ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาโปรแกรมทัวร์


  [Help]
dot
dot
Program tour
dot
Korea Japan tour ทัวร์เกาหลี ญี่ปุ่น
Taiwan tour ทัวร์ไต้หวัน
Hong Kong tour ทัวร์ฮ่องกง
Singapore tour ทัวร์สิงคโปร์
C L M V tour ทัวร์CLMV
China tour ทัวร์จีน
European tour ทัวร์ยุโรป
India tour ทัวร์อินเดีย
America tour ทัวร์อเมริกา
Russia tour ทัวร์รัสเซีย
Middle East tour ทัวร์ตะวันออกกลาง
England tour ทัวร์อังกฤษ
Australia tour ทัวร์ออสเตรเลีย
Domestic tour ทัวร์ในประเทศ
Seminar&Training&CSR อบรมสัมมนา
TW06 ไต้หวัน ไทเป อาหลีซาน 5วัน4คืน (VZ)  

รหัส : TW06
รายละเอียดย่อ :
*นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน
*ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
*วัดโฝวกวงซันความอลังการของพุทธศาสนานิกายมหายาน
*ชิมช้อป ณ ตลาดหลิ่วเหอฟ่งเจี่ยและซีเหมินติง
*พิเศษปลาประธานาธิบดี
*เสี่ยวหลงเปาและชาบูชาบู
*ฟรี WIFI บนรถ
*มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
รายละเอียดทั้งหมด :

TW06 ไต้หวัน ไทเป อาหลีซาน 5วัน4คืน (VZ)

นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน // ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
วัดโฝวกวงซันความอลังการของพุทธศาสนานิกายมหายาน // ชิมช้อป ณ ตลาดหลิ่วเหอฟ่งเจี่ยและซีเหมินติง
พิเศษปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปาและชาบูชาบู // ฟรี WIFI บนรถ, มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันแรก กรุงเทพมหานคร – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ–ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง - เกาสง - ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง - ตลาดกลางคืนหลิ่วเหอ

06.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข 3เคาน์เตอร์ E สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)โดยมีเจ้าหน้าที่ Siamtogo คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและโหลดสัมภาระ

09.00 น.            ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติไทจง ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินVIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ560

13.45 น.            ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติไทจงประเทศไต้หวันเมืองไทจงตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของมณฑลไต้หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้วนำท่านรับสัมภาระ(เวลาท้องถิ่นประเทศไต้หวัน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

เที่ยง                 บริการอาหารเที่ยงแบบกล่อง Bubble Milk + Cake(1)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกาสง(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน เป็นเมืองที่เจริญเป็นอันดับสอง รองจากเมืองหลวงไทเปที่อยู่ทางตอนเหนือ จนบางคนเรียกว่าเป็นเมืองหลวงของตอนใต้ของเกาะไต้หวัน

                        นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง (Pier 2 Arts Center)ศูนย์กลางในการพัฒนางานหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ของไต้หวัน เดิมเป็นเพียงคลังสินค้าเก่าในบริเวณท่าเรือหมายเลขสอง ที่ถูกปิดและทิ้งร้างมาเป็นเวลานานหลายปี จนในปี ค.ศ. 2000 มีการจุดพลุเฉลิมฉลองวันชาติของไต้หวันบริเวณท่าเรือ ด้วยทำเลที่มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างเหมาะกับการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่แห่งนี้จึงถูกจับตามองเพราะมีความพิเศษในเรื่องของทำเลที่ตั้ง ประกอบกับในขณะนั้น แนวคิดการพัฒนาสวนศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์กำลังเป็นที่นิยมในไต้หวัน จึงมีการวางแผนพัฒนาท่าเรือแห่งนี้ ต่อมาไม่นาน ท่าเรือหมายเลขสองได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวริมทะเลขนาดใหญ่ คลังเก็บสินค้าเก่าได้กลายมาเป็นศูนย์รวมผลงานทางด้านศิลปะ ผนังของคลังเก็บสินค้าถูกวาดงานกราฟิติไว้อย่างสวยงามเหมาะแก่การถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก โดยรอบมีผลงานประติมากรรมตั้งอยู่มากมาย บริเวณนั้นยังถูกจัดให้เป็นเขตถนนคนเดิน มีการจัดไฟบนถนนเพื่อเพิ่มแสงสว่างยามค่ำคืน ข้างทางมีร้านค้า คาเฟ่ตั้งเรียงรายอยู่ตามถนน และมีตลาดนัดแฟชั่น ของมือสอง และของทำมือทุกๆวันอาทิตย์อีกด้วย นอกจากนั้นยังมีการทำเส้นทางจักรยานซีหลิน ทอดไปตามแนวท่าเรือ ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกกิจกรรมท่องเที่ยวพักผ่อนได้ตามใจชอบ

นำท่านเดินทางสู่ตลาดกลางคืนหลิ่วเหอ (Liuhe Night Market) เป็นตลาดไนท์มาร์เก็ตชื่อดังที่สุดของเมืองเกาสงที่มีขายทุกสิ่งอย่าง ตั้งแต่ ของกินเล่น อาหาร เครื่องดื่ม คาเฟ่ ของเล่น ของสะสม ของฝาก ของที่ระลึก เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ โดยเฉพาะอาหารท้องถิ่นที่ทำมาจากอาหารทะเล

ค่ำ                     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู ชาบู (2)

ที่พัก     โรงแรม Golden Pacific Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง  วัดโฝวกวงซัน-เกาสง-เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

                        นำท่านเดินทางสู่ วัดโฝวกวงซัน (FoGuang Shan Temple) ศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน มีทัศนียภาพ การตกแต่งที่งดงาม ให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธทั้งนิกายหินยานและมหายาน วัดแห่งนี้สร้างด้วยเงินบริจาค จากผู้ศรัทธา รวมราคาหลักหมื่นล้านบาท สร้างขึ้นในปี 1967 พระภิกษุ ภิกษุณี ต้องปฏิบัติงานที่วัดทุกวัน มีการฝึกฝนเรื่องบุคลิกภาพต่างๆ เพื่อต้อนรับนักเดินทางจากทั่วโลก ภายในมีพระเจเดีย์ 8 องค์ (อริยมรรคมีองค์ 8) พระประธานใหญ่เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่วิจิตรงดงาม ที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่คุณต้องมา เพราะว่าเป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน รวมถึงมีพระองค์ใหญ่มากๆ รายล้อมด้วยเจดีย์ 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (4)

บ่าย                  นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ในเขตเมืองเจียอี้ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานที่มีความสวยงามมาก นําท่านเปลี่ยน บรรยากาศ นั่งรถไฟโบราณ ซึ่งทางรถไฟของอาลีซานถือได้ว่าเป็นทางรถไฟโบราณที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณที่ สวยที่สุดในโลก ให้ท่านได้ดื่มดํากับธรรมชาติของต้นสนสูงชัน ที่มีอายุกว่าพันปี ชมซากต้นไม้โบราณแปลกตาและต้นไม้นานาพันธุ์ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสมบูรณ์อยู่มากตลอดสองข้างทาง

นำท่านแวะ ชิมชาอู่หลง (WolongTea)ชาไต้หวันแท้ๆ ที่จะนิยมปลูกกันมากทางแถบอารีซัน ด้วยสภาพอากาศบนพื้นที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปีของที่นี่ทำให้ชาที่นี่มีรสชาติดีกลมกล่อม และพันธุ์ชาของที่นี่ยังเป็นพันธุ์ชาที่นำมาปลูกในประเทศไทยทางภาคเหนือของประเทศไทยอีกด้วย อิสระชิมชาและเลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย

ค่ำ                     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(5)

ที่พัก     โรงแรม King HotelChiayiหรือเทียบเท่า

วันที่สาม  เจียอี้ - หนานโถว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั่ง – วัดเหวินหวู่ - วัดจงไถฉานซื่อไทจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

                        นำท่านเดินทางสู่ หนานโถวเพื่อล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake)ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ตั้งอยู่ในเมืองหยูชีมณฑลหนานโถวทางตอนกลางของเกาะไต้หวันตั้งอยู่สูงเหนือกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 748 เมตร มีพื้นที่ทั้งหมดกว่า 5.4 ตารางกิโลเมตร ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาสูงใหญ่มีความสูงตั้งแต่ 600-2,000 เมตร สลับกันไปจนเกิดเป็นวิวทิวเขาที่สวยงาม จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน”จุดเด่นคือพื้นน้ำสีฟ้าอมเขียวส่องประกายอย่างสวยงาม เมื่อมองในมุมสูง ทางด้านฝั่งตะวันออกมีลักษณะคล้ายกับพระอาทิตย์ และทางด้านตะวันตกจะคล้ายกับพระจันทร์เสี้ยวโดยมีเกาะลาลูเป็นตัวแบ่งอาณาเขตอยู่ตรงกลาง จนกลายเป็นที่มาของชื่อ ทะเลสาบสุริยันจัทรา นอกจากทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแล้วบริเวณรอบๆทะเลสาบยังรายล้อมไปด้วยวัดวาอารามน้อยใหญ่ที่สวยงามอีกหลายแห่ง สถานที่แห่งนี้จึงนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดโรแมนติกยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกและคู่รักชาวไต้หวันเป็นอย่างมาก

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูอาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน(7)

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่ วัดพระถังซัมจั่ง (Xuanguang Temple)นมัสการพระอัฐิของพระพุทธเข้าที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป เป็นอีกวัดหนึ่งที่ต้องมาเยือนหากได้มาที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดนี้มีรูปปั้นพระถังซัมจั๋งให้นมัสการอีกทั้งมีวิวทะเลสาบที่สวยงามและพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติของพระถังซำจั๋งภายในวัดมีบรรยาการที่สวยเงียบสงบ

                        นำท่านเดินทางสู่ วัดเหวินหวู่ (WenwuTemple)นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเรียกว่า วัดกวนอูตั้งอยู่ด้านเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทราเป็นวัดศักดิ์สิทธ์อีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน สถาปัตยกรรมการออกแบบของวิหารและการเลือกใช้สีจะคล้ายคลึงกับพระราชวังต้องห้ามกู้กงในเมืองปักกิ่ง ประเทศจีน ด้านหน้าทางเข้าวัดจะมีสิงโตหินอ่อน2ตัวซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวันภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญาและเทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ประชาชนชาวไต้หวันนับถือองค์เทพเจ้ากวนอูเป็นอย่างมากเพราะมีความเชื่อว่าเทพเจ้ากวนอูเป็นภาคหนึ่งขององค์เง็กเซียนฮ้องเต้ ที่จุติลงมาโปรดสัตว์ เชื่อกันว่าบารมีของท่านสามารถขจัดภูตผีปีศาจคลาดแคล้วจากอันตรายเเละช่วยหนุนให้กิจการเจริญรุ่งเรือง

                        นำท่านเดินทางสู่ วัดจงไถฉานซื่อ (Chung Tai Chan Monastery) 1 ใน 4 วัดใหญ่ของไต้หวัน เป็นสถานที่ศักดิสิทธิ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มีผู้เข้าไปเยี่ยมชมสักการะเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ที่นี่ยังถูกจัดเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ ให้พระสงฆ์ได้ศึกษาธรรมอีกด้วย

                        นำท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย(Feng Chia Night Market)ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวันมีความน่าสนใจอยู่ที่ความเป็นท้องถิ่นและของกินต่างๆทั้งอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติสไตล์Street Food ทำให้ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นได้มากมายมีสิ่งที่น่าสนใจสำหรับคนทุกเพศทุกวัยเชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ                    อิสระรับประทานอาหารค่ำ ณ ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

ที่พัก     โรงแรม Park Lane Innหรือเทียบเท่า

วันที่สี่  ไทจง – ไทเป – ขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) - ศูนย์สร้อยสุขภาพ

เช้า                   บริการอาการเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)

                        นำท่านเดินทางสู่เมืองไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศไต้หวัน ศูนย์กลางทางการเมือง การปกครอง เศรฐกิจ การค้า และวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีประชากรประมาณ 2.6 ล้านคน เมืองไทเปถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 สมัยราชวงศ์ชิง มีอายุกว่า 130 ปีมาแล้ว แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันเก่าแก่ อย่างเช่น โบราณสถานถนนสายเก่าและวัดวาอารามที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อยู่มากมาย ปัจจุบันไทเปเป็นหนึ่งในเมืองขนาดใหญ่ในทวีปเอเชียที่มีย่านการค้าที่มีชื่อเสียง มีอาหารนานาชาติบรรยากาศยามค่ำคืนที่คึกคัก และระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นที่ตั้งของตึกTaipei 101 ซึ่งเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกและมีสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอีกมากมาย

                        นำท่านแวะชิม ขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake) ขนมที่ถือได้ว่ามีแหล่งกำเนิดมาจากเกาะไต้หวัน เนื้อแป้งหอมเนยห่อหุ้มแยมสับปะรด รสชาติมีความหวาน และความมันของเนยเล็กน้อย ผสมกับรสเปรี้ยวของสับปะรด ทำให้มีรสชาติที่กลมกล่อมจนเป็นที่นิยม ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ทำให้ขนมพายสับปะรดเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของเกาะไต้หวัน ไม่ว่าใครที่ได้มาเยือนก็ต้องซื้อเป็นของฝากติดมือกลับบ้าน นอกจากขนมพายสับปะรดแล้ว ยังมีขนมอีกมากมายให้เลือกชิม และเลือกซื้อ เช่น ขนมพระอาทิตย์  ขนมพายเผือก เป็นต้น อิสระให้ทุกท่านเดินเลือกซื้อขนม

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูอาหารเสี่ยวหลงเปา (9)

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall)สถานที่ที่ถือได้ว่าเป็นสัญญลักษณ์ของประเทศอีกแห่งหนึ่ง ตั้งโดดเด่นอยู่กลางจตุรัสเสรีภาพถูกสร้างเพื่อรำลึกและเทิดทูนถึงอดีตประธานาธิบดี เจียงไคเช็ค ผู้นำที่ได้รับความเคารพและศรัทธาจากคนไต้หวันมาอย่างยาวนาน สถาปัตยกรรมการก่อสร้างเป็นลักษณะแบบจีน ตัวอาคารเป็นสีขาว ผนังทำด้วยหินอ่อนทั้ง 4 ด้าน หลังคาสีน้ำเงินรูปทรง 8 เหลี่ยม ส่วนบนเป็นรูปทรงพีระมิด ออกแบบตามหอฟ้าเทียนฐานในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน บันไดด้านหน้ามีทั้งหมด 89 ขั้นเท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดีภายในอาคารจะมีรูปปั้นจำลองของท่าน เจียงไคเช็ค ทำขึ้นมาจากทองสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ในท่านั่งที่มีใบหน้ายิ้มแย้มต่างจากรูปปั้นของท่านในที่อื่นๆซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าไว้ 2 นายอยู่ตลอดเวลากำแพงด้านหลังจะมีปรัชญาที่ท่านใช้ในการปกครองประเทศ 3 คำคือ จริยธรรมประชาธิปไตยและวิทยาศาสตร์ และไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งคือ “พิธีเปลี่ยนเวรทหาร”ซึ่งมีขึ้นทุกๆ ต้นชั่วโมงตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 น.

                        นำท่านถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (Taipei 101)ตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในไต้หวันและเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปีค.ศ. 2004  ความสูงจากพื้นดิน 509.2 เมตรมีทั้งหมด 101 ชั้นชั้น 1-5 จะเป็นส่วนของห้องสรรพสินค้าและร้านอาหารต่างๆโดยมีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกช้อปทั้งสินค้าทั่วไปไปจนถึงสินค้าแบรนด์เนมมากมายเช่นGucci, Louis Vuitton, Dior, Omega เป็นต้นชั้น 6-8 เป็นศูนย์กลางห้องคอนโทรลของตึกชึ้น 9-84 เป็นออฟฟิศเปิดให้เช่าชั้น 85 เป็นร้านอาหารและร้านกาแฟชั้น 88,89,91 เป็นชั้นที่จะเป็นจุดชมวิวและชั้น 101 จะเป็นออฟฟิสของทีมงานตึกไทเป 101 ตึกนี้ถูกออกแบบโดยสถาปนิคชาวไต้หวันคือซีวายลีโดยรูปแบบของอาคารเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างวิทยาศาสตร์และไสยศาสตร์คือเทคโนโลยีลดอันตรายจากแรงลมและแผ่นดินไหวหรือระบบลูกตุ้มแดมเปอร์อันทันสมัยมีน้ำหนักถึง 660 เมตริกตันกับการตกแต่งด้วยรูปหัวมังกรที่มุมอาคารทั้ง 4 ด้านทุกช่วงชั้นเพื่อขับไล่ภูติผีปิศาจตามหลักความเชื่อและคำบอกเล่าของซินแสนอกจากนั้นตึกนี้ยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกที่ความเร็ว 1,080 เมตรต่อนาทีใช้เวลาเดินทางจากชั้น 1 ไปยังชั้น 89 เพียง 37 วินาทีเท่านั้น(ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วสำหรับขึ้นชมวิวบนชั้น 89)

                        นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Power Center)เป็นศูนย์เครื่องประดับที่ทำจากเจอร์เมเนียมเพื่อสุขภาพ ช่วยเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิต อาการปวดข้อไมเกรนปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ และยังสามารถดูดรังสีต่างๆ เช่น แสงจากทีวี หรือ รังสีจากโทรศัพท์มือถือ ได้อีกด้วย เจอร์เมเนียมถือเป็นเครื่องประดับล้ำค่าของไต้หวันมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังมี หยกไต้หวัน (หยกตาแมว) และปะการังแดง ที่เป็นของฝากขึ้นชื่อของไต้หวันและเป็นที่นิยมอย่างมากในเอเชีย

                        นำท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง (XimendingNight Market) ไนท์มาเก็ตที่มีชื่อเสียง อีกหนึ่งไฮไลต์ของเมืองไทเป แหล่งช้อปปิ้งที่มีลักษณะเป็นตรอกซอย บรรยากาศคล้ายกับย่านสยามสแควร์ของกรุงเทพ ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวันและนักท่องเที่ยว สินค้าที่นี่จะมีทั้งสินค้าแฟชั่นทั่วไป และสินค้าแบรนด์เนม เช่น Onisuka Tiger, New Balance, Nike, Adidas เป็นต้น มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย รวมไปถึงคาเฟ่ แหล่งแฮงเอาต์ ร้านอาหาร และสตรีทฟู้ด สินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ที่หลากหลาย เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ                    อิสระรับประทานอาหารค่ำ ณ ตลาดกลางคืนซีเหมินติง เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

ที่พัก     โรงแรม Relite Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า  หมู่บ้านสายรุ้ง – ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง - กรุงเทพมหานคร

เช้า                    บริการอาการเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)

                        นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านสายรุ้ง (Rainbow Village) สถานที่เช็คอินชิคๆ ในเมืองไทจง ไต้หวัน เป็นหมู่บ้านเล็กๆ สีสันสดใส ที่โดดเด่นสะดุดตา เป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัยมาอยู่กันที่ไต้หวัน ที่ตอนแรกก็เกือบจะถูกรื้อทิ้ง แต่ได้มีทหารเก่าชื่อ Huang Yung-Fu ปัจจุบันอายุ 95 ปี (2018) หรือเรียกกันว่า อากงฝู เป็นคนวาดรูปและลวดลายต่างๆ นี้เองทั้งหมด เป็นการส่งท้ายก่อนที่จะจากไป หมู่บ้านสายรุ้งแห่งนี้ชื่อเสียงระดับประเทศ และมีการประกาศจากทางรัฐบาลให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไทจง นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติไทจง เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

14.30 น.            เหินฟ้าเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ561

17.15 น.            ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของ Siamtogo ส่งโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) 
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ   
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ราคานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 NT/ทริป/ต่อท่านค่าทิป ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 500 บาท/ทริป/ต่อท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางไต้หวันได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศไต้หวันไม่เกิน 30 วัน)
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

หากมีข้อสงสัย,
ต้องการเดินทางในช่วงอื่นๆ,
เพิ่มพักเดี่ยว หรือมีเด็กร่วมเดินทาง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติมหากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ - นามสกุล :  *
Email :
Line ID :
เบอร์ติดต่อ :  *
ที่อยู่ :
รหัสโปรแกรม :  *
วันเดินทาง - ไป :  *
วันเดินทาง - กลับ :  *
จำนวนผู้เดินทาง(ผู้ใหญ่) :  *
จำนวนผู้เดินทาง(เด็ก) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :