ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาโปรแกรมทัวร์


  [Help]
dot
dot
Program tour
dot
Korea Japan tour ทัวร์เกาหลี ญี่ปุ่น
Taiwan tour ทัวร์ไต้หวัน
Hong Kong tour ทัวร์ฮ่องกง
Singapore tour ทัวร์สิงคโปร์
C L M V tour ทัวร์CLMV
China tour ทัวร์จีน
European tour ทัวร์ยุโรป
India tour ทัวร์อินเดีย
America tour ทัวร์อเมริกา
Russia tour ทัวร์รัสเซีย
Middle East tour ทัวร์ตะวันออกกลาง
England tour ทัวร์อังกฤษ
Australia tour ทัวร์ออสเตรเลีย
Domestic tour ทัวร์ในประเทศ
Seminar&Training&CSR อบรมสัมมนา
CN34 เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6D5N (VZ)icon  


รหัส : CN34
ราคาพิเศษ :  17,900.00
ไฟล์เอกสาร : cn34.pdf
รายละเอียดย่อ :
*เที่ยวครบทุกไฮไลท์
*เที่ยว 2 อุทยาน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว
*ทะเลสาบเต๋อซี
*เมืองโบราณซงพาน
*ช้อปปิ้งถนนชุนซีลู่
*น้ำตกธารไข่มุก
*ทะเลสาบแรด
*ทะเลสาบแพนด้า
(รวมรถประจำทางภายในอุทยาน)
รายละเอียดทั้งหมด :

**เที่ยวจีนคุ้มสุดๆ ฟรีวีซ่า!!! มีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2567**

CN34 เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6D5N (VZ)

เริ่มต้นเพียง 17,900 บาท/ท่าน

เดินทางช่วงเดือนมี.ค.-เม.ย.67

โดยสายการบิน Vietjet Air (VZ)

เที่ยวครบทุกไฮไลท์ - ทะเลสาบเต๋อซี - เมืองโบราณซงพาน - ช้อปปิ้งถนนชุนซีลู่ - น้ำตกธารไข่มุก - ทะเลสาบแรด - ทะเลสาบแพนด้า (ราคาทัวร์ รวมค่ารถประจำทางภายในอุทยานแล้ว)

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - นครเฉิงตู
วันที่สอง นครเฉิงตู – ทะเลสาบเต๋อซี – เมืองโบราณซงพาน - อุทยานจิ่วจ้ายโกว
วันที่สาม

อุทยานจิ่วจ้ายโกว (ใช้รถเมล์ในอุทยาน) – ทะเลสาบแรด  – น้ำตกธารไข่มุก – ทะเลสาบนกยูง – ทะเลสาบแพนด้า - ออฟชั่น โชว์ธิเบต

OPTION TOUR : การแสดงชุด Romantic Show of  Jiuzhai 

วันที่สี่ เมืองเม่าเซี่ยน – เขื่อนตูเจียงเยี่ยน - เมืองเฉิงตู - ศูนย์แพทย์แผนจีน - ถนนไท่กู๋หลี่ – วัดต้าฉือ - ช้อปปิ้งถนนชุนซีลู่
วันที่ห้า เมืองเฉิงตู – ศูนย์จำหน่ายหยก วัดเจาเจี๋ย - ถนนโบราณจิ่นหลี่ - ซอยกว้างซอยแคบ - SPK Global Center – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ชมแสงสีบนตึกแฝด – เดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันที่หก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 


โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการนี้รวม Join Tour

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด และ ค่าภาษีสนามบิน และน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 20 กิโลกรัม 
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ ( ห้องพักได้ 2 ท่าน ในกรณีที่เดินทางด้วยกัน 3 ท่าน ทางโรงแรมจัดห้องพักให้ท่านแบบ 2 เตียงและมีเตียงเสริมให้ท่าน 1 เตียง )
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่รายการทัวร์ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่รายการทัวร์ระบุ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่รายการระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเฉพาะส่วนที่เกินจาก 20 กิโลกรัมตามที่สายการบินกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการทัวร์ระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าเช่าพอกเก็ตไวไฟ 
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ 1,600 บาทต่อหนึ่งผู้เดินทาง

 

หากมีข้อสงสัย,
ต้องการเดินทางในช่วงอื่นๆ,
เพิ่มพักเดี่ยว หรือมีเด็กร่วมเดินทาง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ - นามสกุล :  *
Email :
Line ID :
เบอร์ติดต่อ :  *
ที่อยู่ :
รหัสโปรแกรม :  *
วันเดินทาง - ไป :  *
วันเดินทาง - กลับ :  *
จำนวนผู้เดินทาง(ผู้ใหญ่) :  *
จำนวนผู้เดินทาง(เด็ก) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :