ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาโปรแกรมทัวร์


  [Help]
dot
dot
Program tour
dot
Korea Japan tour ทัวร์เกาหลี ญี่ปุ่น
Taiwan tour ทัวร์ไต้หวัน
Hong Kong tour ทัวร์ฮ่องกง
Singapore tour ทัวร์สิงคโปร์
C L M V tour ทัวร์CLMV
China tour ทัวร์จีน
European tour ทัวร์ยุโรป
India tour ทัวร์อินเดีย
America tour ทัวร์อเมริกา
Russia tour ทัวร์รัสเซีย
Middle East tour ทัวร์ตะวันออกกลาง
England tour ทัวร์อังกฤษ
Australia tour ทัวร์ออสเตรเลีย
Domestic tour ทัวร์ในประเทศ
Seminar&Training&CSR อบรมสัมมนา
VN15 ซาปา ล่องเรือ ขึ้นฟานซีปัน 4D3N (FD)icon  

รหัส : VN15
ราคาพิเศษ :  15,999.00
ไฟล์เอกสาร : vn15.pdf
รายละเอียดย่อ :
*เช็คอิน โมอาน่า (Moana Sapa Cafe)
*นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน
*ชมนาขั้นบันใด ซาปา หลังคาอินโดจีน
*ทะเลสาบกลางเมืองซาปา
*ล่องเรือจ่างอาง กุ้ยหลินแห่งเวียดนาม
*สะพานแสงอาทิตย์
*ทะเลสาบคืนดาบ ใจกลางฮานอย
*หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village
*พิเศษ!! ชาบูปลาแซลมอน + ไวน์แดง
รายละเอียดทั้งหมด :

VN15 ซาปา ล่องเรือ ขึ้นฟานซีปัน 4D3N (FD)

เริ่มต้นเพียง 15,999 บาท/ท่าน

เดินทางช่วงเดือนเม.ย.-ต.ค.67

โดยสายการบิน Thai Air Asia (FD)

เช็คอิน โมอาน่า (Moana Sapa Cafe) - นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน - ชมนาขั้นบันใด ซาปา หลังคาอินโดจีน - ทะเลสาบกลางเมืองซาปา - ล่องเรือจ่างอาง กุ้ยหลินแห่งเวียดนาม - สะพานแสงอาทิตย์ - ทะเลสาบคืนดาบ ใจกลางฮานอย - หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village - ชาบูปลาแซลมอน + ไวน์แดง

วันแรก ดอนเมือง กรุงเทพฯ - สนามบินนอยไบ เวียดนาม - ลาวไก - ซาปา - โบสถ์หินซาปา ทะเลสาบซาปา - ช้อปปิ้งไนซ์มาเก็ต
วันที่สอง

ซาปา - นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน - Moana Sapa - หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต

วันที่สาม

ฮานอย - จัตุรัสบาดิ่ญ - โบสถ์ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย์ 
- วัดหง๊อกซิน - ช้อบปิ้งถนน 36 สาย

วันที่สี่

นิงห์บิงห์ - ล่องเรือจ่างอาง - ร้านเยื่อไผ่ - ฮานอย - ดอนเมือง กรุงเทพฯ

 


 

โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการนี้รวม Join Tour

 • ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ฮานอย-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Air Asia (FD)
 • เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
 • น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เวียดนามมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)​​

 

หากมีข้อสงสัย,
ต้องการเดินทางในช่วงอื่นๆ,
เพิ่มพักเดี่ยว หรือมีเด็กร่วมเดินทาง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ - นามสกุล :  *
Email :
Line ID :
เบอร์ติดต่อ :  *
ที่อยู่ :
รหัสโปรแกรม :  *
วันเดินทาง - ไป :  *
วันเดินทาง - กลับ :  *
จำนวนผู้เดินทาง(ผู้ใหญ่) :  *
จำนวนผู้เดินทาง(เด็ก) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :