ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาโปรแกรมทัวร์


  [Help]
dot
dot
Program tour
dot
Korea Japan tour ทัวร์เกาหลี ญี่ปุ่น
Taiwan tour ทัวร์ไต้หวัน
Hong Kong tour ทัวร์ฮ่องกง
Singapore tour ทัวร์สิงคโปร์
C L M V  tour ทัวร์CLMV
China tour ทัวร์จีน
European tour ทัวร์ยุโรป
India tour ทัวร์อินเดีย
America tour ทัวร์อเมริกา
Russia tour ทัวร์รัสเซีย
Middle East tour ทัวร์ตะวันออกกลาง
England tour ทัวร์อังกฤษ
Australia tour ทัวร์ออสเตรเลีย
Domestic tour ทัวร์ในประเทศ
Seminar&Training&CSR อบรมสัมมนา
IN16 เลห์ ลาดักห์ สวรรค์บนดินมีอยู่จริง (SG) 6วัน4คืน  


รหัส : IN16
ไฟล์เอกสาร : in16.pdf
รายละเอียดย่อ :
ลาดักห์ - ชมเจดีย์สันติภาพ – วัดอัลชิ (Alchi Monastery) – พระศรีอริยเมตไตรย – วัดลิกีร์ - แมกเนติก ฮิลล์ – หอเกียรติยศของกองทัพ – คาร์ดุงลาพาส – หมู่บ้านสตอค – ทะเลสาบแปงกอง
รายละเอียดทั้งหมด :

IN16 เลห์ ลาดักห์ สวรรค์บนดินมีอยู่จริง (SG) 6วัน4คืน

พิเศษเพียง 29,999 บาท/ท่าน

ลาดักห์ - ชมเจดีย์สันติภาพ – วัดอัลชิ (Alchi Monastery) – พระศรีอริยเมตไตรย – วัดลิกีร์ - แมกเนติก ฮิลล์ – หอเกียรติยศของกองทัพ – คาร์ดุงลาพาส – หมู่บ้านสตอค – ทะเลสาบแปงกอง

วันที่ 1    สนามบินสุวรรณภูมิ-เดลลี
 

23.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาร์เตอร์ สายการบิน SPICE JET ชั้น4 แถว D เจ้าหน้าที่ Siamtogo คอยดูแลและอำนวยความสะดวก

วันที่ 2   สนามบินสุวรรณภูมิ-นิวเดลลี-เลห์

3.50 น. เดินทางโดยสายการบิน SpiceJet เที่ยวบินที่ SG88 สู่เดลลี

6.25 น.  เดินทางถึงนิวเดลลี  เมืองหลวงของอินเดีย  (เวลาที่อินเดียช้ากว่าไทย 1.30 ชั่วโมง)

และเดินทางด้วยสายการบินต่อไปยังเลห์ เมืองหลวงของลาดักห์ซึ่งตั้งอยู่ที่ความสูง 11,800 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล เมื่อถึงสนามบิน Kushok Bakula Airport เดินทางต่อไปยังโรงแรม และพักผ่อนทั้งวันเพื่ออการปรับตัวของร่างกาย

16.00 น.   เดินทางเยี่ยมชมเจดีย์สันติภาพ (Shanti stupa) และตลาดเลห์ กลับเข้าพักที่โรงแรม

วันที่ 3  เลห์

หลังจากรับประทานอาหารเช้า เดินทางไปเยี่ยมชมภาพวาดอายุ 100 ปี ของวัดอัลชิ (Alchi Monastery) ซึ่งอยู่ห่างจากเลห์  68 กม.โดยทางรถยนต์ เข้าเยี่ยมชมรูปปั้นของพระศรีอริยเมตไตรยในวัดลิกีร์ จุดที่แม่น้ำสินธุและแม่น้ำซันสการ ซึ่งเป็นแม่น้ำสองสายที่สำคัญของเมืองลาดักห์ ไหลมาบรรจบกัน เข้าชมแมกเนติก ฮิลล์ (Magnetic Hill) และหอเกียรติยศ ของกองทัพ หลังจากนั้นจึงกลับเข้าพักที่โรงแรม

วันที่ 4  เลห์

ช่วงเช้า   เดินทางเยี่ยมชมคาร์ดุงลาพาส (Khardongla Pass) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางถนนที่สูงที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่ความสูง18,360 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล (ระยะทาง 48 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.)

ช่วงบ่าย  เดินทางเยี่ยมชมครอบครัวท้องถิ่นในหมู่บ้านสตอค (Stok village) (ระยะทาง 17 กม.) เพื่อลิ้มลองเนยโฮมเมด และเครื่องดื่มข้าวบาร์เลย์ ชมพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขนาด 71 ฟุต ที่วัดสตอคและอารยธรรมลุ่มแม่น้ำและกลับเข้าพักที่โรงแรม

วันที่ 5  เลห์

ออกเดินทางช่วงเช้าเพื่อไปยังทะเลสาบแปงกอง (Pangong Lake) หนึ่งในทะเลสาบในเทือกเขาหิมาลัย มีความยาวทั้งสิ้น เกือบ 140 กม. กว้า ง 3-5 กม. ซึ้งมีขนาดมากกว่าครึ่งที่อยู่ในเขตแดนธิเบต ระยะทาง 135 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4-5 ชม. จากเมืองเลห์ เดินทางกลับถึงเลห์

ช่วงเย็นและใช้เวลาตามอัธยาศัยในตลาด หลังจากนั้นจึงเดินทางกลับเข้าพักที่โรงแรม

วันที่ 6  เดลี – กรุงเทพฯ
 

เดินทางไปยังสนามบิน KBR airport ในตอนเช้าเพื่อเดินทางต่อไปยังเดลลี

เดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ   Siamtogo ส่งคณะโดยสวัสดิภาพ


โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

16-22พ.ค. 2561

1-7มิ.ย. 2561

26มิ.ย.-1ก.ค. 2561

ราคา 29,999 บาท

ค่าบริการรวม

- ตั๋วเครื่องไป-กลับ ชั้นประหยัด และ เครื่องบินภายในประเทศตามที่ระบุ

- โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว จานวน 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน

- อาหารตามรายการและน้าดื่มค่ารถนาเที่ยวตามโปรแกรม

- ค่าหัวหน้าทัวร์นาเที่ยว และ ไกด์ท้องถิ่น

- ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท, อุบัติเหตุ 500,000 บาท

ค่าบริการนี้ไม่รวม

• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ, พนักงานบริการ วันละประมาณ 5 USD /วัน/ท่าน รวม 4 วัน 20 USD / ลูกค้าหนึ่งท่าน และ ค่าทิปหัวหน้า ทัวร์ไทยวันละ 200 บาท รวม 5 วัน 1000 บาท

• ค่าทิปพนักงานบริการต่าง เช่น พนักงานยกกระเป๋า, ค่าเข้าห้องน้า ฯลฯ

•ค่าขึ้นกระเช้าไฟฟ้า Gulmarg

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด เป็นต้น

• ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่ามินิบาร์ ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ

• ค่าธรรมเนียมน้ามันของสายการบิน (ถ้ามี)

• ค่าธรรมเนียมในการทาวีซ่าประเทศอินเดีย (ปกติ) สาหรับหนังสือเดินทางไทย 2,600 บาท

• ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย

• ค่าน้าหนักเกินพิกัดที่สายการบินกาหนด

• ค่ากิจกรรมต่างๆที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ

• เอกสารประกอบการขอวีซ่า มีระยะเวลาในการทาวีซ่า ประมาณ 5-10 วันทาการ ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย์

- หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้าที่ใช้ได้อย่างน้อย 2 หน้า

- สาเนาบัตรประชาชน, สาเนาทะเบียนบ้าน

- แบบฟอร์มสาหรับกรอกข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการขอวีซ่า (บริษัทจะจัดส่งให้ทาง email หรือ fax)

- รูปถ่ายสีพื้นขาว 2*2 นิ้วเท่านั้น โดยรูปต้องเห็นส่วนของไหล่และบ่า ใช้จานวน 2 รูป หากรูป ไม่ถูกต้องท่านจะได้รับการปฏิเสธการยื่นวีซ่า

หลักฐานการขอวีซ่ามาให้เพื่อดาเนินการขอวีซ่า ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทาง

**กรณีถูกปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าวีซ่าและค่าดาเนินการที่เกิดขึ้นจริง**

 

หากมีข้อสงสัย,
ต้องการเดินทางในช่วงอื่นๆ,
เพิ่มพักเดี่ยว หรือมีเด็กร่วมเดินทาง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติมหากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ - นามสกุล :  *
Email :
Line ID :
เบอร์ติดต่อ :  *
ที่อยู่ :
รหัสโปรแกรม :  *
วันเดินทาง - ไป :  *
วันเดินทาง - กลับ :  *
จำนวนผู้เดินทาง(ผู้ใหญ่) :  *
จำนวนผู้เดินทาง(เด็ก) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :