ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาโปรแกรมทัวร์


  [Help]
dot
dot
Program tour
dot
Korea Japan tour ทัวร์เกาหลี ญี่ปุ่น
Taiwan tour ทัวร์ไต้หวัน
Hong Kong tour ทัวร์ฮ่องกง
Singapore tour ทัวร์สิงคโปร์
C L M V tour ทัวร์CLMV
China tour ทัวร์จีน
European tour ทัวร์ยุโรป
India tour ทัวร์อินเดีย
America tour ทัวร์อเมริกา
Russia tour ทัวร์รัสเซีย
Middle East tour ทัวร์ตะวันออกกลาง
England tour ทัวร์อังกฤษ
Australia tour ทัวร์ออสเตรเลีย
Domestic tour ทัวร์ในประเทศ
Seminar&Training&CSR อบรมสัมมนา
CN23 จางเจียเจี้ย ถ้ำประตูสวรรค์ สะพานกระจก 4D3N (VZ)icon  
รหัส : CN23
ราคาพิเศษ :  9,990.00
ไฟล์เอกสาร : cn23.pdf
รายละเอียดย่อ :
*เขาเทียนเหมินชาน
*ระเบียงแก้วเลียบหน้าผาลอยฟ้า
*ถ้ำประตูสวรรค์
*ถนนคนเดินซีปู้เจีย
*ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น
*แกรนด์แคนยอน
*สะพานกระจกจางเจียเจีเย
*VR 4 มิติ
*ถนนคนเดินหวงชิงลู่
รายละเอียดทั้งหมด :

**เที่ยวจีนคุ้มสุดๆ ฟรีวีซ่า!!! มีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2567**

CN23 จางเจียเจี้ย ถ้ำประตูสวรรค์ สะพานกระจก 4D3N (VZ)

เริ่มต้นเพียง 9,990 บาท/ท่าน

เดินทางช่วงเดือนมี.ค.-พ.ค.67

โดยสายการบิน Vietjet Air (VZ)

จางเจียเจี้ย - ถ้ำประตูสวร์รค์ - พิชิตสะพานกระจก - ฉางซา - เขาเทียนเหมินชาน - ระเบียงแก้วเลียบหน้าผา - ถ้ำประตูสวรรค์ - ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น - แกรนด์แคนยอน - สะพานกระจก + VR 4 มิติ - ถนนคนเดินหวงชิงลู

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซา หวงหัว
วันที่สอง

เมืองฉางซา - เมืองจางเจียเจี้ย – พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเซิง - เขาเทียนเหมินซาน –ระเบียงแก้วเลียบหน้าผา – ถ้ำประตูสวรรค์

OPTION TOUR : โชว์การแสดงจิ้งจอกขาว หรือ โชว์รักพันปี

วันที่สาม

เมืองจางเจียเจี้ย - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้นแห่งเมืองจางเจียเจี้ย - สะพานกระจกจางเจียเจี้ย

OPTION TOUR : อุทยานจางเจียเจี้ย เขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร)

วันที่สี่

เมืองจางเจียเจี้ย - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงชิงลู่ - สนามบินฉางซา หวงหัว - สนามบินสุวรรณภูมิ

 


โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการนี้รวม Join Tour

 • ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่องท่านละ 20 กิโลกรัม
 • ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พักจำนวน 3 คืน พักห้องละ 2 ท่าน หรือ พักห้องละ 3 ท่าน ในกรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มค่าพักห้องเดี่ยว หรือ หากห้องพักแบบเตียงคู่มีไม่เพียงพอ ทางบริษัทจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเตียงเดี่ยว
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการเท่านั้น)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางประเทศไทย และเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว
 •  ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงในกรณีที่สายการบินมีประกาศเก็บเพิ่มเติม
 •  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการตรวจ COVID -19 ตามกฏระเบียบการเข้าประเทศต้นทางและปลายทาง
 •  ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน
 •  ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุเช่นค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ  นอกรายการ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารพิเศษสั่งเพิ่มเติม เช่น อาหารเจ, มังสวิรัติ, อาหารฮาลาล หรือ อาหารพิเศษทางโภชนาการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 1,800 บาทต่อท่าน (ค่าทิปสำหรับเด็กราคาเท่ากับผู้ใหญ่)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน)

 

หากมีข้อสงสัย,
ต้องการเดินทางในช่วงอื่นๆ,
เพิ่มพักเดี่ยว หรือมีเด็กร่วมเดินทาง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ - นามสกุล :  *
Email :
Line ID :
เบอร์ติดต่อ :  *
ที่อยู่ :
รหัสโปรแกรม :  *
วันเดินทาง - ไป :  *
วันเดินทาง - กลับ :  *
จำนวนผู้เดินทาง(ผู้ใหญ่) :  *
จำนวนผู้เดินทาง(เด็ก) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :