ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาโปรแกรมทัวร์


  [Help]
dot
dot
Program tour
dot
Korea Japan tour ทัวร์เกาหลี ญี่ปุ่น
Taiwan tour ทัวร์ไต้หวัน
Hong Kong tour ทัวร์ฮ่องกง
Singapore tour ทัวร์สิงคโปร์
C L M V  tour ทัวร์CLMV
China tour ทัวร์จีน
European tour ทัวร์ยุโรป
India tour ทัวร์อินเดีย
America tour ทัวร์อเมริกา
Russia tour ทัวร์รัสเซีย
Middle East tour ทัวร์ตะวันออกกลาง
England tour ทัวร์อังกฤษ
Australia tour ทัวร์ออสเตรเลีย
Domestic tour ทัวร์ในประเทศ
Seminar&Training&CSR อบรมสัมมนา
KAS14 นิวเดลลี แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ใบไม้เปลี่ยนสี (SG) 7วัน4คืน  


รหัส : KAS14
ไฟล์เอกสาร : kas14.pdf
รายละเอียดย่อ :
นิวเดลลี-ศรีนาคา – สวนชาร์ลิมาร์ – โซนามาร์ค – กราเซียร์ – เทือกเขาหิมาลัย – ช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - แคชเมียร์ – กุลมาร์ค – สกีรีสอร์ท – ตลาดน้ำ – อัครา – ทัชมาฮาล – อัคราฟอร์ท
รายละเอียดทั้งหมด :

KAS14 นิวเดลลี แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ใบไม้เปลี่ยนสี (SG) 7วัน4คืน

พิเศษเพียง 29,999 บาท/ท่าน

นิวเดลลี-ศรีนาคา – สวนชาร์ลิมาร์ – โซนามาร์ค – กราเซียร์ – เทือกเขาหิมาลัย – ช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - แคชเมียร์ – กุลมาร์ค – สกีรีสอร์ท – ตลาดน้ำ – อัครา – ทัชมาฮาล – อัคราฟอร์ท

วันที่ 1  สนามบินสุวรรณภูมิ-เดลลี

23.30 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาท์เตอร์ สายการบิน SPICE JET  โดยมีเจ้าหน้าที่  Siamtogo คอยดูแล และอำนวยความสะดวก

วันที่ 2  สนามบินสุวรรณภูมิ-นิวเดลลี-ศรีนาคา--สวนชาร์ลิมาร์

6.25 น.  เดินทางถึงสนามบินเดลลี

10.10 น.  เดินทางโดยสายการบิน SpiceJet เที่ยวบินที่ SG937 สู่ศรีนาคา (บินภายในประเทศ สนามบินเข้มงวด)

12.45 น. เดินทางถึงสนามบินศรีนาคาเมืองหลวงของแคว้นจามมู-แคชเมียร์  นำท่านเข้าชม  สวนชาลิมาร์ สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์โมกุลในเมืองศรีนาคา แคชเมียร์เป็นแคว้นที่มีชื่อเสียงในการจัดสวนตามแบบสมัยของราชวงศ์โมกุล เนื่องจากภูมิอากาศเย็นเหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นไม้ดอกไม้ จึงกลายเป็นที่ประทับพักผ่อนของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลในอดีต สวนชาลิมาร์แห่งนี้เป็นสวนแห่งความรักสร้างโดยจักรพรรดิ์ชาฮังคี น้ำพุภายในสวนเกิดขึ้นได้โดยแรงดันน้ำธรรมชาติที่มาจากภูเขา ในช่วงฤดูร้อนท่านจะได้พบกับดอกไม้นานาพรรณ รวมทั้งต้นชีน่าร์ (ชื่อต้นไม้ที่เรียกตามท้องถิ่น) หรือ ต้นเมเปิ้ล ขนาดใหญ่ในสวนแห่งนี้ บางต้นมีอายุกว่า 300-400 ปีจากนั้นชมสวนนิชาน ตั้งอยู่บนฝั่งของทะเลสาบดาล มีภูเขาซาร์บาวาลตั้งเป็นฉากหลัง เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุด มีต้นเมเปิ้ลอายุกว่า 400 ปี รวมถึงดอกบัวสวรรค์ ที่หาพบเห็นได้ยาก และดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล

 เย็น  นำท่านเชคอินโรงแรมเรือ  Royal house boat หรือ Alexandra Houseboat   ในทะเลสาบ Dal โดยเรือชิคาล่า

 รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3  ศรีนาคาร์-โซนามาร์ค-กราเซียร์-เทือกเขาหิมาลัย-ชอปปิ้งสินค้าพื้นเมือง-ศรีนาคาร์

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  นำท่านเดินทางโดยรถ TEMPO คันละ 10-12 ท่าน สู่ศรีนาคา จากนั้นนาท่านเดินทางสู่  โซนามาร์ค ซึ่งจะพบทิวทัศน์ที่น่าตื่นเต้นกับเส้นทางที่ไต่ความสูงไล่ขึ้นไปถึงระดับ2,690 ม. จากระดับน้าทะเล ชมทิวทัศน์ของชาวชนบทแคชเมียร์ ห่างจากศรีนาคา 96 กิโลเมตร และมีเทือกเขาหิมาลัยเป็นฉากหลัง ที่เรียกขานตามท้องถิ่นว่า ทาจิวาส ภูเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดปี มีแม่น้าสินธุ ลดเลี้ยวผ่านหุบเขาในอีกฟากของถนน “โซนามาร์ค” เป็นสถานที่เริ่มต้นมุ่งหน้าสู่ ลาดัคห์ หรือรู้จักกันดีในชื่อว่า “ประตูสู่ลาดัคห์” รับประทานอาหารกลางวัน set box นาท่านชมธรรมชาติสัมผัสอากาศที่หนาวเย็น ชมวิวภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน และถนนที่เต็มไปด้วยธารน้าแข็ง ถนนบางช่วงต้องตัดผ่านช่องน้าแข็งขนาดใหญ่ที่นี่จะมีกิจกรรมแบบแคชเมียร์ให้ท่านได้ลองหาประสบการณ์ การนั่งเลื่อน (มีคนลาก) สู่เนินหิมะด้านบนจากนั้นปล่อยให้ลื่นไหลลงมา (ค่าเลื่อนหรือขี่ม้า ประมาณ 300-500 รูปีไม่รวมในค่าทัวร์ โปรดสอบถามรายละเอียดจากหัวหน้าทัวร์) ได้เวลาพอสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง  พาฮาลแกม (Pahalgam)  หรือหุบเขาแกะ เดิมเป็นหมู่บ้านของคนเลี้ยงแกะ อยู่ห่างจากศรีนาการ์ออกไปอีก 90 กิโลเมตร เป็นสถานที่ที่ภาพยนตร์นิยมมาถ่ายทำกันที่นี่ ได้รับการขนานนามว่าเป็นเหมือน “สวิตเซอร์แลนด์” สิ่งที่เหมือนกันระหว่างกุลมาร์ค โซนามาร์ค และพาฮาลแกม คือในช่วงฤดูหนาวจะมีแต่หิมะปกคลุม อากาศหนาวเย็น น้ำในลำธารเย็นเฉียบ แม่น้ำสายย่อยๆจะบรรจบรวมกันเป็น “แม่น้ำลิดดาร์” (Liddar) เป็นแม่น้ำสายสำคัญในพาฮาลแกม นอกจากนี้ยังมีรานค้าต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านขายเสื้อผ้าและสินค้าต่างๆโดยเฉพาะ หญ้าฝรั่น (Saffron) มีสรรพคุณลดโคเลสเตอรอลในร่างกาย มีขายอยู่ทั่วไปทั่วทั้งแคชเมียร์แต่ที่พาฮาลแกมคือแหล่งปลูกหญ้าฝรั่นที่ใหญ่ที่สุด มีคุณภาพดีกว่าที่อื่นนอกจากนี้ยังสามารถทำกิจกรรม ปิกนิก ตกปลา ขี่ม้าชมวิวรอบภูเขา ท่านจะได้แวะชมหุบเขาแอปเปิ้ล ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่า แอป เปิ้ลที่ปลูกในแคชเมียร์ ถือว่าเป็นแอปเปิ้ลที่มีรสชาติอร่อยที่สุดในอินเดีย และ อร่อยที่สุดในโลก นำท่านชมไร่หญ้าฝรั่น(Saffron) จักรพรรดิเครื่องเทศ ที่มีชื่อเสียงมากทางแถบนี้พาท่านขี่ม้าชมเทือกเขาหิมาลัยที่สวยงาม

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง หลังจากนั้นพาท่านแวะชอปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเช่น ผ้าคลุมไหล ผ้าพันคอ พาสมีนา ซึ่งทำจากเคราแพะและพรมเปอร์เชียที่มีชื่อเสียง

เย็น  กลับโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4  ศรีนาคา-แคชเมียร์-กุลมาร์ค-สกีรีสอร์ท

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม และเชคเอาท์ออกกจากโรงแรม นำท่านเดินทางสู่กุลมาร์ค

เที่ยง   ไกด์ท้องถิ่นจัดอาหารว่างเพื่อทานในรถระหว่างเดินทางไปกุลมาร์ค (Gulmarg) เมืองสกีรีสอร์ทและเป็นเมืองที่มีภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในแคชเมียร์ เดิมเรียกเการิมาร์ค ตั้งโดยสุลต่าน ยูซุปชาร์ ในศตวรรษที่ 16 เนื่องจากที่นี่เป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าตามฤดูกาล และในปัจจุบันยังเป็นสถานที่ตั้งของสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก และมีสถานที่เล่นสกีในฤดูหนาวด้วย ตลอดเส้นทางสู่กุลมาร์คจะผ่านทุ่งนาข้าว หมู่บ้านชาวพื้นเมืองฝูงแกะตามภูเขา และเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงาม

รับประทานอาหารเที่ยง  หลังจากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้ากอนโดลาและเล่นสกีหรือกระดานเลื่อนบนยอดเขากุลมาร์ค

ช่วงเย็น  กลับที่พัก Royal house boat หรือ Alexandra Houseboat   รับประทานอาหารที่โรงแรม และพักผ่อน ตามอัธยาศัย

วันที่ 5  ศรีนาคา-ตลาดน้ำ-เดลลี-อัครา

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านลงเรือชิคาราสู่ตลาดน้ำท่ามกลางอากาศเย็นสบาย ระหว่างทางจะผ่าน สวนผักลอยน้ำและร้านค้าที่ปักหลักกันกลางทะเลสาบและตามสันดอน สัมผัสวิถีชีวิตให้เต็มรูปแบบของพ่อค้า และชาวสวนผัก ที่พร้อมใจกันมาซื้อขายแลกเปลี่ยนผลิตผลที่ตลาดน้ำ

รับประทานอาหารเที่ยงแบบ Hot packed lunch โดยภัตตาคาร

13.45น.  นำท่านเดินทางโดยสารการบิน SpiceJet เที่ยวบินที่SG 144 สู่นิวเดลลี

16.15 น. เดินทางถึงนิวเดลลี นำท่านเชคอินที่โรงแรม  Agra Amar ในเมืองอัครา

รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรมและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 6  อัครา-ทัชมาฮาล-อัคราฟอร์ท-นิวเดลลี-สุวรรรณภูมิ

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเที่ยวชมทัชมาฮาล สุสานหินอ่อนที่สร้างเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรักที่สวยที่สุดในโลก จนได้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ส่วนที่เป็นจุดเด่นของทัชมาฮาลคือหลุมศพของพระนางมุมตัช มาฮาล มเหสีในสมเด็จพระจักรพรรดิซาห์ซะฮัน  เนื่องจากสมเด็จพระจักรพรรดิซาห์ซะฮัน ทรงรักพระนางมุมตัชมาก เมื่อพระนางส้ินพระชนม์ เงินจำนวนมากมายก็ได้ใช้ไปในการสร้างอนุสรณ์แห่งความรักนี้ สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1632 เสร็จสิ้น ค.ศ. 1653  ทัชมาฮาลถือว่าเป็นการรวมสถาปัตยกรรมอิสลาม เปอร์เซีย ออตโตมัน เติร์ก และอินเดีย นายช่างที่ออกแบบชื่อ อุสตาด ไอชา หรืออีกชื่อที่รู้จักกันคือ Ustad Ahmad Lahauri ถูกประหารชีวิตเมื่อปี ค.ศ. 1648 เพื่อมิให้ไปออกแบบสถาปัตกรรมใดๆ ที่สวยกว่าได้อีก

หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชมพระราชวังอัคราฟอร์ท ป้อมปราการประจำเมืองซึ่งสร้างเป็นกำแพงหินทรายสีแดง ตั้งตระหง่านสวยงาม ด้วยสถาปัตยกรรมแบบอัคระ พระเจ้าอัคบาร์สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1565 และสร้างต่อเติมกันเรื่อยมาจนถึงรุ่นหลานคือพระเจ้าชาร์เจฮาน กษัตริย์องค์ที่ 5 ของราชวงศ์โมกุล ซึ่งปรับเปลี่ยนจากป้อมปราการทางทหารมาเป็นพระราชวัง มีกำแพงสูงกว่า 20 เมตร และยาว 2.5 กิโลเมตร ภายในอัคราฟอร์ดมีห้องสวยงามที่สร้างด้วยหินอ่อนแกะสลักฝังโดยรอบ โดยเฉพาะห้องมุขแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นห้องที่มีความสำคัญที่สุดภายในพระราชวังแห่งนี้ และภายในห้องนี้ท่านจะได้พบกับสถานที่ที่กษัตริย์ชาร์จาฮาลถูกลูกชายจับมาขังไว้จนสิ้นพระชนม์

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าหัตถกรรม และงานฝีมือพื้นเมือง อาทิเช่นผ้าไหมอินเดียเครื่องประดับ อัญมณี ไม้จันทร์หอมแกะสลัก ผลิตภัณฑ์จากหินอ่อน ของตกแต่งประดับบ้าน

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่โรงแรม   

ค่ำ   รับประทานอาหารเย็นโดยอาหารกล่องที่ทางไกด์จัดเตรียมไว้ให้

21.05 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน SpiceJet  เที่ยวบินที่ SG87

วันที่ 7  สนามบินสุวรรรณภูมิ

03.00 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  Siamtogo ส่งคณะโดยสวัสดิภาพ

***********************************************************************************************

โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

วันที่เดินทาง ราคา 29,999 บาท/ท่าน

11-17พ.ค. 2561

1-7มิ.ย.2561

26ก.ค.-1ส.ค.2561

10-16ส.ค.2561

21-27ก.ย. 2561  

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ตั๋วเครื่องไป-กลับ ชั้นประหยัด และ เครื่องบินภายในประเทศตามที่ระบุ

- โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว จานวน 4 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน

- อาหารตามรายการและน้ำดื่มค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรม

- ค่าหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว และ ไกด์ท้องถิ่น

- ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท, อุบัติเหตุ 500,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ, พนักงานบริการ วันละประมาณ 5 USD /วัน/ท่าน รวม 4 วัน 20 USD / ลูกค้าหนึ่งท่าน และ ค่าทิปหัวหน้า ทัวร์ไทยวันละ 200 บาท รวม 5 วัน 1000 บาท

• ค่าทิปพนักงานบริการต่าง เช่น พนักงานยกกระเป๋า, ค่าเข้าห้องน้ำ ฯลฯ

•ค่าขึ้นกระเช้าไฟฟ้า Gulmarg

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด เป็นต้น

• ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่ามินิบาร์ ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ

• ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)

• ค่าธรรมเนียมในการทำวีซ่าประเทศอินเดีย (ปกติ) สาหรับหนังสือเดินทางไทย 2,600 บาท

• ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย

• ค่าน้ำหนักเกินพิกัดที่สายการบินกาหนด

• ค่ากิจกรรมต่างๆที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ เช่นขี่ม้า สกี กระดานเลื่อน  ฯลฯ

• เอกสารประกอบการขอวีซ่า มีระยะเวลาในการทาวีซ่า ประมาณ 5-10 วันทำการ ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย์

- หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้าที่ใช้ได้อย่างน้อย 2 หน้า

- สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน

- แบบฟอร์มสาหรับกรอกข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการขอวีซ่า (บริษัทจะจัดส่งให้ทาง email หรือ fax)

- รูปถ่ายสีพื้นขาว 2*2 นิ้วเท่านั้น โดยรูปต้องเห็นส่วนของไหล่และบ่า ใช้จานวน 2 รูป หากรูป ไม่ถูกต้องท่านจะได้รับการปฏิเสธการยื่นวีซ่า หลักฐานการขอวีซ่ามาให้เพื่อดาเนินการขอวีซ่า ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทาง

**กรณีถูกปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าวีซ่าและค่าดาเนินการที่เกิดขึ้นจริง**

 

หากมีข้อสงสัย,
ต้องการเดินทางในช่วงอื่นๆ,
เพิ่มพักเดี่ยว หรือมีเด็กร่วมเดินทาง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติมหากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ - นามสกุล :  *
Email :
Line ID :
เบอร์ติดต่อ :  *
ที่อยู่ :
รหัสโปรแกรม :  *
วันเดินทาง - ไป :  *
วันเดินทาง - กลับ :  *
จำนวนผู้เดินทาง(ผู้ใหญ่) :  *
จำนวนผู้เดินทาง(เด็ก) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :