ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาโปรแกรมทัวร์


  [Help]
dot
dot
Program tour
dot
Korea Japan tour ทัวร์เกาหลี ญี่ปุ่น
Taiwan tour ทัวร์ไต้หวัน
Hong Kong tour ทัวร์ฮ่องกง
Singapore tour ทัวร์สิงคโปร์
C L M V tour ทัวร์CLMV
China tour ทัวร์จีน
European tour ทัวร์ยุโรป
India tour ทัวร์อินเดีย
America tour ทัวร์อเมริกา
Russia tour ทัวร์รัสเซีย
Middle East tour ทัวร์ตะวันออกกลาง
England tour ทัวร์อังกฤษ
Australia tour ทัวร์ออสเตรเลีย
Domestic tour ทัวร์ในประเทศ
Seminar&Training&CSR อบรมสัมมนา
CN64 คุนหมิง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 6D5N (8L)icon  รหัส : CN64
ราคาพิเศษ :  19,990.00
ไฟล์เอกสาร : cn64.pdf
รายละเอียดย่อ :
*เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น
*วัดเจ้าแม่กวนอิม
*ภูเขาหิมะมังกรหยก
*โชว์ Impression Lijiang
*ทะเลสาบไป๋สุยเหอ
*วัดซงจ้านหลิน
*ช่องเขาแคบเสือกระโจน
*ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก
*สวนน้ำตกคุนหมิง
*พิเศษ สุกี้เห็ด, ขนมจีนข้ามสะพาน
รายละเอียดทั้งหมด :

**เที่ยวจีนคุ้มสุดๆ ฟรีวีซ่า!!! มีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2567**

CN64 คุนหมิง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 6D5N (8L)

เริ่มต้นเพียง 19,990 บาท/ท่าน

เดินทางช่วงเดือนเม.ย.-ต.ค.67

โดยสายการบิน Lucky Air (8L)

เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น – วัดเจ้าแม่กวนอิม - ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ - วัดซงจ้านหลิน - เมืองโบราณแชงกรีล่า – ช่องเขาแคบเสือกระโจน – เมืองเก่าลี่เจียง - วัดหยวนทง – ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก – ถนนคนเดินหนานผิง - สวนน้ำตกคุนหมิง – เมืองโบราณกวนตู้
 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองคุนหมิง
วันที่สอง

เมืองต้าหลี่ – เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจียง

วันที่สาม

ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าไป-กลับ) – โชว์จางอี้โหม่ว – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – เมืองแชงกรีล่า

วันที่สี่

วัดซงจ้านหลิน (รวมค่ารถแบตเตอรี่) – เมืองโบราณแชงกรีล่า – ช่องเขาแคบเสือกระโจน – เมืองฉูฉง

วันที่ห้า

เมืองคุนหมิง – วัดหยวนทง – ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก – ถนนคนเดินหนานผิง

วันที่หก

สวนน้ำตกคุนหมิง – เมืองโบราณกวนตู้ – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – สนามบินสุวรรณภูมิ

 


โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการนี้รวม Join Tour

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ  พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน
 • ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าเป็นบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าชักรีด, มินิบาร์ในห้อง (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าดำเนินการอื่นๆ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ค่าดำเนินการแจ้งเข้า-ออกประเทศ
 • ค่าอาหารพิเศษที่นอกเหนือจากที่รายการทัวร์กำหนด และ รวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่างๆ เช่น อาหารเจ มังสวิรัติ อาหารทะเล เป็นต้น
 • ค่าบริการอื่นๆเพิ่มของสายการบิน เช่น ที่นั่ง อาหาร วีลแชร์ และ บริการเสริมอื่น (ถ้ามี)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,500 บาท/ท่าน

 

หากมีข้อสงสัย,
ต้องการเดินทางในช่วงอื่นๆ,
เพิ่มพักเดี่ยว หรือมีเด็กร่วมเดินทาง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ - นามสกุล :  *
Email :
Line ID :
เบอร์ติดต่อ :  *
ที่อยู่ :
รหัสโปรแกรม :  *
วันเดินทาง - ไป :  *
วันเดินทาง - กลับ :  *
จำนวนผู้เดินทาง(ผู้ใหญ่) :  *
จำนวนผู้เดินทาง(เด็ก) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :