหาร บาร์ ร้านน้ำชา ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยงามที่สุดในเขต Jiuyanqiao อีกด้วย ที่นี่จึงเป็นจุดเช็คอินที่ผู้มาเยือนไม่ควรพลาด

เข้าชม วังแพะเขียว (Qingyang Palace) สถานที่เกี่ยวกับลัทธิเต๋า ประกอบไปด้วย ตำหนัก 3 เทวดา ศาลายันต์แปดเหลี่ยมและเสามังกรเก้าต้นที่แกะสลักได้อย่างงดงามอายุยาวนานกว่า 5000 ปี ด้านในจะมีรูปปั้นสัมฤทธิ์เป็นแพะทองที่เชื่อกันว่า ถ้าหากเจ็บป่วยไม่สบาย ให้นำมือไปลูบแล้ว จับส่วนนั้นของแพะแล้วจะหายจากป่วยทันที และที่สำคัญสิ่งทำให้เปลวเทียนยังคงสว่างไสว ควันธูปบูชามิเคยจางหาย ก็เนื่องมาจากความศรัทธาจากผู้คนที่หลั่งไหลมาขอพรจากเทพกษัตริย์ ซึ่งมีความเชื่อกันว่า เมื่อได้ศักการะด้วยจิตที่สงบแล้ว จะนำพาให้ผู้นั้นประสบผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่นั่นเอง

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก              LI CHEGN HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

วันที่หก  จัตุรัสหย่างเทียนวู – รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ – วัดต้าฉือ – เฉิงตู – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นเดินทางไปยัง วัดต้าสือ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 1,600 ปี ตั้งอยู่ใจกลางของ Chengdu ที่นี่ถือเป็นสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ เพราะเป็นวัดที่พระถังซัมจั๋งบวชเป็นพระภิกษุก่อนจะย้ายไปจำพรรษายังวัดอื่นภายในวัดต้าสือนั้นเงียบสงบ

จากนั้นนำท่านเข้าเยี่ยมชม ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยาจีนและบัวหิมะ ฟังการบรรยายผลิตภัณฑ์ยาจีนและสรรพคุณบัวหิมะ หรือ เป่าฟู่หลิง ที่รักษาอาการอักเสบของผิวหนัง แก้แผลพุพอง ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ผื่นแพ้คัน จากนั้นนำท่านสู่ จตุรัสหย่างเทียนวู่ ที่เขื่อนตูเจียงเยี่ยนได้เปิดต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการ ชมรูปปั้นผลงานศิลปะรูปแพนด้าถ่ายเซลฟี่ที่ตั้งอยู่กลางจตุรัส ซึ่งออกแบบโดยนักออกแบบชื่อดัง Florentijn Hofman ก็ได้รับการเปิดตัวพร้อมกันด้วย รูปลักษณ์ที่น่ารักของประติมากรรมชิ้นนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้มา “เช็คอิน” “แพนด้า” ตัวนี้มีความยาว 26 เมตร กว้าง 11 เมตร สูง 12 เมตรและหนัก 130 ตัน  มันนอนหงายอยู่บนพื้น เท้ายกขึ้นจับไม้เซลฟี่สีชมพู เล่นถ่ายเซลฟี่อย่างสบายอารมณ์ น่ารักน่าเอ็นดูมาก นักออกแบบ Hofman แนะนำว่าผลงานแพนด้ายกโทรศัพท์มือถือขึ้นเพื่อถ่ายเซลฟี่มีความสนุกมาก ด้วยท่าทางสบายๆ ผ่อนคลายและมีความสุข และเป็นการแสดงออกด้วยภาษาทางศิลปะแบบหนึ่งที่สะท้อนชีวิตในท้องถิ่น มอบความรู้สึกสนิทสนมและมีความสุขกับผู้ชมทุกท่าน

เที่ยง              บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าเยี่ยมชม ศูนย์ผลิตภัณฑ์อัญมณีหยก หยกนับเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายตามความเชื่อของคนชาวจีนซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับการใส่หยกเป็นเครื่องประดับจะช่วยเสริมให้มีอำนาจ ช่วยให้มีความเจริญก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังช่วยสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นได้ทั้งร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการช่วยเสริมพลังให้ร่างกายแข็งแรง จากนั้นนำท่านไปช้อบปิ้งที่ ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ แต่เดิมที่ตรงนี้คือวัดต้าฉือ ที่พระเสวียนจ้าง (พระถังซำจั๋ง) เคยจำพรรษาก่อนเดินทางไปชมพูทวีป ปัจจุบันี้ได้มีโครงการอนุรักษ์อาคารบางส่วนและปรับปรุงพื้นที่รอบ ๆ ขึ้นโดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง ปัจจุบันไท่กู๋หลี่เป็นที่ตั้งของวัด ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าใต้ดิน โรงภาพยนตร์ จัตุรัส และโรงแรมหรูอย่าง The Temple House สัมผัสวิถีชีวิตสไตล์จีนโมเดิร์นที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเทียนฟู่ เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย

22.45 น. ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน ไลอ้อน แอร์ LION AIR เที่ยวบินที่ SL 933  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 25 นาที ไม่มีบริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง

00.45 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ


โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการนี้รวม Join Tour

 • ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่องท่านละ 20 กิโลกรัม
 • ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พักตามรายการที่ระบุ จำนวน 5 คืน พักห้องละ 2 - 3 ท่าน ในกรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มค่าพักห้องเดี่ยว

หมายเหตุ : หากห้องพักแบบเตียงคู่มีไม่เพียงพอ ทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนเป็นเตียงใหญ่ (เตียงเดี่ยว)

 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการเท่านั้น)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนแบบหมู่คณะ หรือ Group Visa on arrival 1,200 บาท ต่อท่าน

หมายเหตุ : วีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น หากยกเลิกเดินทางวีซ่าของผู้ยกเลิกจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นได้  กรณียกเลิกเดินทางไม่สามารถขอคืนเงินค่าวีซ่าได้

หมายเหตุ : หากรัฐบาลจีนมีคำสั่งประกาศยกเลิกวีซ่่าหมู่คณะ ผู้เดินทางจะต้องทำวีซ่าเดี่ยว และต้องจ่ายส่วนต่างของค่าวีซ่านั้น

 • ค่าทำหนังสือเดินทางประเทศไทย และเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงในกรณีที่สายการบินมีประกาศเก็บเพิ่มเติม
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการตรวจ Covid -19 ตามกฏระเบียบการเข้าประเทศต้นทางและปลายทาง
 • ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน
 • ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุเช่นค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ
 • ค่าอาหารพิเศษสั่งเพิ่มเติม เช่น อาหารเจ, มังสวิรัติ, อาหารฮาลาล หรือ อาหารพิเศษทางโภชนาการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และทิปคนขับรถ เป็นแบบเหมาจ่าย โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้

​- ค่าทิปมัคคุเทศก์ และทิปคนขับรถ ออกเดินทาง น้อยกว่า 15 คน ทิป 2,000 บาท/ท่าน

ค่าทิปมัคคุเทศก์ และทิปคนขับรถ ออกเดินทาง มากกว่า 15 คน ทิป 1,500 บาท/ท่าน

 

หากมีข้อสงสัย,
ต้องการเดินทางในช่วงอื่นๆ,
เพิ่มพักเดี่ยว หรือมีเด็กร่วมเดินทาง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ - นามสกุล :  *
Email :
Line ID :
เบอร์ติดต่อ :  *
ที่อยู่ :
รหัสโปรแกรม :  *
วันเดินทาง - ไป :  *
วันเดินทาง - กลับ :  *
จำนวนผู้เดินทาง(ผู้ใหญ่) :  *
จำนวนผู้เดินทาง(เด็ก) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :